Tlačivá a formuláre

 • tlačivá k povinnej odbornej praxi: pokyny a oslovenie organizácie (pdf), prehlásenie študenta (docx) - vyplnené doručiť na Referát vzdelávania SvF pred absolvovaním praxe
 • potvrdenie o návšteve školy pre študentov v dennej forme štúdia :: docx ::
 • potvrdenie o návšteve školy pre študentov v externej forme štúdia :: docx ::
 • potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa :: docx ::
 • žiadosť o úľavu z platby školného :: pdf ::
 • žiadosť o zmenu rozvrhu :: docx ::
 • žiadosť o doplnenie predmetu do študijného plánu :: docx ::
 • žiadosť o zmenu predmetu v študijnom pláne :: docx ::
 • žiadosť o uznanie absolvovaných študijných povinností :: docx ::
 • žiadosť o individuálny študijný plán :: docx :: povinný dodatok k žiadosti :: docx ::
 • žiadosť o opakovanie roku štúdia :: docx ::
 • žiadosť o prerušenie štúdia :: docx ::
 • žiadosť o zanechanie štúdia :: docx ::
 • prihláška na štátnu skúšku z predmetov a na obhajobu záverečnej práce :: pdf :: docx::
 • potvrdenie o vysporiadaní záväzkov k Ubytovacím zariadeniam UNIZA a k Univerzitnej knižnici UNIZA ::docx ::
 • potvrdenie o ukončení štúdia štátnou skúškou :: docx ::
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina