Odborníci zo Stavebnej fakulty UNIZA budú počas nadchádzajúcich 27 mesiacov intenzívne pracovať na revízii základných noriem projektovania cestnej infraštruktúry. Kontrakt medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v celkovej hodnote 418 800 EUR (s DPH) bol podpísaný vo februári 2020. Predmetom projektu je aktualizácia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100 na základe skúseností s ich aplikáciou priamo v praxi s cieľom odstránenia doterajších nezrovnalostí pri projektovaní dopravných stavieb a pri schvaľovacom procese.  

Projektový tím pod vedením prof. Ing. Jána Čelka, CSc. bude zložený z odborníkov zo SvF UNIZA, STU v Bratislave a spoločnosti Dopravoprojekt a. s. Bratislava.

BIM CHALLENGE 2020

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 5. ročník súťaže BIM CHALLENGE 2020 pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční 27.3.2020 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 

Dňa 5. februára 2020 sa konal DoD Stavebnej fakulty UNIZA

za účasti zamestnancov katedier, študentov, partnerov: Strabag, Eurovia, ŽSR, Prodex, Reming Consult, Colas, Geart, Chemia servis .... 
...ale hlavne za účasti mnohých zvedavých uchádzačov, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s fakultou, jej priestormi, laboratóriami, ponúkanými študijnými programami, s možnosťami uplatnenia ako aj s vedeckou a odbornou činnosťou pracovníkov, mohli si vyskúšať virtuálnu realitu, zapojiť sa do rôznych súťaží, odniesť si spomienkové foto. Panovala výborná atmosféra.

svf web 2020

Pozrite si prezentáciu o možnostiach štúdia na SvF UNIZA.

STRABAG, jedna z účastnených spoločností priblížila atmosféru nášho DOD na svojom webovom sídle.

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu celej akcie.

dod1dod2dod3

 

 

Strana 1 z 4

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina