Header image  
ŽILINSKÁ UNIVERZITA
 
line decor
  Stavebná fakulta SvF   ::   Žilinská univerzita   ::  
line decor
   
 
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM SvF

Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI:

Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty, ktoré je súčasťou Stavebnej fakulty, bolo schválené akademickým senátom Stavebnej fakulty dňa 6.4.1995.
Skúšobného laboratória SvF je spôsobilé vykonávať skúšky betónu, mostov a konštrukcií používaných v stavebníctve, konštrukčných vrstiev vozoviek, monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia a obder vzoriek tuhých častíc PM2,5 a PM10 z vonkajšieho ovzdušia podľa rozsahu akreditácie uvedeného v Osvedčení o akreditácii č. S-80 (osvedčenie č. S-080) vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou s platnosťou od 01.06.2015 do 01.06.2020.

OBLASŤ PÔSOBNOSTI SKÚŠOBNÉHO LABORATÓRIA STAVEBNEJ FAKULTY:

Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty má celkom 3 laboratóriá.
Laboratórium č.2 je zamerané na technickú a dynamickú diagnostiku stavebných konštrukcií, mostov a materiálov a zaťažovacie skúšky mostov.
Laboratórium č.3 je zamerané na monitoring kvality ovzdušia.
Laboratórium č.4 je zamerané na zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukčných vrstiev dopravnej cesty (železničná trať, cestná komunikácia, letisko).


ROZSAH SPÔSOBILOSTI - AKREDITOVANÉ SKÚŠKY

Skúšobné laboratórium SvF má oprávnenie (udelenú Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS) na realizáciu skúšok v oblasti skúšania stavebných materiálov, dielcov a konštrukcií a monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia. Menovite ide o akreditáciu na:
• statické a dynamické zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií a mostov (in-situ);
• stanovenie pevnosti betónu v tlaku deštruktívnym spôsobom (v laboratóriu);
• stanovenie modulu pretvorenia konštrukčných vrstiev podvalového podložia (v laboratóriu a in-situ);
• stanovenie modulu pružnosti konštrukčných vrstiev dopravných ciest statickou zaťažovacou skúškou (v laboratóriu a in-situ);
• stanovenie rázového modulu pružnosti konštrukčných vrstiev dopravnej cesty (železničná trať, cestná komunikácia, letisko) (v laboratóriu a in-situ); 
• monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia:
        - oxid uhoľnatý;
        - oxid dusičitý, oxidy dusíka vyjadrené ako NO2;
        - tuhé častíce frakcie PM10;
        - tuhé častíce PM2,5.

NEAKREDITOVANÉ SKÚŠKY

• únavové skúšky dielcov;
• meranie pomerných pretvorení na konštrukciách a dielcoch;
• modálna analýza dynamiky konštrukcií;
• ťahové skúšky ocelí;
• pevnosť betónu v ťahu pri ohybe;
• pevnosť v priečnom ťahu;
• statický modul pružnosti betónu;
• dynamický modul pružnosti betónu; 
• priľnavosť povrchových úprav a náterových látok; 
•hrúbka náteru;
• statické a dynamické skúšky kruhovou doskou;
• stanovenie karbonatizácie;
• stanovenie množstva chloridových iónov v konštrukciách (RCT - Rapid chloride test);
• objemová, sypná hmotnosť a medzerovitosť kameniva;
• zrnitosť a tvar zŕn kameniva;
• vlhkosť kameniva;
• nasiakavosť kameniva;
• stanovenie rozličných častíc kameniva;
• stanovenie odplaviteľných častíc kameniva;
• extrakcia asfaltových zmesí za studena;
• miera zhutnenia asfaltových zmesí;
• skúšky asfaltov (krúžok - gulička, penetrácia, duktilita);
• zrnitosť zemín;
• skúška zhutniteľnosti zemín metódou Proctor, skúška CBR.


OSTATNÁ NEAKREDITOVANÁ ČINNOSŤ

Skúšobné laboratórium SvF poskytuje expertíznu a poradenskú činnosť. V odbornej činnosti je zapojené do vedeckotechnickej spolupráce vyplývajúcej z postavenia a úloh Stavebnej fakulty.

Kontakt:
Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel.: + 421 / 41 / 513 5659
+ 421 / 41 / 513 5520
+ 421 / 41 / 513 5672
e-mail: slsvf@fstav.uniza.sk

Užitočné linky:
Slovenská národná akreditačná služba
Slovenský ústav technickej normalizácie
Kloknerův Ústav ČVUT
Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno