Memorandum o spolupráci so spoločnosťou DYNAMIK HOLDING, a.s.

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a generálny riaditeľ spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s. Ing. Vladimír Vikor ml. podpísali na pôde Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline memorandum o vzájomnej spolupráci. Na stretnutí sa diskutovalo o najbližších krokoch budúcej spolupráce. Študenti sa od nového akademického roka 2023/2024 budú môcť zúčastniť zaujímavých praktických prednášok, odborných exkurzií, absolvovať stáž v prosperujúcej spoločnosti na Slovensku a v zahraničí alebo si budú môcť vybrať zaujímavé témy záverečných prác prepojené priamo s praxou.

 

Veríme, že naša vzájomná spolupráca prinesie veľa príležitostí pre budúci kariérny rast študentov.

 

20230824 100731 kpia

20230824 100826

Dekan Stavebnej fakulty UNIZA oznamuje, že obhajoby doktorandských  dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA, budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 v nasledovných termínoch:

17. 08. 2023 o 9:00 hod.

Ing. Dušan Briliak

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Vplyv degradačných činiteľov na vlastnosti asfaltových zmesí"

24. 08. 2023 o 10:00 hod.

Ing. Martin Ščotka

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Analýza skutočného namáhania kompozitných konštrukcií okien"

25. 08. 2023 o 10:30 hod.

Ing. Marek Bartko

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov dizertačnej práce: "Teoreticko-experimentálna analýza vybraných okenných konštrukcií pre budovy s takmer nulovou potrebou energie"

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

Tags:

V pondelok 26. júna 2023 sa konalo 8. výjazdové zasadnutie Kolégia dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity vo výrobnom závode KIA – Teplička nad Váhom.

Prehliadka závodu poskytla príležitosť dozvedieť sa viac o najmodernejších výrobných postupoch automobilov tejto značky, ako aj z prevádzky a údržby závodu, vrátane technických detailov. Príjemným spestrením bola jazda na testovacom okruhu a príležitosť ochutnať kórejskú kuchyňu. Po obede pokračovala otvorená a neformálna diskusia v Tréningovom centre KIA – Gbeľany, ktorá viedla k zaujímavým témam a perspektívam budúcej spolupráce.

 

Ďakujeme spoločnosti KIA za pozvanie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Vedenie Stavebnej fakulty pozýva všetkých zamestnancov a doktorandov na tradičný Športový deň.
Podujatie sa bude po prvýkrát konať na Atletickom štadióne Žilinskej univerzity v Žiline 28. júna od 9:00.
Pre všetkých účastníkov bude zabezpečené občerstvenie a darček na pamiatku.

Tešíme sa na príjemne strávený čas v kruhu kolegov.

Vedenie SvF

Pri príležitosti 70. výročia vzniku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, sa dňa 1. júna 2023 o 9:30 hod. v zasadacej sieni VR UNIZA, konala slávnostná vedecká rada fakulty. V úvode vedeckej rady prebehla oficiálna časť, počas ktorej členovia VR SvF UNIZA prerokuvávali a schvaľovali jednotlivé body zasadnutia. Po ukončení oficiálnej časti dekan SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. svojim príhovorom zahájil slávnostný ceremoniál, na ktorom privítal významných predstaviteľov spoločností a inštitúcií, s ktorými má Stavebná fakulta UNIZA dlhodobú a úspešnú spoluprácu. V rámci ceremoniálu si pozvaní hostia z rúk dekana fakulty prebrali pamätné medaily k tomuto významnému výročiu.

hostia1    medaily1

 

 

Strana 1 z 17

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina