Štátne skúšky a záverečné práce

Príprava štátnych skúšok 2023/2024

V akademickom roku 2023/2024 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 12. - 19.6. 2024.

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2023/2024 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 12.4.2024. 

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Termín odovzdania záverečných prác je do 31. mája 2024 (elektronická verzia), do 7. júna 2024 (tlačená verzia)

Príprava štátnych skúšok 2022/2023

V akademickom roku 2022/2023 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 15. - 22.6. 2023.

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2022/2023 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 14.4.2023.  (Príkaz dekana č. 2/2023 o prihlasovaní sa študentov na štátne skúšky na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2022/2023 a Príloha č.1 (prihláška na štátne skúšky) a Príloha č. 2)  (Dean's order with appendices In English)

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok

Príkaz dekana č. 7/2023 o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2022/2023

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Záverečné práce 2022/2023

Smernica č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Metodické usmernenie č. 3/2022 k Smernici č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
Príloha 1 - Vzory popisu dokumentov a príklady bibliografických odkazov
Príloha 2 - Používateľský manuál systému Evidencia záverečných prác
Príloha 3 - Šablóna prác
Dodatok č. 1/2023

Dokumenty a zdroje k záverečným prácam (eVzdelávanie)

Informácie k tlači a viazaniu záverečných prác - EDIS, cenník

Dosky s chlopňami v dizajne UNIZA v cene 25 EUR sa objednávajú osobne v EDISe, študent by si mal doniesť komplet všetky materiály (prácu, výkresy...), ktoré sa budú do dosiek vkladať, aby bolo možné pripraviť dosky na danú šírku chrbta.

B30A9137            B30A9141

 

Záverečné práce sa odovzdávajú v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči, pre bakalársku prácu postačuje mäkká väzba, diplomová práca sa odovzdáva v tvrdej väzbe. 

Termín odovzdania záverečných prác je do 2. júna 2023 (elektronická verzia), do 9. júna 2023 (tlačená verzia)

Bakalárska práca
obal / obal CD

Diplomová práca
obal / obal CD

šablóny prezentácií
Diplomová práca 
Bakalárska práca 

šablóny záverečných prác 

šablóna Bakalárskej práce: text
šablóna Diplomovej práce: text

Zoznam záverečných prác s odkladom zverejnenia 2022/2023 

Termíny promócií

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

 

 

30.6.2023   MÚ ZA

 

 

30.6.2023   MÚ ZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina