Dekan Stavebnej fakulty UNIZA oznamuje, že obhajoby doktorandských  dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA, budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 v nasledovných termínoch:

19. 08. 2024 o 10:00 hod.

Ing. Jakub Bartuš

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Resistance and Behavior of Composite Beams with Web Openings"

 

20. 08. 2024 o 9:00 hod.

Ing. Katarína Hodásová

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Inovatívne, klimaticky adaptívne konštrukcie spevnených dopravných plôch"

 

22. 08. 2024 o 9:00 hod.

Mgr. František Malík

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Možnosti a limity metód zlepšovania únosnosti základových pôd"

 

22. 08. 2024 o 11:00 hod.

Ing. Marek Chabada

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov dizertačnej práce: "Teoreticko-experimentálna analýza a vývoj stavebných konštrukcií s vegetačnou vrstvou"

 

23. 08. 2024 o 10:00 hod.

Ing. Juraj Mušuta

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: technlógia a manažment stavieb

Názov dizertačnej práce: "Posúdenie asfaltom stmelených recyklovaných materiálov v rámci životného cyklu vozovky"

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

Vedecko-technický časopis Civil and Environmental Engineering, ktorý tento rok oslávi 20 rokov od svojho vzniku, bol zaradený do kvartilu Q3 podľa JIF s nasledujúcimi metrikami:
Journal Impact Factor: 1.1
Journal Citation Indicator: 0.26

cee

Editorskému tímu CEE blahoželáme k úspechu a želáme úspešné napredovanie časopisu.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 04. júla 2024 o 11:00 hod., sa v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA na Novej Menze, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej asistentky Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Zuzany Papánovej, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Vlnové procesy v pružnom polpriestore a šírenie seizmických účinkov"

Názov habilitačnej práce: "Technická seizmicita indukovaná vybranými zdrojmi stavebnej mechanizácie"

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 04. júla 2024 o 09:00 hod., sa v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA na Novej Menze, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Jozefa Gocála, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Odolnosť priečne namáhaných spojov drevených konštrukcií kolíkového typu"

Názov habilitačnej práce: "Skutočné pôsobenie vybraných detailov oceľových a kombinovaných dreveno-oceľových mostných sústav"

Strana 1 z 21

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina