Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že obhajoby dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA budú prebiehať v nasledovných termínoch:

19. august 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Dominika Vandličková

Téma dizertačnej práce: Optimalizácia skladieb obvodových stien drevostavieb v pasívnom štandarde z hľadiska požiarnej ochrany

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

 

19. august 2021 12:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Peter Barňák

Téma dizertačnej práce: Kvantifikácia činiteľov ovplyvňujúcich energetickú bilanciu budovy VC UNIZA

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb


 

23. august 2021 09:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Matej Brna

Téma dizertačnej práce: Vplyv morfológie povrchu vozovky na jej protišmykové vlastnosti

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

23. august 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Michal Cingel

Téma dizertačnej práce: Deľba prepravnej práce v dopravnom modelovaní

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb


 

24. august 2021 09:30 hod.  miestnosť AULA1-AF1A

Ing. Lenka Mikulová

Téma dizertačnej práce: Hodnotenie parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v rámci ich životného cyklu

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: technológia a manažment stavieb

 

24. august 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307 a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams

Ing. Eva Merčiaková

Téma dizertačnej práce: Interakcia vozidlo-vozovka, riešenie v časovej i vo frekvenčnej oblasti

Študijný odbor:  strojárstvo
Študijný program: aplikovaná mechanika

 

24. august 2021 11:30 hod.  miestnosť AULA1-AF1A

Ing. Michaela Ďurinová

Téma dizertačnej práce: Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: technológia a manažment stavieb

 

Dizertačné práce sú záujemcom k dispozícií k nahliadnutiu na Referáte vedy a výskumu SvF UNIZA, číslo miestnosti AE309, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

 

Vymenovanie hosťujúceho profesora

Dňa 28. 5. 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu hosťujúci profesor Žilinskej univerzity v Žiline
prof. Ing. Andreovi Segalinimu, PhD
., z Univerzity v Parme. Dekrét si prevzal z rúk rektora Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., za účasti dekana SvF UNIZA prof. Ing. Mariána Drusu, PhD. a prorektora pre vedu a výskum UNIZA prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD.

WhatsApp Image 2021 05 31 at 11.48.53

 

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1. júna 2021 o 11:30 hod. sa online formou uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Daniela Papána, PhD. na tému "Experimentálne merania účinkov technickej seizmicity vyvolávanej dopravou".

Pre pripojenie sa k habilitačnej prednáške použite nasledovný link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJknAPFL4OYkbzIQeCR-zZ8Sx2f917ahG31iv9QC4inA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8c0916f-2831-4bcc-bb8e-9868da3361bd&tenantId=8324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1. júna 2021 o 9:30 hod. sa online formou uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vedecko-výskumného pracovníka Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Dušana Jandačku, PhD. na tému "Vplyv cestnej dopravy na produkciu tuhých častíc do ovzdušia".

 Pre pripojenie sa k habiltačnej prednáške použite link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBbFjwuq-BiVKRK4kYVGE6GTKbb-nNblu-rvyCmw4ad01%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3dc169a-fbe3-4b7b-b375-aa8c2c8f7b51&tenantId=8324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e

 

Strana 1 z 7

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina