Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 17.08. - 24.08.2020  budú v zmysle § 54 zákona  č.131/2002 Z z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline – AE 307, obhajovať dizertačné práce študenti denného doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte UNIZA podľa nasledovného harmonogramu

17.08.2020 o 09:00 hod

Ing. Peter Michálek

Študijný odbor:         stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Koncepcia vybraných typov spriahnutých oceľobetónových priehradových konštrukcií

 

17.08.2020 o 10:30 hod.

Ing. Jozef Prokop

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Odolnosť prútov namáhaných tlakom a ohybom

 

17.08.2020 o 12:00 hod.

Ing. Martin Vavruš

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Využitie vysokohodnotného betónu na zosilňovanie existujúcich nosných prvkov

 


18.08.2020 o 09:00 hod.

Ing. Filip Gago

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Určovanie parametrov konštitučných modelov zemín in-situ testovaním

 

18.08.2020 o 10:30 hod.

Ing. Juraj Pieš

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Numerická a experimentálna analýza vplyvu nedopravného zaťaženia  na konštrukčnú hrúbku ochrannej vrstvy podvalového podložia

 


19.08.2020 o 10:30 hod.      miestnosť AE202

Ing. Lukáš Maliar

Študijný odbor:        strojárstvo

Študijný program:    aplikovaná mechanika

Téma  dizertačnej práce:

Kalibrácia výpočtových modelov konštrukcií na základe experimentálne nameraných modálnych parametrov

 

19.08.2020 o 10:30 hod.     

Ing. Daniela Michálková

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Teoreticko-experimntálna analýza a vývoj ľahkých obvodových plášťov pasívnych drevodomov"

 


24.08.2020 o 09:00 hod.     

Ing. Peter Schenk

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:   technológia a manažment stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Analýza využitia nedeštruktívnych magnetických metód na korózne procesy stavebných oceľových konštrukcií

Odborníci zo Stavebnej fakulty UNIZA budú počas nadchádzajúcich 27 mesiacov intenzívne pracovať na revízii základných noriem projektovania cestnej infraštruktúry. Kontrakt medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v celkovej hodnote 418 800 EUR (s DPH) bol podpísaný vo februári 2020. Predmetom projektu je aktualizácia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100 na základe skúseností s ich aplikáciou priamo v praxi s cieľom odstránenia doterajších nezrovnalostí pri projektovaní dopravných stavieb a pri schvaľovacom procese.  

Projektový tím pod vedením prof. Ing. Jána Čelka, CSc. bude zložený z odborníkov zo SvF UNIZA, STU v Bratislave a spoločnosti Dopravoprojekt a. s. Bratislava.

BIM CHALLENGE 2020

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 5. ročník súťaže BIM CHALLENGE 2020 pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční 27.3.2020 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 

Dňa 5. februára 2020 sa konal DoD Stavebnej fakulty UNIZA

za účasti zamestnancov katedier, študentov, partnerov: Strabag, Eurovia, ŽSR, Prodex, Reming Consult, Colas, Geart, Chemia servis .... 
...ale hlavne za účasti mnohých zvedavých uchádzačov, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s fakultou, jej priestormi, laboratóriami, ponúkanými študijnými programami, s možnosťami uplatnenia ako aj s vedeckou a odbornou činnosťou pracovníkov, mohli si vyskúšať virtuálnu realitu, zapojiť sa do rôznych súťaží, odniesť si spomienkové foto. Panovala výborná atmosféra.

svf web 2020

Pozrite si prezentáciu o možnostiach štúdia na SvF UNIZA.

STRABAG, jedna z účastnených spoločností priblížila atmosféru nášho DOD na svojom webovom sídle.

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu celej akcie.

dod1dod2dod3

 

 

Strana 1 z 4

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina