Z histórie

Stavebná fakulta (SvF) bola pri zrode Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), ktorý sa viaže k dátumu 1. október 1953, kedy sa odčlenila Fakulta železničného inžinierstva od ČVUT v Prahe a vznikla Vysoká škola železničná. SvF bola jednou z piatich novovzniknutých fakúlt. V rokoch 1959 -1961 sa uskutočnila dislokácia školy z Prahy do Žiliny a zároveň sa zmenil aj názov na Vysokú školu dopravnú. V roku 1961 sa Fakulta stavebná zlúčila s Fakultou dopravnou a vznikla Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy (PED). Neskôr v roku 1977 bola fakulta premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Stavebná fakulta bola obnovená ako samostatný subjekt v roku 1990 a jej dekanom bol prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc., ktorý sa výrazne zaslúžil o jej budúce smerovanie. 

_obrazok_37.jpg

V súčasnej dobe má Stavebná fakulta

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

Centrum pre aplikovaný výskum

Centrum pre výskum v doprave

Na týchto pracoviskách v súčasnosti pôsobí celkom 64 pedagogických zamestnancov, z toho 11 profesorov, 20 docentov a 33 odborných asistentov a asistentov a 28 administratívnych, technických a vedecko-výskumných pracovníkov. Počet profesorov a docentov tvorí 48 % celkového počtu pedagógov fakulty. 

V rámci komplexnej akreditácie v rokoch 2014 až 2015 fakulta dosiahla hodnotenie A- (3,65) a prispela k splneniu podmienok na zaradenie UNIZA medzi univerzitné vysoké školy. Podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 patrí UNIZA do prvej päťky najlepších slovenských univerzít.

V rámci akreditácie boli SvF UNIZA priznané práva uskutočňovať vzdelávací proces v 4 študijných programoch bakalárskeho štúdia, v 9 študijných programoch inžinierskeho štúdia a 4 študijných programoch doktorandského štúdia. Zároveň získala SvF UNIZA aj práva na habilitačné a vymenúvacie konania v študijných odboroch inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, stavebníctvo a aplikovaná mechanika.

Vďaka súčinnosti všetkých zložiek fakulty a kvalitného personálneho zabezpečenia sa nám darí napĺňať hlavné poslanie školy, a to rozvíjať harmonickú osobnosť, jej vedomosti a múdrosť, dobro a tvorivosť, a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Prednosťou našej fakulty je výchova odborníkov, ktorí sú veľmi žiadaní na trhu práce a ľahko si nachádzajú uplatnenie v praxi doma i v zahraničí. Príkladom sú úspechy našich absolventov, ktorí sú na významných miestach v projekčných, stavebných i výskumných inštitúciách a štátnej správe.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina