Centrá SvF UNIZA

Skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium okrem akreditovaných a neakreditovaných skúšok poskytuje expertíznu a poradenskú činnosť v odbornej oblasti podľa zameraní jednotlivých laboratórií a je taktiež zapojené do vedecko-technickej spolupráce vyplývajúcej z postavenia a úloh Stavebnej fakulty.

Centrum aplikovaného výskumu

Centrum je vedec-ko-výskumné pracovisko založené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu so stabilnými part-nermi z oblasti vedy a výskumu ako ajzhospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a zahraničí so snahou o priamu realizáciu výskumu pre zákazníka ako partnera centra s okamžitým tran-sferom a uplatnením získaných vedecko-výskumných výsledkov v praxi.

Centrum Excelentnosti pre Dopravné staviteľstvo

Centrum vytvára unikátne pracovisko výskumu a vývoja, podporené kvalitným personálnym a materiálno-technickým zabezpečením so zámerom stať sa významným prvkom spolupráce univerzity s výrobnou praxou v oblasti dopravného staviteľstva a tiež pilierom rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina