Vedecká rada Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Členov vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Predsedom vedeckej rady je dekan. Členmi sú prodekani, predseda Akademického senátu fakulty, učitelia, vedeckí pracovníci a významní odborníci z fakultných aj mimofakultných pracovísk schválení akademickým senátom fakulty.

Členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

Predseda

prof. Ing. Marián Drusa, PhD. (SvF UNIZA Žilina, dekan)

Podpredseda

doc. Ing. Peter Koteš, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť)

Členovia
prof. Dipl. – Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. (SKSI, Bratislava, externý člen)

Dr. Ing. Ján Bušovský (VALBEK&PRODEX spol. s.r.o., Bratislava, externý člen)

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (KCEI, SvF UNIZA Žilina)

prof. Dr. Ing. Martin Decký (KCEI, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. (FBI UNIZA Žilina)

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (KKPS, SvF STUBA Bratislava, externý člen)

doc. Ing. Agnes Iringová, PhD. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (KŽSTH, SvF UNIZA Žilina)

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová (KGd, SvF UNIZA Žilina)

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka (KCS, SvF UNIZA Žilina).

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. (KGt, SvF UNIZA Žilina)

doc. Ing. Emil Kršák, PhD. (FRI UNIZA Žilina, dekan)

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy)

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť)

doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof Ing. Ján Mikolaj, CSc. (KTMS, SvF UNIZA Žilina)

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. (KSKM, SvF, UNIZA, Žilina)

Ing. Slavomír Podmanický (Reming Consult a.s., Bratislava, externý člen)

prof. Dr. Ing. Milan Sága (SjF UNIZA Žilina, dekan)

Ing. Juraj Serva (Cesty Nitra a.s., Nitra, externý člen)

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. (KGt, SvF UNIZA Žilina)

Ing. Róbert Šinály (Eurovia Sk a.s., Košice, externý člen)

doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc. (Ústarch SAV Bratislava, externý člen)

RNDr. Pavol Tupý (Envigeo a.s., Banská Bystrica, externý člen)

prof. Ing. Josef Vičan, CSc. (KSKM, SvF UNIZA Žilina)

Čestní členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (FAST VUT Brno, dekan)

prof. Ing. Ján Benčat, PhD. (SvF UNIZA, emeritný dekan)

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (FAST, VŠB - TU Ostrava, dekan)

prof. Ing. Jiří Máca, Ph.D. (FAST ČVUT Praha, dekan)

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. (SvF TU Košice, dekan)

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (SvF STU Bratislava, dekan)

Zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA

Vedecká rada SvF UNIZA 15.04.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 10.06.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 4.11.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 9.12.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 28. máj 2020

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam jún 2020

 

Vedecká rada SvF UNIZA 12. november 2020

Vedecká rada SvF UNIZA 4. apríl 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 26. september 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 28. november 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 15. marec 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 14. jún 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 29. november 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 30. marec 2017

Vedecká rada SvF UNIZA 23. november 2017

Vedecká rada SvF UNIZA 29. november 2018

  • Záznam z rokovania
  • Uznesenie

Vedecká rada SvF UNIZA 7. apríl 2016

Vedecká rada SvF UNIZA 2. december 2016

Vedecká rada SvF UNIZA 29. november 2018

  • Záznam z rokovania
  • Uznesenie

Vedecká rada SvF UNIZA 26. marec 2015

Vedecká rada SvF UNIZA 3. december 2015

Vedecká rada SvF UNIZA 29. november 2018

  • Záznam z rokovania
  • Uznesenie
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina