Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 15. decembra 2021 sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE 307 (v súlade s platnými protipandemickými opatreniami) uskutočnia dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác doktorandky 3. ročníka externej formy štúdia Ing. Vladimíry Hostačnej a doktoranda 2. ročníka dennej formy štúdia Ing. Martina Ščotku, podľa nasledovného harmonogramu:

15. december 2021 9:00 hod.

Ing. Vladimíra Hostačná

Názov projektu dizertačnej práce: Životný cyklus aktív cestnej infraštruktúry

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: technológia a manažment stavieb

15. december 2021 10:30 hod.

Ing. Martin Ščotka

Názov projektu dizertačnej práce: Teoreticko-experimentálne vyšetrovanie skutočného pôsobenia neštandardných kompozitných konštrukcií v stavebníctve

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline a fínska spoločnosť Peikko pokračujú v spoločných aktivitách podpísaním memoranda o spolupráci v Žiline v auguste t. r.

Spoločnosť Peikko je fínska rodinná firma, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu inovatívnych výstužných a spojovacích prvkov železobetónových konštrukcií pre pozemné a inžinierske stavby.

Dôvody a prednosti obojstrannej spolupráce medzi partnermi je využitie vynikajúcej laboratórnej a testovacej základne fakulty a potenciálu pri riešení čiastkových  výskumných tém formou diplomových a doktorandských prác, kde Peikko ponúka podporu a prístup študentom na realizované stavby, ako aj možnosť vykonania stáží vo firme.

Podpísaním memoranda o spolupráci:

  • sa posilní sieť medzinárodnej spolupráce oboch partnerov,  
  • prispeje sa k excelentnosti nášho výskumu a jeho prepojenia s praxou,
  • sa otvárajú jasné výhody a možnosti uplatnenia pre študentov Stavebnej fakulty UNIZA,
  • sa posilní pozícia univerzity v medzinárodnom meradle a prispeje to ku kvalite výskumu a vzdelávania.

Dňa  7. 10. 2021 zomrel vo veku 71 rokov bývalý rektor Žilinskej univerzity v Žiline,  dekan a prodekan Stavebnej fakulty a vedúci katedry Stavebných konštrukcií a mostov prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 

Ján Bujňák sa odborne venoval problematike  kovových a spriahnutých oceľobetónových  konštrukcií a mostov. Bol uznávaným odborníkom nielen doma, ale aj v zahraničí. Koordinoval  viaceré medzinárodné výskumné a vzdelávacie projekty, bol zástupcom fakulty v medzinárodných výboroch a komisiách a získal  viacero domácich a zahraničných ocenení. Svoju bohatú výskumnú a pedagogickú  prax zhmotnil v  4 monografiách, 8 vysokoškolských učebniciach a 14 skriptách.

Dekan  Stavebnej fakulty UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. vyjadruje v mene všetkých kolegov úprimnú sústrasť rodine zosnulého a blízkym.

Česť jeho pamiatke!

 

J Bujňák mladý mostár  J Bujňák Kuba 
 J Bujňák v Kuala Lumpur  J Bujňák vo Washingtone
 J Bujňák francúzke št vyznamenania  J Bujňák MIT USA

 

 

Strana 1 z 8

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina