Výzvy na podávanie projektov z grantového systému SvF UNIZA

Vážené kolegyne a kolegovia,

v súlade s Metodickým usmernením rektora č. 9/2020 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA Vám oznamujeme, že dekan SvF vypísal dňa 19. 1. 2021 výzvy na podávanie fakultných projektov v schémach pre:

Návrhy projektov sa podávajú cez Informačný systém vedy a výskumu UNIZA do 12. 2. 2021 do 16:00 hod. Pre plánovanie riešiteľských kapacít a výdavkov projektu môžete použiť pomocný formulár. Bližšie informácie ku grantovej schéme Vám poskytnú prodekan pre VaV doc. Ing. Peter Koteš, PhD. a Ing. Andrea Husáriková.

Úspešný nový rok 2021

Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu aj v týchto neistých časoch ... a prajeme Vám, aby ste aj v novom roku 2021 mali stále čo objavovať.

PF 2021

 

Dňa 4.decembra 2020 sa formou online konferencie koná už XXIX. ročník medzinárodného RSP seminára "Theoretical Foundation of Civil Engineering", ktorého organizátorom je tento rok Wroclaw University of Science and Technology. Tohto významného seminára sa každoročne zúčastňujú zástupcovia ruských, poľských a slovenských univerzít a vedeckých pracovísk, konkrétne Wroclaw University of Science and Technology, Warsaw University of Technology, Moscow State University of Civil Engineering, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Don State Technical University a Žilinskej univerzity v Žiline. Seminár je veľkým prínosom pre jednotlivé oblasti výskumu ako aj upevňovanie dlhodobých osobných vzťahov v rámci medzinárodnej spolupráce. Program XXIX RSP seminára s informáciou pre pripojenie nájdete na stránke podujatia.

Od apríla tohto roka UNIZA, spolu s ďalšími 10 partnermi medzinárodného konzorcia zo 7 štátov strednej Európy, spolupracuje na projekte REGIAMOBIL. Projekt je realizovaný s podporou programu Interreg Stredná Európa, pod číslom zmluvy CE1658. Celkový rozpočet projektu REGIAMOBIL je 1 660 086 EUR. Projekt rieši problémy mobility ľudí žijúcich na vidieku. Jeho cieľom je zlepšiť ich mobilitu s pomocou inteligentných riešení verejnej dopravy tak, aby boli vidiecke oblasti lepšie napojené na národné a európske dopravné siete. UNIZA bude počas projektu spolupracovať s Trenčianskym samosprávnym krajom na príprave akčného plánu pre región pre zavádzanie nových inovatívnych riešení pre verejnú dopravu v riedko osídlených vidieckych oblastiach, akou je napríklad oblasť myjavských kopaníc. UNIZA predstavila 12. novembra 2020 koncept tohto plánu pracovnej skupine, ktorá pre kraj pripravuje dokumenty pre zabezpečenie služieb verejnej dopravy v regióne pre budúce obdobie. 

logo RegiaMobil small surface vertical

Záverečná konferencia projektu TRANS TRITIA

Srdečne Vás pozývame na záverečnú on-line konferenciu projektu TRANS TRITIA, zameraného na zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRITIA, ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2020  od 10:00 hod. Konferencia bude prebiehať v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Pre registráciu na konferenciu je potrebné použiť odkaz https://forms.gle/LdsDv76gWP27bYuZA

Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšenie strategického plánovania a podmienok rozvoja nákladnej dopravy v cezhraničnom území Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky a tiež posilnenie spolupráce a informačných tokov medzi regionálnymi záujmovými skupinami a autoritami. Projekt je zameraný na optimalizáciu ekonomickej efektívnosti a zlepšenie podpory rozvoja environmentálne priaznivých spôsobov dopravy, ktoré budú viesť k presunu tokov nákladnej dopravy z ciest na železnicu a vnútrozemské vodné cesty. Celkové riešenie projektu je zamerané na hľadanie riešení pre naplnenie cieľov dopravnej politiky Biela kniha. V priebehu konferencie budú prezentované výsledky projektu, prínosy cezhraničnej spolupráce v oblasti nákladnej dopravy a ďalšia perspektíva rozvoja multimodálnej nákladnej dopravy. 

Pozvánka 

Invitation (in English)

 

 

 

Strana 1 z 5

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina