Prečo spolupracovať so SvF

Vedeckovýskumná činnosť a spolupráca s praxou sú popri pedagogickej činnosti ďalšie nosné piliere práce Stavebnej fakulty UNIZA. Súčasná vedeckovýskumná činnosť nadväzuje na pozitívne trendy z minulosti a je orientovaná na:

 • Teoretické a experimentálne analýzy problémov plánovania, projektovania, výstavby, diagnostikovania a modernizácie dopravných a pozemných stavieb, vývoja inteligentných technológií ich výstavby BIM a analýz environmentálnych dopadov dopravy.
 • Rozvoj metód experimentálnej a numerickej analýzy, matematického modelovania a simulačných procesov z hľadiska teórie a realizácie inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb s aplikáciami nových moderných stavebných materiálov.
 • Rozvoj metód hodnotenia dopravnej infraštruktúry a historických budov, analýza a vývoj rozhodovacích procesov, tvorba stratégie rehabilitácií inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb, rozvoj údržbových a optimalizačných metód pri správe jednotlivých častí dopravnej cesty.
 • Energeticky úsporné, environmentálne priaznivé a stavebno-fyzikálne optimálne navrhovanie stavieb s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, s podporou cirkulárnej ekonomiky.
 • Geoinformačné systémy pri navrhovaní a rekonštrukcií dopravnej cesty, dopravné analýzy, štruktúra a architektúra inteligentných dopravných systémov.

Na vedeckovýskumnej činnosti sa podieľajú jednotlivé katedry fakulty v spolupráci s Centrom excelentnosti v dopravnom staviteľstve (CEDS), Centrom aplikovaného výskumu Stavebnej fakulty (CAV) a Centrom výskumu v doprave (CVD).

Na čom aktuálne pracujeme:

 1. Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky – statické a dynamické správanie sa konštrukcií, interakcia vozidla a jazdnej dráhy, veterné a seizmické inžinierstvo; matematika a aplikovaná matematika, teória vyučovania, algebraická geometria, diferenciálne rovnice a ich aplikácie, ortogonálne polynómy, špeciálne funkcie a ich aplikácie.
 2. Katedra geodézie – merania geometrickej polohy koľaje, inžinierskych konštrukcií, teória spoľahlivosti a presnosti merania, prieskum laserovým skenovaním, gravimetriou, tvorba geografických informačných systémov.
 3. Katedra geotechniky – prieskum a analýza základových pomerov, numerické modelovanie geotechnických a environmentálnych úloh, laboratórne skúšky zemín a hornín, nové metódy geotechnického monitoringu zosuvov.
 4. Katedra stavebných konštrukcií a mostov – spoľahlivosť stavebných konštrukcií a mostov a jej posudzovanie, systémy hospodárenia s mostami, diagnostika a hodnotenie stavebných konštrukcií a mostov, degradácia materiálov a jej vplyv na spoľahlivosť konštrukcií, vývoj a optimalizácia nosných systémov, materiálové inžinierstvo.
 1. Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva – návrh konštrukcií železničného spodku a železničného zvršku pre modernizované železničné trate, vplyv prevádzky na životnosť železničného zvršku a environmentálne aspekty železničnej dopravy.
 2. Katedra cestného staviteľstva – dopravné inžinierstvo a plánovanie, merania hluku a emisie tuhých častíc, prevádzková spôsobilosť a výkonnosť vozoviek a systémy hospodárenia s vozovkou, vlastnosti asfaltov a asfaltových zmesí.
 3. Katedra technológie a manažmentu stavieb – ekonomické aspekty správy a údržby cestnej siete, rýchla diagnostika stavu vozoviek a okolia, manažment vozoviek, technologické procesy v dopravnom staviteľstve, Asset manažment v dopravnom staviteľstve, prevádzka a riadenie tunelov, BIM technológie.
 4. Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu – tepelná ochrana budov, progresívne stavebné konštrukcie, stavebná patológia, historické drevené konštrukcie, nové trendy v konštrukciách zelených striech a obvodových plášťov budov.

Stredné školy

Staráme sa o budúcnosť, preto sme v úzkom kontakte so strednými školami nie len v žilinskom regióne (SPŠ Stavebná v Žiline, Spojená odborná škola v Žiline, SPŠ Stavebná v Trenčíne, Spojená odborná škola v Námestove a mnohými ďalšími).

Verejnosť

Sme čoraz viac otvorenejší verejnosti cez akcie ako Deň otvorených dverí na SvF, Vianoce na univerzite, Noc výskumníkov.

Štátna a verejná správa

Naši odborníci a výskumníci spolupracujú aj so zástupcami štátnej a verejnej správy, ako sú ministerstvá, samosprávne kraje (napr. Žilinský samosprávny kraj), mestá a obce. Spolupráca sa týka najmä expertíznej činnosti v dopravnom staviteľstve a konštrukciách.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina