Štátne skúšky a záverečné práce

Príprava štátnych skúšok 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 14. - 18.6. 2021.

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok: ::pdf::

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 9.4.2021.

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Príprava štátnych skúšok 2019/2020

V akademickom roku 2019/2020 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 16. - 24.6. 2020.

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok: ::pdf::

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2019/2020 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku (:: docx :: :: pdf ::) odovzdajú na katedre, na ktorej spracovávajú záverečnú prácu najneskôr 17.4.2020.

Príkaz dekana č. 7/2020
Príkaz dekana č. 8/2020 o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2019/2020

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Šablóny záverečných prác 2019/2020

šablóna Bakalárskej práce
obal :: doc :: / text :: docx :: / obal CD :: doc ::

šablóna Diplomovej práce
obal :: doc :: / text :: docx :: / obal CD :: doc ::

šablóny prezentácií
Diplomová práca ::pptx::
Bakalárska práca ::pptx::

Termíny promócií

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

 

zrušené

 

september 2020   

Aula DATALAN

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina