Konferencie a semináre

Plán vedeckých a odborných podujatí organizovaných v roku 2021 SvF UNIZA

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú vírusom Covid 19 je možné, že dôjde ku zmenám a posunom termínov, alebo ku zrušeniu plánovaných konferencií a seminárov.

Február 2021

IDEA Statica

Dátum konania: 02.2021 (prípadne sa kvôli situácii presunie na 11.2021)
Druh akcie: workshop/školenie
Miesto konania: UNIZA Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD., KSKM, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: richard.hlinka@uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorí využívajú tento moderný softvér využívajúci patentom chránené prepojenie Metódy komponentov s Metódou konečných prvkov. Program sa využíva na analýzu uzlov oceľových ako aj betónových konštrukcií.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software using the patent-protected connection of the Component Methods with the Finite Element Methods. The program is used for the analysis of joints used in steel and concrete structures, as well. 

 

Školenie Scia Engineer / Training Scia Engineer

Dátum konania: 02.2021 (prípadne sa kvôli situácii presunie na 09.2021)
Druh akcie: workshop/školenie
Miesto konania: UNIZA Žilina
Odborní garanti: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5665 / Ing. Richard Hlinka, PhD., KSKM, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: richard.hlinka@uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Podujatie je zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov, doktorandov a pedagógov SvF, ktorí využívajú tento moderný softvér pracujúci na báze Metódy konečných prvkov. Program sa využíva na statické a dynamické analýzy ako aj návrh a optimalizáciu konštrukcií a mostov. Zároveň je to jeden z najvyvinutejších nástrojov statika pre kreovanie a výmenu dát v rámci BIM.

Focus of the event is deepening the knowledge of students, PhD students and teachers of FCE who utilise this modern software based on the Finite Element Method. The software is used for static and dynamic analyses as well as design and optimization of structures and bridges. It is also one of the most developed tools of statics for creation and data exchange within BIM. 

 

Mostársky deň #3 / Bridge day #3

Dátum konania: 02.2021 (prípadne sa kvôli situácii presunie na 09.2021)
Druh akcie: seminár
Miesto konania: UNIZA Žilina + VŠB TU Ostrava, pravdepodobne online
Odborní garanti: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5662 / Ing. Matúš Farbák, PhD., KSKM, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Seminár je určený pre študentov, ktorým priblíži pútavou formou poznatky z oblasti navrhovania, výstavby, údržby a rekonštrukcie mostov. Prednášky sú vedené zaujímavými odborníkmi z praxe ako aj renomovanými odborníkmi z univerzít v rámci projektu EDUMOS.

The seminar is intended for students who will be introduced to knowledge in the field of design, construction, maintenance and reconstruction of bridges in an engaging way. The lectures are led by interesting experts from practice as well as renowned experts from universities within the EDUMOS project.

 

Apríl 2021

Mostársky deň #4 / Bridge day #4

Dátum konania: 04.2021 
Druh akcie: seminár
Miesto konania: VŠB TU Ostrava + UNIZA Žilina, pravdepodobne online
Odborní garanti: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., KSKM, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5662 / Ing. Matúš Farbák, PhD., KSKM, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: 

Seminár je určený pre študentov, ktorým priblíži pútavou formou poznatky z oblasti navrhovania, výstavby, údržby a rekonštrukcie mostov. Prednášky sú vedené zaujímavými odborníkmi z praxe, ako aj renomovanými odborníkmi z univerzít v rámci projektu EDUMOS.

The seminar is intended for students who will be introduced to knowledge in the field of design, construction, maintenance and reconstruction of bridges in an engaging way. The lectures are led by interesting experts from practice as well as renowned experts from universities within the EDUMOS project.

 

September 2021

XXX. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (30RSP 2021) / XXX. R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (30RSP, TFoCE 2021)

Dátum konania: 13.-18.09.2021 
Druh akcie: medzinárodný seminár/konferencia
Miesto konania: Moskva, Rusko
Odborný garant: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan SvF UNIZA

Kontakt: Anna Valeryevna Doroshenko +7(495) 287-4914 ext. 2393, e-mail: science@mgsu.ru

Vladimir Igorevich Andreev +7(495) 287-4914 ext. 2256, e-mail: asv@mgsu.ru

Web stránka podujatia: https://mgsu-conference.org/rsp-2021

Stručný popis: 

Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Waršava, Wroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

Seminár sa bude zaoberať problematikou v týchto  5 vedných oblastiach:
• mechanika štruktúr;
• stavebné konštrukcie;
• geodézia a geotechnika;
• stavebné materiály, technológia, organizácia a riadenie v stavebníctve;
• dopravné a environmentálne problémy v stavebníctve.

Dôležité termíny:
16. máj 2021 - termín podania príspevkov;
14. jún 2021 - potvrdenie prijatia príspevku;
30. jún 2021 - zaplatenie účastníckeho poplatku;
13. – 18. september 2021 – konanie seminára.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

The Seminar will address the fundamental problems of construction in the following 5 scientific fields:
• Structural Mechanics;
• Building Structures;
• Geodesy and Geotechnics;
• Building materials, Technologies, Organization and Management in Construction;
• Transport and Environmental Issues in Civil Engineering.

Important dates:
16 May, 2021 - deadline for paper submission;
14 June, 2021 - notification of acceptance;
30 June, 2021 - fee payment deadline;
13 – 18 September, 2021 – Seminar dates. 

Geosyntetika 2021 / Geosynthetics 2021

Dátum konania: 16.-17.09.2021 
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5764 / Ing. Filip Gago, PhD., KGt, SvF UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: filip.gago@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.geosyntetika.sk
Stručný popis: 

14. ročník konferencie zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Konferencia nadväzuje na predošlé ročníky organizované v Žiline. Nad konferenciou, ktorú organizujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt) a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH), prevezme záštitu dekan SvF ŽU v Žiline prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Už tradične sa toto podujatie bude konať v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia) a ďalšími partnermi.

Na konferencii Geosyntetika 2021 vystúpia poprední odborníci z univerzít, výskumných ústavov, projekčných kancelárií, stavebných firiem, obchodných a poradenských spoločností a ostatných inštitúcií štátnej správy zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prezentované budú poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň budú účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

 The 14th annual conference focused on the use of geosynthetic materials in transport and environmental structures will take place at the Faculty of Civil Engineering of the University of Žilina. The conference builds on previous issues organized in Žilina. The conference is organized together by the Department of Geotechnics and the Department of Railway Engineering and Track Management under the auspices of the Dean of the Faculty of Civil Engineering prof. Ing. Marian Drusa, PhD. in cooperation with the Slovak office of the International Geosynthetic Society (IGS Slovakia) and other partners.

Leading experts from universities, research institutions, design offices, construction companies, business and consulting companies and other state administration institutions from Slovakia, but also from abroad, will speak at the Geosynthetics 2021 conference. Knowledge of the use of geosynthetic products in transport structures, especially in the design, construction and reconstruction of transport and environmental structures, will be presented. At the same time, the conference participants will be provided by the latest knowledge of legislation, research and development, education and the use of the new technologies. 

 

Workshop EDUMOS

Dátum konania: 09.2021 
Druh akcie: workshop
Miesto konania: VŠB TU Ostrava + UNIZA Žilina, pravdepodobne online
Odborní garanti: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, KSKM, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5662 / Ing. Matúš Farbák, PhD., KSKM, SvF UNIZA Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
Web stránka podujatia: 
Stručný popis: 

Záverečná konferencia projektu EDUMOS. Podujatie je cielené na transfer poznatkov z tohto vzdelávacieho projektu. Účastníkmi budú riešitelia projektu, partneri z praxe a študenti programov zameraných na mostné staviteľstvo.

Final conference of the EDUMOS project. The event is focused on the transfer of knowledge from this educational project. The participants will be project participants, partners from practice and students of programs focused on bridge structures. 

 

Európska noc výskumníkov / European Researcher´s Night

Dátum konania: 09.2021 
Druh akcie: vedecký stánok + prednáška
Miesto konania: AUPARK Žilina
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: 

Prednáška, vedecký stánok a popularizácia vedy, univerzity a fakulty.

Lecture, poster, popularization of the Žilina university, science and research.

 

Október 2021

Dopravná infraštruktúra v mestách / Transport infrastructure in Cities

Dátum konania: 4.-5.10.2021 
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Čelko, KCS, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5901 / Bc. Marta Kliková, KCS, SvF UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

E-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: 
Stručný popis: 

Konferencia sa venuje otázkam udržateľného rozvoja dopravy v mestách a mestských aglomeráciách. Bude zameraná na riešenie kapacitných problémov dopravných systémov pre všetky druhy dopravy. Pozornosť bude venovaná aj aplikáciám prvkov inteligentnej mobility v mestách, zvyšovaniu podielu hromadnej dopravy a zavádzania nízko uhlíkovej mobility.

The conference is oriented to the sustainable development of transportation in cities and urban agglomeration. The conference will deal with the solution capacity problems of transport systems for all transport modes. The attention will be paid also to the possibilities the application of smart mobility in cities, increasing of public transport ratio and implementation of low carbon mobility. 

 

BIM, geodézia a GIS / BIM, geodesy and GIS

Dátum konania: 10.2021 
Druh akcie: výberová prednáška Siemens Žilina
Miesto konania: SvF AE102, UNIZA, Žilina
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: 

Prezentácia softvérových možností tvorby a využitia BIMu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na úlohu geodeta v procese tvorby BIM a na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Presentation of the new possibilities of using BIM in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is demonstration of the role of geodesist in the proces of BIM creating and application of new methods, which lead to clouds of data manipulation and visualization.

 

November 2021

GISday 2021

Dátum konania: 11.2021 
Druh akcie: seminár
Miesto konania: SvF AE102, UNIZA, Žilina
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: 

Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

Seminar organized with faculties FRI and PEDAS of Žilina university aimed on possibilities and applications of Ortofotomaps.

 

December 2021

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu / News in Digital Relief Model

Dátum konania: 12.2021 
Druh akcie: výberová prednáška ATLAS Praha
Miesto konania: SvF AE102, UNIZA, Žilina
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA

Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

E-mail: jana.izvoltova@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://svf.uniza.sk/kgd/
Stručný popis: 

Prezentácia softvérových možností firmy ATLAS, tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je prezentácia softvéru pri spracovaní pozemkových úprav.

Presentation of the new possibilities of using Digital Terrain Model in Geodesy and Civil Engineering. The main aim of the lecture is software presentation needed in the proces of landscaping.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina