Doktorandské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline má akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 30.10.2015, KA ukončená dňom 12. 11. 2015.

Zoznam doktorandských študijných programov v dennej/externej forme

Stavebná fakulta

teória a konštrukcie pozemných stavieb v študijnom odbore Stavebníctvo

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb v študijnom odbore Stavebníctvo

technológia a manažment stavieb v študijnom odbore Stavebníctvo

aplikovaná mechanika v študijnom odbore Strojárstvo

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina