Záverečná konferencia projektu TRANS TRITIA

Srdečne Vás pozývame na záverečnú on-line konferenciu projektu TRANS TRITIA, zameraného na zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRITIA, ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2020  od 10:00 hod. Konferencia bude prebiehať v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Pre registráciu na konferenciu je potrebné použiť odkaz https://forms.gle/LdsDv76gWP27bYuZA

Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšenie strategického plánovania a podmienok rozvoja nákladnej dopravy v cezhraničnom území Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky a tiež posilnenie spolupráce a informačných tokov medzi regionálnymi záujmovými skupinami a autoritami. Projekt je zameraný na optimalizáciu ekonomickej efektívnosti a zlepšenie podpory rozvoja environmentálne priaznivých spôsobov dopravy, ktoré budú viesť k presunu tokov nákladnej dopravy z ciest na železnicu a vnútrozemské vodné cesty. Celkové riešenie projektu je zamerané na hľadanie riešení pre naplnenie cieľov dopravnej politiky Biela kniha. V priebehu konferencie budú prezentované výsledky projektu, prínosy cezhraničnej spolupráce v oblasti nákladnej dopravy a ďalšia perspektíva rozvoja multimodálnej nákladnej dopravy. 

Pozvánka 

Invitation (in English)

 

 

 

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 21.10. - 22.10.2020 sa v zmysle § 54 zákona č.131/2002 Z z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  budú konať štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác.  Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline – AE 307 podľa nasledovného harmonogramu:

21.10.2020 o 09:00 hod

Ing. Marek Kovačic

Študijný odbor:         stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Optimalizácia riešení fotovoltických fasád a striech v pasívnych drevostavbách z hľadiska ich energetickej účinnosti v kontexte s požiarnou bezpečnosťou nosných konštrukcií

 

21.10.2020 o 10:30 hod.

Ing. Peter Kysela

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Hodnotenie vplyvu infiltrácie a vetrania na energetickú spotrebu a komfort v budovách v súvislosti s globálnym otepľovaním

 

22.10.2020 o 09:00 hod.

Ing. Jakub Kraľovanec

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Možnosti analýzy predpätia u existujúcich betónových konštrukcií

 

22.10.2020 o 10:30 hod.

Ing. Ján Mihálik

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Použitie moderných metód geotechnického prieskumu pre navrhovanie pilótových základov

 

 

Odborníci zo Stavebnej fakulty UNIZA budú počas nadchádzajúcich 27 mesiacov intenzívne pracovať na revízii základných noriem projektovania cestnej infraštruktúry. Kontrakt medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v celkovej hodnote 418 800 EUR (s DPH) bol podpísaný vo februári 2020. Predmetom projektu je aktualizácia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100 na základe skúseností s ich aplikáciou priamo v praxi s cieľom odstránenia doterajších nezrovnalostí pri projektovaní dopravných stavieb a pri schvaľovacom procese.  

Projektový tím pod vedením prof. Ing. Jána Čelka, CSc. bude zložený z odborníkov zo SvF UNIZA, STU v Bratislave a spoločnosti Dopravoprojekt a. s. Bratislava.

BIM CHALLENGE 2020

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 5. ročník súťaže BIM CHALLENGE 2020 pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční 27.3.2020 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina