Výskumné zameranie jednotlivých katedier fakulty

Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky

statické a dynamické správanie sa konštrukcií, interakcia vozidla a jazdnej dráhy, veterné a seizmické inžinierstvo; matematika a aplikovaná matematika, teória vyučovania, algebraická geometria, diferenciálne rovnice a ich aplikácie, ortogonálne polynómy, špeciálne funkcie a ich aplikácie.

  Katedra geodézie
  aplikácia bezkontaktnej metódy terestrického laserového skenovania pri diagnostike a meraní deformácií inžinierskych konštrukcií, mikrogravimetrický prieskum historických objektov, výskum slapových účinkov Zeme, aplikácia geoinformatiky v inžinierstva a pri tvorbe mestských a obecných informačných systémov
Katedra geotechniky  
analýza základových pôd, modelovanie geotechnických a environmentálnych úloh, projekty špeciálnych úloh zakladania stavieb, laboratórne skúšky zemín a hornín, nové metódy geotechnického monitoringu a sanácia zosuvov  
Katedra stavebných konštrukcií a mostov  
spoľahlivosť a trvanlivosť stavebných konštrukcií a mostov a jej posudzovanie, systémy hospodárenia s mostami, diagnostika a hodnotenie stavebných konštrukcií a mostov, degradácia materiálov a jej vplyv na spoľahlivosť a zvyškovú životnosť konštrukcií, vývoj a optimalizácia nosných systémov, materiálové inžinierstvo  
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva  
návrh konštrukcií železničného spodku a železničného zvršku pre modernizované železničné trate, návrh prechodových oblastí, vplyv železničnej prevádzky na životnosť železničného zvršku a environmentálne aspekty železničnej dopravy.  
Katedra cestného staviteľstva  
plánovanie a modelovanie dopravy, emisie a hluk z dopravy, diagnostika vozoviek, prevádzková spôsobilosť a výkonnosť vozoviek, vlastnosti asfaltov a asfaltových zmesí.  
Katedra technológie a manažmentu stavieb  
príprava a riadenie investičných projektov, ekonomické analýzy výnosnosti a hodnota za peniaze,  skúšobníctvo, diagnostika a systémy hospodárenia dopravnej infraštruktúry, riadenie technologických  procesov  v stavebníctve,  asset manažment v stavebníctve, prevádzka a riadenie tunelov, BIM technológie  
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu  
tepelná ochrana budov, progresívne stavebné konštrukcie, stavebná patológia, historické drevené konštrukcie, nové trendy v architektúre  
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina