Konferencie a semináre

Plán vedeckých a odborných podujatí organizovaných v roku 2020 SvF UNIZA

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú vírusom Covid 19 je možné, že dôjde ku zmenám a posunom termínov, alebo ku zrušeniu plánovaných konferencií a seminárov.

Január 2020

PTV softvér pre dopravné plánovanie/PTV software for Transportation Planning

Dátum konania: 30.01.2020
Druh akcie: seminár, 10.ročník
Miesto konania: Zasadačka VR  UNIZA
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Katedra cestného staviteľstva, SvF UNIZA,  Ing. Igor Ripka, PhD. IR DATA

Kontakt: +421 41 513 5901 / Bc. Marta Kliková, Katedra cestného staviteľstva, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kcs@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/kcs/subory/Pozv%C3%A1nka_PTV_seminar_2020_final.pdf
Stručný popis: 

Novinky v programovom prostredí PTV VISION, možnosti použitie v projekčnej praxi, výskumnej a vzdelávacej činnosti. Praktické ukážky programov VISUM, VISSIM, popis možností noviniek v ostatných programoch PTV VISION. 

Ukážky použitia programov vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti katedry cestného staviteľstva.

News in PTV VISION programming environment, possibilities of use in design practice, in research and educational activities. Practical examples of VISUM, VISSIM programs, description of new features in other PTV VISION programs.

Demonstration of the use of programs in the educational and scientific research activities of the Department of Highway Engineering.

 

Február 2020

Scia Engineer

Dátum konania: 3.-6.2.2020
Druh akcie: workshop / školenie
Miesto konania: SvF UNIZA, Žilina
Odborní garanti: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Kontakt: +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD. Katedra stavebných konštrukcií a mostov, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: richard. hlinka@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorý využívajú tento moderný softvér pracujúci na báze Metódy konečných prvkov. Program sa využíva na statické a dynamické analýzy ako aj návrh a optimalizáciu konštrukcií a mostov. Zároveň je to jeden z najvyvinutejších nástrojov statika pre kreovanie a výmenu dát v rámci BIM.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software based on the Finite Element Method. The software is used for static and dynamic analyses as well as design and optimization of structures and bridges. It is also one of the most developed tools of statics for creation and data exchange within BIM.

Hospodárenie s vozovkami na úrovni regiónov a obcí / Pavement management system on the regional level

Dátum konania: 6.2.2020
Druh akcie: odborný seminár
Miesto konania: AR Aula A1, UNIZA, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Kontakt: +421 41 513 5870 / doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., Katedra technológie a manažmentu stavieb, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: juraj.sramek@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/ktms/subory/myfolder/Pozvanka_KTMS_6.2.2020_final.pdf
Stručný popis: 

Aplikácie metód hospodárenia s vozovkami na plánovanie a vykonávanie údržby a opráv vozoviek vo správe vyšších územných celkov, miest a obcí. Diagnostika cestných komunikácii, metódy výpočtu zostatkovej životnosti a zosilnenia vozoviek. Výpočty ekonomickej efektívnosti a optimalizácie návrhov a priorít plánovania údržby a opráv.

Pavement Management system,  planning and execution of the  pavement  rehabilitation under regional agencys. Pavement serviceability evaluation, residual life expentancy and overaly thickness calculations. Optimalizations and rehabilitation priority plan execution.

 

Máj 2020

Dynamika stavebných a dopravných konštrukcií a veterné inžinierstvo, DYN-WIND 2020 / Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, DYN-WIND 2020

Dátum konania: 24.-28.5.2020
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Termál, Vyhne
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. - ŽU v Žiline, doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. - ŽU v Žiline, doc. Ing. Gabriela Lajčáková, PhD. – ŽU v Žiline, doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD. – TU Košice

Kontakt: +421 41 513 5612 / +421 905 499 989 / prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc., Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jozef.melcer@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.utc.sk/dynwind/dynwind2020/
Stručný popis: 

Cieľom konferencie je informovať vedeckú a odbornú verejnosť o súčasnom stave a budúcich zámeroch, výsledkoch teoretického a experimentálneho výskumu a praktickej inžinierskej činnosti ľudí v oblasti dynamiky stavebných a dopravných konštrukcií a veterného inžinierstva.

The aim of the conference is to inform the scientific and professional public about the current state and future intentions, results of theoretical and experimental research and practical engineering activities of people in the field of dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering.

 

Jún 2020

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS Svetové multidisciplinárne sympózium stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu

Dátum konania: 15.-19.6.2020
Druh akcie: medzinárodné sympózium
Miesto konania: Praha, Česká republika
Odborní garanti:  Prof. Dr. Işık YILMAZ, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas - Turkey, Prof. Dr. Marian MARSCHALKO, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic, Prof. Dr. Marian DRUSA, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia

Kontakt: +421 41 513 5500 / +421 917 925 044 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., Katedra geotechniky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.wmcaus.org/deadlines.html
Stručný popis: 

Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka stavebného inžinierstva, architektúry a urbanizmu. Sympózium je fórom pre odborníkov z týchto oblastí, kde sa prezentujú najnovšie poznatky a technológie, ktoré prispieva k výmene skúseností a vedomostí a rozvoju budúcej spolupráce.

The main mission of "World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with Civil Engineering, Architecture, City and Urban Planning and to improve interactions between people within these fields. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the related systems and our place in it. 

YOUMOBIL summer school: How to Rebuild and Reinvent Unused Railway Infrastructure?

Dátum konania: jún 2020 (presný dátum bude stanovený dodatočne)
Druh akcie: letná škola
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline,Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD., Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Kontakt: +421 41 513 5761 / doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., Katedra geotechniky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: dana.sitanyiova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Žilinská univerzita v Žiline organizuje Letnú školu YOUMOBIL, na ktorú budú pozvaní operátori dopravy, urbanisti a študenti architektúry zo strednej Európy, aby sa učili o nových postupoch a vymieňali si svoje skúsenosti ako revitalizovať nepoužívanú železničnú infraštruktúru.

University of Žilina will host a YOUMOBIL Summer School in Žilina where public transport operators, urban planners and students of architecture from Central Europe are invited to learn and exchange about approaches to revitalise disused rail infrastructures.

 

September 2020

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS Svetové multidisciplinárne sympózium vied o Zemi

Dátum konania: 7.-11.9.2020
Druh akcie: medzinárodné sympózium
Miesto konania: Praha, Česká republika
Odborní garanti:  Prof. Dr. Işık YILMAZ, Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Sivas - Turkey, Prof. Dr. Marian MARSCHALKO, Technical University of Ostrava, Ostrava - Czech Republic, Prof. Dr. Marian DRUSA, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina - Slovakia

Kontakt: +421 41 513 5500 / +421 917 925 044 / prof. Ing. Marián Drusa, PhD., Katedra geotechniky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: marian.drusa@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.mess-earth.org/
Stručný popis: 

Hlavným poslaním „Svetového multidisciplinárneho sympózia vied o Zemi - WMESS“ je prispieť k multidisciplinárnemu výskumu, ktorý sa týka atmosféry, biosféry, hydrosféry, litosféry a pedosféry Zeme a vzájomnej interakcie človeka s týmito sférami. Sympózium je zároveň fórom, kde sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu z rôznych oblastí vied o Zemi, ktoré zdôrazňujú potrebu pochopenia systému Zeme a nášho miesta v ňom.

The main mission of the "World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS" is to lead to contribute in multidisciplinary studies related with atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere and pedosphere of the Earth and interaction of the human with them. As another mission it will provide a forum for this diverse range of studies which report very latest results and document emerging understanding of the Earth's system and our place in it.

Európska noc výskumníkov / European Researcher´s Night

Dátum konania: 25.09.2020
Druh akcie: vedecký stánok + prednáška
Miesto konania: AUPARK Žilina
Odborní garanti:  doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Katedra geodézie, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Kontakt: +421 41 513 5550 doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Katedra geotechniky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail:jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.nocvyskumnikov.sk/
Stručný popis: 

Prednáška , vedecký stánok a popularizácia vedy, univerzity a fakulty.

Lecture, poster, popularization of the Žilina university, science and research.

XXIX. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (29RPS) (2020), XXIX. R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (29RSP) (TFoCE 2020)

Dátum konania: 09.2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia s účastníkmi z Poľska a Ruska 
Miesto konania: Wroclaw, Poľsko
Odborní garanti: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Kontakt: +421 41 513 5549  Ing.Andrea Husáriková, dekanát SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Varšava, Vroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

Október 2020

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2020 / 19th Seminar of Track Management STRAHOS 2020

Dátum konania: 22.-23.10.2020
Druh akcie: odborný seminár
Miesto konania: Poprad
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD (UNIZA), Ing. Miloslav Havrila (ŽSR)

Kontakt: +421 41 513 5801  Mgr. Zuzana Pudíková, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: strahos2020@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/strahos/
Stručný popis: 

Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby modernizovaných železničných tratí a nových konštrukcií a materiálov na stavbu a opravy železničných tratí a zariadení. Informácie o nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o stratégiách a legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve.

Meeting of specialised workers in railway engineering and track management. Presentation of experience in preparation, realisation of modernisation and maintenance of modernised railway lines and new structures and materials for building and reparation of railway tracks and equipment. Information about new technologies for diagnostic, maintenance, reparation and modernisation of railway tracks and about strategies and legislative conditions of realisation of building activity in railway engineering.

Príprava a tvorba BIM Preparation and creation of BIM

Dátum konania: október 2020
Druh akcie: výberová prednáška Siemens Žilina
Miesto konania: AE102, SvF UNIZA
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

Kontakt: +421 41 513 5550 doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Katedra geotechniky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/strahos/
Stručný popis: 

Prezentácia softvérových možností tvorby a využitia BIMu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na úlohu geodeta v procese tvorby BIM a na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Presentation of the new possibilities of using BIM in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is demonstration of the role of geodesist in the proces of BIM creating and application of new methods, which lead to clouds of data manipulation and visualization.

Oceľové konštrukcie a mosty

Dátum konania: október/november 2020
Druh akcie: seminár
Miesto konania: SvF UNIZA, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Kontakt: + 421 513 5650  doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., Katedra stavebných konštrukcií a mostov, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jaroslav.odrobinak@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Seminár bude zameraný na výmenu najnovších poznatkov v oblasti výskumu oceľových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií a mostov. Predmetom bude aj transfer poznatkov do výučbového procesu ako praxe.

The seminar will focus on the exchange of the latest knowledge in the area of steel and steel-concrete composite structures and bridges. The knowledge transfer into the teaching process and practical applications will be the topic, as well.

November 2020

GISday 2020

Dátum konania: november 2020
Druh akcie: seminár
Miesto konania: AE102 SvF UNIZA, Žilina
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, doc. Ing. Peter Márton, PhD., FRI, Ing. Filip Škultéty, PhD. KLD PEDAS

Kontakt: +421 41 513 5550 doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Katedra geotechniky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail:  jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy

Seminar organized with faculties FRI and PEDAS of Žilina university aimed on possibilities and applications of Ortofotomaps.

December 2020

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu / News in Digital Relief Model

Dátum konania: december 2020
Druh akcie: výberová prednáška ATLAS Praha
Miesto konania: AE102 SvF UNIZA, Žilina
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5550 doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Katedra geotechniky, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail:  jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Prezentácia softvérových možností firmy ATLAS tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je prezentácia softvéru pri spracovaní pozemkových úprav.

Presentation of the new possibilities of using Digital Terrain Model in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is software presentation needed in the proces of landscaping.

Vedecké a odborné podujatia organizované v roku 2019 SvF UNIZA

Máj 2019

CONSTRUMAT 2019

Dátum konania: 29-31.5.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Univerzitné stredisko Zuberec – „UNIZA“ (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., KSKM SvF UNIZA / doc. Ing. Peter Koteš, PhD., KSKM SvF UNIZA / Ing. Miroslav Brodňan, PhD., KSKM SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5669 / Ing. Miroslav Brodňan, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: brodnan@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kskm/web/ 
Stručný popis: Medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch zameraná na výrobu, skúšanie a hodnotenie stavebných materiálov, betónových, oceľových a kompozitných konštrukcií.

International conference about structural materials oriented on production, testing and evaluation of structural materials, concrete, steel and composite structures.

September 2019

XXVIII. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (28RPS) (2019) / XXVIII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (28RSP) (TFoCE 2019)

Dátum konania: 9-13. september 2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan SvF
Kontakt: +421 41 513 5549 / Ing. Andrea Husáriková, dekanát SvF
E-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk 
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/ 
Stručný popis: Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Varšava, Vroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

Európska noc výskumníkov / European Researcher´s Night

Dátum konania: september 2019
Druh akcie: Vedecký stánok + prednáška
Miesto konania: AUPARK Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kgd/ 
Stručný popis: Prednáška, vedecký stánok a popularizácia vedy, univerzity a fakulty.

Lecture, poster, popularization of the Žilina university, science and research.

Október 2019

Dopravná infraštruktúra v mestách / Transport Infrastructure in Cities

Dátum konania: október 2019
Druh akcie: 10. ročník medzinárodnej konferencie
Miesto konania: UNIZA v Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5901 / Bc. Marta Kliková Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA  
E-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kcs/dim
Stručný popis: Konferencie bude zameraná na riešenie otázok udržateľného rozvoja statickej a dynamickej dopravy v mestách a mestských aglomeráciách. Hlavnými okruhmi budú riešenie dopravnej infraštruktúry mestských komunikačných systémov, ich kapacita, možnosti modelovania a simulácie výhľadových vzťahov, inteligentné mestá, e-mobilita, ochrana životného prostredia v mestách, zvyšovania podielu hromadnej dopravy.

The conference will be oriented to the solution of the sustainable development of static and dynamic transport in cities and urban agglomeration. The topics will the solution of the transport infrastructure of urban network systems; their capacity; possibilities of modelling and simulation the forecast relations; smart cities; e-mobility; urban environmental protection facilities; increasing of public transport ratio.

Vedecké a odborné podujatia organizované v roku 2018 SvF UNIZA

Február 2018

Riadenie cestného hospodárstva

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita V Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
Kontakt: +421 41 513 5850 /  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
E-mail: jan.mikolaj@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Seminár zameraný na témy: Správa a riadenie cestného hospodárstva, Diagnostika cestnej siete, Degradačné modely, Životný cyklus vozoviek, Optimalizácia vykonávania opráv a rekonštrukcie, systém hospodárenia s cestnou sieťou, Integrovaný systém ekonomického hodnotenia cestného hospodárstva.

Marec 2018

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie:
Výberová prednáška
Miesto konania: SvF, miestnosť AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
Kontakt: +421 41 513 5550 /  doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Zameranie prednášky na prezentáciu nových softvérových možností tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Apríl 2018

Seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2018

Dátum konania: 19. 4. - 20. 4. 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Banská Bystrica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF, KŽSTH, Ing. Miroslav Kocák, ŽSR, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku
Kontakt: +421 41 513 5807 /  Ing. Janka Šestáková, PhD., SvF, KŽSTH
E-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kzsth/
Stručný popis: Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby železničných tratí a stavieb. Informácie o racionalizácii prác a nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve.

September 2018

43. konferencia o oceľových konštrukciách

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Terchová-Vrátna (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
Kontakt: +421 41 513 5650 / prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., KSKM SjF UNIZA 
E-mail: jan.bujnak@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia a diskusia o najnovších poznatkoch a výsledkoch v oblasti teórie, skutočného pôsobenia, návrhu, realizácie a rekonštrukcie nosných konštrukcií, vrátane problémov technológie, montáže a protipožiarnej ochrany. Príklady realizovaných konštrukcií doma i v zahraničí.

November 2018

Doprava, zdraví a životní prostředí

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Brno (ČR)
Odborní garanti: Ing. Jiří Jedlička, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5900 / doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
E-mail: daniela.durcanska@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Ôsmy ročník česko-slovenskej konferencie Doprava, zdraví a životní prostředí. Cieľom tohto ročníka je priniesť nové informácie a poznatky z oblasti udržateľnej mobility a jej plánovania vo vzťahu k životnému prostrediu a zdraviu.

GISday 2018

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, doc. Ing. Peter Márton, PhD., Ing. Filip Škultéty, PhD.
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina