Náš kolega Ing. Jakub Kraľovanec, PhD. získal za svoj výskum v oblasti predpätých mostov ocenenie od Junior Chamber International – Slovakia
Pri výročnej konferencií boli odovzdávané ceny študentským osobnostiam za dlhodobý prínos k rozvoju mladej vedy na Slovensku.
Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

20231026 132304

709-stranové dielo s názvom Konštrukcie železničných tratí a staníc - železničný spodok od prof. Ing. Libora Ižvolta, PhD. získalo prestížne ocenenie od Literárneho fondu v kategórii technických a matematických vied.
Publikácia by mala prispieť k zvýšeniu povedomia o železničnom spodku, ktorému sa donedávna nevenovala takmer žiadna pozornosť a ktorý bol dlho považovaný na rozdiel od železničného zvršku za nemennú danosť. Vyplní medzeru v odbornej literatúre s touto tematikou a poskytne cenné informácie nielen študentom inžinierskeho štúdia, ale poslúži ako vhodný a bohatý študijný materiál aj používateľom z praxe, projektantom železničných či cestných stavieb. Nájdu v nej komplexný prehľad o jednotlivých konštrukčných prvkoch železničného spodku ako súčasti jazdnej dráhy železničných tratí a staníc, ktoré je potrebné navrhnúť, vybudovať, modernizovať či rekonštruovať. Ku kvalite a spoľahlivosti železničnej dopravy by malo prispieť aj poznanie príčin a typu porúch a deformácií telesa spodku a zvýšenie jeho odolnosti a stability či sanácia zemných a skalných svahov, čo je takisto súčasťou knihy.

Autorovi srdečne gratulujeme!

387739052 1030239445004555 6828563637820184975 n

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 17. - 20. októbra a 26. októbra 2023 sa budú konať štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác študentov 2. ročníka dennej a 3. ročníka externej formy doktorandského štúdia. Harmonogram spolu so zložením jednotlivých komisií nájdete na tomto linku.

Úvodné stretnutie k novému univerzitnému projektu APVV na tému „Posilnenie odolnosti kľúčových prvkov infraštruktúry využitím pokrokov v 3D modelovaní - REMAKE-3D" sa uskutočnilo na univerzitnej pôde dňa 29.9.2023. Na projekte spoločne participujú tri fakulty (FBI, SvF, FRI). Fakulta bezpečnostného inžinierstva ako koordinátor projektu pod vedením prof. Ing. Zděnka Dvořáka, PhD. Za Stavebnú fakultu sú zapojené Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Katedra geodézie, Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky. Fakultu riadenia a informatiky zastupuje Katedra informatiky. Stretnutia sa zúčastnili riešitelia projektu a pozvaní hostia. Cieľom projektu je výskum a vývoj inovatívneho integrovaného informačného systému určeného pre kritické objekty, zameraný na hodnotenie ich odolnosti voči vnútorným a vonkajším hrozbám a bezpečnostným rizikám. Primárne sa bude jednať o aplikáciu tzv. Building Information Modeling (BIM) na vybrané územie, vytvorením pilotného "Informačného modelu odolnosti územia" AResIM (Area Resilience Information Modeling) v trenčianskom kraji. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí zastávajú funkciu koncového užívateľa projektu.

Vzájomná spolupráca fakúlt tak umožňuje zdieľanie rôznych perspektív a skúseností na danú problematiku. Veríme, že v roku 2027 úspešne spropagujeme výstupy spoločného projektu REMAKE-3D.

 

Remake 3D

Strana 1 z 18

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina