Štátne skúšky a záverečné práce

Príprava štátnych skúšok 2022/2023

V akademickom roku 2022/2023 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 15. - 22.6. 2023.

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 14.4.2023. 

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Záverečné práce 2021/2022

Smernica č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Metodické usmernenie č. 3/2022 k Smernici č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
Príloha 1 - Vzory popisu dokumentov a príklady bibliografických odkazov
Príloha 2 - Používateľský manuál systému Evidencia záverečných prác
Príloha 3 - Šablóna prác

Dokumenty a zdroje k záverečným prácam (eVzdelávanie)

Informácie k tlači a viazaniu záverečných prác - EDIS

Termín odovzdania záverečných prác je do 15. mája 2022

Bakalárska práca
obal / obal CD

Diplomová práca
obal / obal CD

šablóny prezentácií
Diplomová práca 
Bakalárska práca 

šablóny záverečných prác z minulého roka

šablóna Bakalárskej práce: text
šablóna Diplomovej práce: text

Termíny promócií

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

 

 

30.6.2023   MÚ ZA

 

 

30.6.2023   MÚ ZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina