Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 21. novembra 2019 o 13:30 hod., sa v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Pitoňáka, PhD., odborného asistenta Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, na tému "BIM pre riadenie a správu cestnej infraštruktúry".

info

 

10. medzinárodná konferencia DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH sa konala 2. a 3. októbra 2019 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline v aule AR1A2 pod záštitou:
prof. Ing. Jozefa JANDAČKU, PhD.
rektora UNIZA
Ing. Eriky JURINOVEJ
predsedsedníčky Žilinského samosprávneho kraja
Mgr. Petra FIABÁNEHO
primátora mesta Žiliny
Mgr. Branislava TRÉGERA, PhD.
predsedu združenia miest a obcí Slovenska.

Cieľom konferencie bolo prediskutovať základné dopravné problémy miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky nie je možné uspokojiť spôsobom, ktorý by zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj bez opatrení, znižujúcich vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie otázok zvýšených dopravných požiadaviek v kontraste s možnosťami multimodálnych komunikačných systémov, ich kapacitou a možnosťami rozvoja. Významným prvkom pre riešenie sú možnosti modelových a simulačných riešení výhľadových vzťahov, aplikácie prvkov moderných technológií, zvyšovanie podielu hromadnej dopravy a širšie zavádzanie e-mobility. Špeciálna pozornosť bude venovaná riešeniu parkovacej politiky miest a bezpečnosti miestnych komunikácií.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 20. septembra 2019 o 10:30 hod. uskutoční v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Juraja Šrámeka, PhD. na tému "Životný cyklus asfaltových vozoviek".

:: info ::

Strana 1 z 3

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina