Centrá SvF UNIZA

Skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium okrem akreditovaných a neakreditovaných skúšok poskytuje expertíznu a poradenskú činnosť v odbornej oblasti podľa zameraní jednotlivých laboratórií a je taktiež zapojené do vedecko-technickej spolupráce vyplývajúcej z postavenia a úloh Stavebnej fakulty.

Centrum výskumu v doprave

Poslaním CVD je podporovať aktivity a vykonávať činnosti vo vedeckovýskumnej oblasti, založené na unikátnom zariadení s názvom Simulátor riadenia tunelov (SRT), so zámerom spolupráce univerzity s praxou v problematike dopravných stavieb, ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina