Výsledky vyhľadávania Výsledky z internetu  Európsky fond regionálneho rozvoja

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zazmluvnená výška NFP: 6 432 175,43 €
Začiatok a ukončenie aktivít projektu: 01/2016-12/2019

ITMS:  313011T415

 

www.uniza.sk

Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia 
Názov projektu: "Progresívne systémy a technológie pre priemysel a infraštruktúru"

Hlavný cieľ projektu: Stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „IKT “ a umožniť realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v oblasti nových systémov a technológií.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

OP VaI logo

eu logoEURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu

mesto Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj, Slovenská republika

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na

Stručný opis projektu

Hlavným cieľom projektu „Progresívne systémy a technológie pre priemysel a infraštruktúru“ je stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v  znalostnej oblasti „IKT “a umožnenie realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v horizonte do 31.12.2019 s príslušnými výstupmi projektu.

Výskumno-vývojové aktivity obsiahnuté v rámci predkladaného projektu sú zamerané na znalostnú oblasť „IKT“ prislúchajúce k doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK s názvom Priemysel pre 21.storočie, pričom jednotlivé pracovné kolektívy budú realizovať svoje činnosti s previazaním na nasledovné produktové línie:

  • IKT produkty pre prevádzku a bezpečnosť technológií a výrobkov (napríklad riešenia IoT, riadiace komponenty a systémy, senzory, softvérové aplikácie, HMI a pod.).
  • IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných dopravných systémov (inteligentné dopravné systémy a pod.).
  • Komponenty, uzly a SMART akčné členy (SMART technológie, automatizačné prvky, systémy a senzory).

Projekt je zameraný na realizáciu nasledovných výskumných tém:

  • výskum smart optických senzorov ako dôležitých členov inteligentných dopravných systémov a priemyselných systémov,
  • VaV činnosti spojené s využitím IKT pri tvorbe inteligentných dopravných systémov, plánovaní a riadení dopravných a logistických systémov, využitím IKT na racionalizáciu a optimalizáciu technologických procesov v dopravných a logistických službách, zvyšovaní bezpečnosti a spoľahlivosti dopravných a logistických systémov, VaV v oblasti posudzovania vplyvov vybraných faktorov prostredia na funkčnosť systémov,
  • výskum IKT produktov pre  komunikáciu mobilných jednotiek a infraštruktúry v rámci optických prenosových systémov inteligentných dopravných systémov a priemyselných systémov,
  • VaV na poli sledovania dynamických stavov pri zmenách klimatických podmienok, vlastností otvorových konštrukcií a variantov prevádzky zariadení techniky prostredia, činnosti VaV spojené s algoritmizáciou meraných údajov z dátového úložiska s možnosťou voľby numerických a grafických výstupov,
  • VaV v oblasti využiteľnosti IKT v rámci experimentálneho overovania, monitoringu aj analýzy prvkov, konštrukcií a stavebných výrobkov prostredníctvom senzorických systémov a softvérových aplikácií.

Projektové publikácie

Autor(i) Nazov prispevku Bibliografické informácie Rok
Gocál J., Bahleda F., Jošt J. Experimentálne overovanie tuhosti prípoja oceľového priečnika na drevený trám pri cyklickom namáhaní Zborník príspevkov z XLII. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU v Bratislave, Október 2017 2017
Bujňák, J. Farbák, M. Bahleda F. Experimental assessment of headed anchors with supplementary reinforcement 3rd International Symposium „Connections between Steel and Concrete“, zborník príspevkov-USB kľúč, Stuttgart, Germany, September 27th – 29th, 2017, ISBN 978-3-945773-06-2, Online: http://www.iwb.uni- 2017
Bulko R, Gago F. Deformation parameters of soils determined by the cone penetration test MATEC web of conferences [elektronický zdroj] : RSP 2017 – XXVI R-S-P Seminar 2017 Theoretical Foundation of Civil Engineering. - ISSN 2261-236X. - Vol. 117, art. no. 00025 (2017), online, [8] s. - Popis urobený 7.9.2017. 2017
Drusa M., Bulko R. Rock Slide Monitoring by Using TDR Inclinometers Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 137-144. 2017
Drusa M., Vlček J., Orininová L. The role of geotechnical monitoring at design of foundation structures and their verification – Part 1 In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 2199-6512. - Vol. 12, no. 1 (2016), online, s. 21-26. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cee.2016.12.issue-1/cee-2016-0003/cee-2016-0003.xml 2016
Drusa M., Vlček J. Importance of results obtained from geotechnical monitoring for evaluation of reinforced soil structure – case study In: Journal of applied engineering sciences. - ISSN 2247-3769. - Vol. 6(19), iss. 1 (2016), s. 23-27. 2016
Papán D., Valašková V., Drusa M. Numerical and Experimental Case Study of Blasting Works Effect IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [5] s 2016
Drusa M., Gago F., Vlček J. Contribution to estimating bearing capacity of pile in clayey soils Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 128-136 2016
Holešová M. Asociované ideály ku špeciálnym triedam kriviek ako množinový úplný prienik Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. - Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku, Bratislava ISSN 1336-524X. - Roč. 13, č. 25 (2016), s. 33-51. 2016
Holešová M. Geometrical constructions and the digital information space 36th conference on Geometry and graphics, 25th symposium on Computer geometry SCG´2016; : Rožnov pod Radhoštěm, September 12-15, 2016. - Ostrava: Ostravská 2016
Holešová M. Minimal generating sets for associated ideals of monomial curves In: Aplimat 2017 [elektronický zdroj] : 16th conference on Applied mathematics : January 31 - February 2, 2017 Bratislava, Slovak Republic : proceedings. - Bratislava: Spektrum STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4650-2. - USB kľúč, s. 644-653. 2017
Kúdelčíková M., Kúdelčík J., Greenhouse gas SF6 and its application with buffer gases in industry Ethical aspects of contemporary scientific research. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a CERI-SK, 2017. - ISBN 978-961-6894-87-6. - S. 56-68. 2017
Diblík J., Kúdelčíková M., Růžičková M., Positive solutions to advanced differential equations Applied Mathematics Letters 94 (2019) 52–58, ISSN 0893-9659 2019
Iringová A., Idunk R. Usability and assessment of historic trusses in terms of fire protection Wood and fire safety elektronický zdroj proceedings of the 8th international scientific conference The High Tatras, Štrbské Pleso Slovakia May, 8-12.2016 CD-ROM, S. 113-121 , Žilina Žilinská univerzita 2016, ISBN 978-80-554-1201-6 2016
Iringová A., Idunk R. Assessment and usability of historic trusses in terms of fire protection - a case study International Wood Products Journal Vol. 8 no. 2 (2017), s. 80-87, ISSN 2042-6445 2017
Jurášová D., Kurecka, Teslik, Stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti drcené slámy 40. vedecká konferencia ústavov a katedier pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky : Pozemné stavby v intenciách doby: Hotel ***Marlene, Oščadnica - Veľká Rača, 19.-21.9.2016. Žilina : ArchKru spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-972576-0-6, s. 80-86 2016
Daniel L., Bryan O., Kouroussis G. Kortiš J. Modelling Of Road Vehicle-Bridge Interaction Using A Compound Multibody/Finite Element Approach Conference: Proceedings of the 23rd International Congress on Sound and Vibration, At Athens (Greece) 2016
Melcer J. Using technical seismicity to identify some modal characteristics of a bridge Proceefings of the 57th International Scientific Conference on Experimental stress Analysis, June3-6,2019, Luhačovice, Czech Rep., ISBN 978-80-214-5753-9, p.279-282, scopus 2019
Mužík J. Meshless solution of incompressible flow over backward-facing step In: Civil and environmental engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 1 (2016), s. 63-68. 2016
Mužík J., Kais L., Bulko R. Local method of approximate particular solutions for two-dimensional unsteady incompressible flow In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 18 2016
Mužík J. Lattice Boltzmann method for two-dimensional unsteady incompressible flow Vol. 12, Issue 2/2016, 122-127, DOI: 10.1515/cee-2016-0017 2016
Papán D., Valášková V. Dynamická odozva a tribúny zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko - odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 15, č. 1 (2016), s. 69-73. 2016
Figuly L., Jangl Š., Papan D. Modelling and testing of blast effect on the structures In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [7] s. 2016
Papan D., Valášková V. Road and railway traffic seismicity effect comparison on historical building in Slovakia IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [7] s. 2016
Papan D., Valášková V., Demeterová K. Assessment of the vibrations effects caused by technical seismicity due to the railway traffic on high-sensitivity machinery In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [8] s 2016
Papan D., Valášková V., Drusa M. Numerical and experimental case study of blasting works effect In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [5] s. 2016
Papan D., Valášková V. Traffic seismicity loaded historical building frequency parameters identification due to most commonly used truck in Slovakia In: MATEC web of conferences [elektronický zdroj] : 5th international scientific conference “Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education” (IPICSE). - ISSN 2261-236X. - Vol. 86, article num. 07001 (2016), online, [7] s. - Popis urobený 20.12.2016. 2016
Krkošková K., Papan D., Papanová Z. Identifikácia dynamických parametrov mostov na základe porovnania experimentálnej a výpočtovej metódy v dôsledku technickej seizmicity od dopravy In: Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike fyzikálnych faktorov prostredia. - ISSN 1338-3922. - Roč. 7, mim. č. 1 (2017), s. 2017
Bahleda F. Bujňák, J., Mečár, J. Tensile resistance of an anchor plate with supplementary reinforcement Structural concrete – journal of the fib, 2018, Publisher: Wiley-Blackwell, © Copyright 2018 Elsevier B.V., DOI: 10.1002/suco.201800004, ISSN: 14644177, pages: 1-7, 2018
Bulko R., Gago F., Drusa M., Vlček J. Monitoring zosuvnej lokality v Považskej Bystrici Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia [elektronický zdroj] = Current geotechnical solutions and their verification : zborník 13. Slovenskej geotechnickej konferencie : 5. a 6. júna 2017, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava: SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4697-7 2017
Bulko R., Masarovičová S., Laboratórna analýza sutinových prúdov Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie. 14 Slovenská geotechnická konferencia. 2019
Decký M., Tisoňová G., Remišová E., Kováč M., High-quality, sustainable integrated transport infrastructure for all users and their residents In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII. Žilina, 18. október 2019, s. 67-76, ISBN 978-80-554-1620-5 2019
Decký, M., Remišová, E., Kováč, M. Zohľadnenie klimatických zmien v navrhovaní vozoviek Eureregiónu Beskydy In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII. Žilina, 18. október 2019, s. 57-75, ISBN 978-80-554-1620-5. 2019
Kais L., Drusa M., Holičková M., Mečár M.
Fyzikálny model násypu podopreného pilótami Seminár Geosyntetika 2018, Bratislava 14.február 2018 2018
Holičková M., Kais L., Drusa M., Vlček J., Bahleda F. Zhodnotenie aktuálnych návrhových postupov pre násypy na pilótach Seminár Geosyntetika 2018, Bratislava 14.február 2018 2018
Decký M., Drusa M., Vlček J., Scherfel W., Sedlář B., Moravec M. Vystužený penobetón ako materiál pre nové aplikácie v staviteľstve Beton – Technologie, Konstrukce, Sanace, 3/2019, Beton TKS, Parha, ISSN 1213-3116. 2019
Bulko R., Gago F., Drusa M. Určovanie vybraných geotechnických parametrov statickou penetráciou zborník 13. Slovenskej geotechnickej konferencie : 5. a 6. júna 2017, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava: SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4697-7. - CD- ROM, s. 58-66. 2017
Ďurica P., Protipožiarna bezpečnosť stavieb a odstraňovanie dôsledkov po požiari. Odborná konferenia Protipožiarna bezpečnosť stavieb a odstraňovanie dôsledkov po požiari : zborník prednášok : 23. novembra 2017, Bratislava (CD-ROM). Bratislava : Slovenská vedecko-technická 2017
Grúňová Z., Iringová A. Technické možnosti pri obnove dvojitých okenných výplní Bardkontakt 2017 : zborník z vedeckej konferencie : Bardejov 21.-22.8.2017. - Bardejov: Mesto Bardejov, 2017. - ISBN 978-80-972776-7-3. 2017
Grúňová Z., Pisca P. Progressive non-destructive digital methods in the research of small sacral architecture in Czech and Slovak Republic In:28 R-P-S Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering – 1. vyd. – [S.l.] (Veľká Británia) : Institute of Physics. IOP Publishing, 2019. – (IOP Conference Series : Materials science and engineering, ISSN 1757-8981, ISSN 1757-899X ; Vol. 661) 2019
Holešová M. Minimal generating sets for associated ideals of monomial curves In: Aplimat 2017 [elektronický zdroj] : 16th conference on Applied mathematics : January 31 - February 2, 2017 Bratislava, Slovak Republic : proceedings. - Bratislava: Spektrum STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4650-2. - USB kľúč, s. 644-653. 2017
Komačka J. Voľba druhu asfaltu v závislosti od teploty v asfaltových vrstvách vozovky Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek: zborník prednášok z konferencie. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora stavebných inžinierov, 2019. - s. 105-108 . 2019
Komačka J. Hodnotenie priľnavosti asfaltu s kamenivom z fotografie skúšobnej vzorky Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek: zborník prednášok z konferencie / [ 1. vyd. – Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2019, s. 113-118 2019
Komačka J. Využitie výsledkov statickej zaťažovacej skúšky na vypracovanie prehľadu o kvalitatívnych parametroch materiálov použitých v nestmelených a hydraulicky stmelených vrstvách Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek [elektronický zdroj] : zborník z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou : 15 .- 17. februára 2017, Podbanské, Vysoké Tatry. - Košice : Etela Bačenková - Dom techniky, 2017. - ISBN 978-80-232-0332-5. - CD-ROM, s. 39-41. 2017
Komačka J. Reálnosť požiadaviek technických predpisov na únosnosť podložia a nestmelených vrstiev asfaltových vozoviek Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek [elektronický zdroj] : zborník z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou : 15 .- 17. februára 2017, Podbanské, Vysoké Tatry. - Košice : Etela Bačenková - Dom techniky, 2017. - ISBN 978-80-232-0332-5. - CD-ROM, s. 52-56. 2017
Ružičková M. Kúdelčíková M. Recent trends in differential and difference equations Applied Mathematics Letters 94 (2019) 52–58, ISSN 0893-9659 2019
Kuchárová, D. - Melcer, J. Two span bridge under moving load. Vibroengineering Procedia, Vol. 23, 2019, ISSN 2345-0533, p.115-118, 2019
Valašková, V. Kuchárová, D. FE modeling of moving load effect on two span bridge. Vibroengineering Procedia, Vol. 23, 2019, ISSN 2345-0533, p.106-110, 2019
Kowalska-Koczwara, A. Stypula, K. Melcer, J. The importance of the "0" state inthe context of dynamic influences E3S Web of Conferences, Vol. 106, 24 June 2019, Art. No. 01024, ISSN 2555-0403, p.1-8 2019
Zoltowski,M. Liss, M. Melcer, J. Vybration diagnostics of concrete block MATEC Web of Conferences, Vol. 182, 02014, 2018, ISSN 2261-236X, p. 1-10, 2018
Sitányiová D. Monitoring stavu turistického chodníka – prípadová štúdia z NP Malá Fatra - Monitoring trail condition - Malá Fatra national park case study Zborník z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry” (2017): 93 – 97, Fatranský spolok, ISBN 978-80 -972895-0-8. 2017
Valašková V. Some possibilities of modeling of moving load on concrete pavements Jounral of Measuremets in Engineering, Dec. 2018, Vol.6, Iss.4, print ISSN 2335-2124, online ISSN 2424-4635, p.203-209. 2018
Papan D., Papanová Z., Valašková V. Possibilitiesfor the innovative IT database technology utilisationforthetraffic induced seismicity affecting historical buildingsin Slovakia International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 9(12) (ISSN: 2250-3153), DOI: http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.9.12.2019.p9683 2019
Vlček J. Numerical modelling of the oedometric test Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia = Current geotechnical solutions and their verification : zborník 13. Slovenskej geotechnickej konferencie : 5. a 6. júna 2017, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava: SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4697-7. 2017
Holičková M., Kais L., Drusa M., Vlček J., Bahleda F. Zhodnotenie aktuálnych návrhových postupov pre násypy na pilótach, Evaluation of Design Procedures of Embankments Supported by Piles Seminár Geosyntetika 2018, Bratislava 14.február 2018 2018
Papan D., Papanova Z. , Krkoskova K. Experimental dynamic analysis of traffic seismicity effect on historical building E3S Web of Conferences 106, 01018 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910601018 5th International Scientific Conference on Civil Engineering-Infrastructure-Mining 2019
Papan D., Papanova Z. , Seismic Resistance Test Of The Steel Tructure Part With Technological Equipment RADRA - AFR Engineering Academy -MALEDIVI 2019 2019
Papan D., Papanova Z. , Higher frequency dynamic response analysis of the foam concrete block element MATEC Web Conf. Volume 196, 2018 XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (27RSP) (TFoCE 2018), eISSN: 2261-236X 2018
Papan D., Papanova Z. , Krkošková K. Experimental dynamic analysis of traffic seismicity effect on historical building Journal of Measurements in Engineering (JME) ISSN (Print) 2335-2124, ISSN (Online) 2424-4635, 2018 2018
Papan D., Papanova Z. , Krkošková K. Identifikácia dynamických parametrov mostov na základe porovnania experimentálnej a výpočtovej metódy v dôsledku technickej seizmicity od dopravy Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike fyzikálnych faktorov prostredia. - ISSN 1338-3922. - Roč. 7, mim. č. 1 (2017), s. 24-27. 2017
Papan D., Papanova Z. , Krkošková K. Teoretická analýza a posúdenie vplyvu technickej seizmicity od cestnej dopravy na stavbu výrobného závodu v lokalite Haniska pri Prešove Znalectvo v ekonomických odboroch a stavebníctve. - ISSN 1339-8288. - Roč. 19, č. 2 (2017), s. 26-33. 2017
Papan D., Papanova Z. , Krkošková K. Theoretical analysis and technical seismicity effect assessment onto the production factory due to traffic in Prešov city International journal of structural glass and advanced materials research. - Vol. 1, no. 2 (2017), s. 24-31. 2017
Papan D., Papanova Z. , Krkošková K. Posúdenie dynamických účinkov technickej seizmicity na objekt hotela vyvolanej zhutňovacím procesom a cestnou dopravou Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike fyzikálnych faktorov prostredia. - ISSN 1338-3922. - Roč. 7, mim. č. (2017), [4] s. 2017
Al-Ahmadi M., Pocta P., Melvin H. Instrumental Estimation of E-model Equipment Impairment Factor Parameters for Super-wideband Opus Codec 30th Irish Signals and Systems Conference (ISSC) 2019
Achimská V.,  Pechota M. Interests in monitoring standard of transit time on Slovak market In: Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat' 16) : the 16th international conference : 19-22 October 2016, Riga, Latvia : proceedings. - Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2016. - ISBN 978-9984-818-83-2. - CD-ROM, s. 109-115. 2016
Achimská V.,  Hollá Bachanová P. Recruiting v prostredí vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie In: Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2018 / Iveta Kremeňová, Zuzana Kolarovszká : zborník prednášok a príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-554-1460-7. - s. 14-21 [CD-ROM]. 2018
Garbárová M., Gonšorová M. Porovnanie produktu predplatená karta poskytovaného telekomunikačnými spoločnosťami pôsobiacimi v Slovenskej republike In: IPoCC - International Postal and e-Communications Conference : sborník příspěvků mezinárodní konference IPoCC "Role intelektuálního kapitálu ve spojích" : Pardubice, September 13th - 14th, 2016. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. - ISBN 978-80-7560-003-5. - CD-ROM, s. 121-132. 2016
Garbárová M.,  Strenitzerová M. Identification of the barriers to business in Slovakia In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 19, no. 2 (2017), s. 56-60. 2017
Garbárová M., Improving human resources management using the EFQM Excellence Model“ In: International Journal of Organizational Leadership [print] = IJOL. - ISSN 2383-1103. - Roč. 6, č. 3 (2017), s. 335-340 [print]. - Spôsob prístupu: http://aimijournal.com/Pages/DownloadHandler.ashx?DownloadObject=Article&Id=2b81daea-8960-4a1f-9615-1dd47c701e27 2017
Hrašková D. Talent, odborná príprava a kariérny rozvoj. In: Manažment školy v praxi [print] : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - ISSN 1336-9849. - Roč. 14, č. 3 (2019), s. 25-26 [print]. 2019
Jankalová M., Jankal R. Európska menová integrácia v šesťdesiatych rokoch 20. storočia In: Acta Oeconomica Pragensia. - ISSN 0572-3043. - Vol. 25, no. 2 (2017), s. 85-97. 2017
Klapita V.,  Chovancová M. Modelovanie distribučnej siete pomocou aplikácie princípov lineárneho programovania In: Horizonty železničnej dopravy 2017 = Horizons of railway transport 2017 : medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov : Strečno, 21.-22. september 2017. - Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1366-2. - S. 93-97. 2017
Klapita V.,  Chovancová M. Identifikácia príčin negatívnych efektov v zásobovacej činnosti podniku s využitím techniky teórie obmedzenia In: Perner's Contacts [electronic] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X (online). - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 33-39 [online]. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/48_2017/Chovancova.pdf 2017
Kremeňová I, Keil R., Madleňák R Modelling of technological reliability in traffic logistic networks in urban areas In: MATEC web of conferences : international conference on electronic, information and computer engineering 2016. - ISSN 2261-236X. - 2016. - Vol. 44, article num. 01046 (2016), online, [5] s. [Spoluautori: Hedrich, Frank ; Kremeňová, Iveta ; Madleňák, Radovan] 2016
Kremeňová I., Fabuš J, Fabušová V. The usage of the open data in the business management In: IISES : proceedings of the 5th Business & Management conference, Rome : 05-08 April 2017. - Prague: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2017. - ISBN 978-80-87927-34-2. - S. 29-43. [Spoluautori: Kremeňová, Iveta ; Fabušová, Viktória ; Caraballo, M.Angeles ; Cermakova, Klara] 2017
Križanová A.  The impact of business innovations on brand value. In: Journal of Innovative Business and Management [electronic] = Revija Mednarodno inovativno poslovanje. - ISSN 1855-6175. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. [1-5]. 2018
Madleňák R., Drozdziel P. Winska M., Szumski P. Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 130-135. - Popis urobený 9.10.2017. 2017
Madudová E. Creative industries value chain: The value chain logic in supply chain relationships. In: Marketing and branding research. - ISSN 2476-3160. - Vol. 4, no. 3 (2017), s. 227-235. 2017
Nadanyiová N. Green marketing and its use in a transport company In: Logi : scientific journal on transport and logistics. - ISSN 1804-3216. - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 58-69 [print, online]. - DOI 10.2478/logi-2018-0008. 2018
Novák A., Lazar T., Kurdel P. Presnostná efektívnosť autonómnych navigačných ergatických dopravných komplexov In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve [print]. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-554-1418-8. - s. 81-84 [print]. 2018
Novák A., Tomová A. Towards alliance ́s cooperation of low-cost carriers? In: New trends in process control and production management [print] : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business. - 1. vyd. - Leiden: Balkema, 2018. - ISBN 978-1-138-05885-9. - s. 383-388 [print]. 2018
Novák A., Kurdel P, Mrekaj B. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti a spoľahlivosti ergatického bázového komplexu In: Perner ́s Contacts. - ISSN 1801-674X. - 2017. - Roč. 12, č. 1 (2017), online, s. 131-139. 2017
Sedláková I. Hľadanie odpovedí na vybrané otázky znaleckého dokazovania In: Aktuálne problémy znaleckého dokazovania / Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová, Iveta Sedláková : zborník vedeckých statí. - Žilina: Vydavateľstvo EDIS, 2017. - ISBN 978-80-554-1362-4. - s. 124-132 [CD-ROM]. 2017
Škultéty F., Línek A. Obstacle collision avoidance systems in HEMS helicopters In: New trends in civil aviation 2016 : Žilina, 22. September 2016. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1252-8. - S. 86-89. 2016
Škultéty F., Tonček M. Piloting assistance systems of EuroFOX aircraft In: Práce a štúdie = Studies / [bez zostavovateľa] : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina : Vol. 6. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1564-2. - s. 190-193 [print]. 2019
Škultéty F., Badánik B., Kandera M. Design of controllable unmanned rescue parachute wing In: INAIR 2018 [electronic] : Aviation on the Growth Path. - ISSN 2352-1465. - 1. vyd. - Hainburg: Elsevier, 2018. - s. 220-229 [online]. 2018
Šusteková D., Kontrová L., Pavličko M. Artificial intelligence especially neural nets as support for traffic management In: Fiabilitate şi Durabilitate [electronic] = Fiability & Durability. - ISSN 1844-640X. - č. 1 (2019), s. 196-201. 2019
Tengler J. Using the tools of time management at student ́s work. In: INTED 2017, roč. 11 [electronic] : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference. - ISSN 2340-1079. - Valencia: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2017. - ISBN 978-84-617-8491-2. - s. 5658-5667. 2017
Vojteková M., Blažeková O. Symetry and asymetry around us  In: XXXIV international colloquium on the management of educational process : Brno, May 26, 2016 : proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. - Brno: Univerzita obrany, 2016. - ISBN 978-80-7231-460-7. - CD-ROM, 2016
Ďurinová M., Mičechová L. New knowledge of diagnostic and evaluation of long term monitored road section In: QUAERE 2019, roč. 9. - 1. vyd. - Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - ISBN 978-80-87952-30-6. - s. 989-995 2019
Šedivý S., Mičechová L., Scheber P. Mechatronics solutions in process of transport infrastructure monitoring and diagnostics In: Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. - 1. vyd. - Cham: Springer, 2019. - ISBN 978-3-030-29992-7. - s. 141-148 2019
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina