Podávanie návrhov projektov bolo ukončené, v súčasnosti prebieha proces ich hodnotenia.


Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe Metodického usmernenia rektora č. 9/2020 v znení dodatku č.1 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA Vám oznamujeme, že dekan SvF vypísal dňa 9.11.2022  výzvy na podávanie fakultných projektov v schémach pre:

Návrhy projektov sa podávajú cez Informačný systém vedy a výskumu UNIZA do 25.11.2022 do 23:59 hod. Pre plánovanie riešiteľských kapacít a výdavkov projektu môžete použiť pomocný formulár. Bližšie informácie ku grantovej schéme Vám poskytnú prodekan pre VaV doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. a Ing. Andrea Husáriková.

Mendelova univerzita v Brně a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na 1. seminár projektu DreVeSta s názvom DŘEVO VE STAVEBNICTVÍ - MATERIÁL MINULOSTI I BUDOUCNOSTI, ktorý je realizovaný v rámci projektu INTERREG V-A SR-ČR pod registračným číslom CZ/FMP/11b/10/147. Seminár sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline dňa 26. októbra 2022 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307.  Program seminára nájdete kliknutím na tento link.

 

Literárny fond ocenil publikáciu autorského kolektívu z našej fakulty

Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021 v kategórii technických a matematických vied udelil Literárny fond autorskému kolektívu z našej fakulty v zložení prof. Dr. Ing. Martin Decký  -  Ing. Walter Scherfel - doc. Ing. Eva Remišová, PhD.  - doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD. -  doc. Ing. Katarína Zgútová, PhD.  - Ing. Jozef Vangel, CSc. a  Ing. Juraj Plesník za dielo Trvaloudržateľné materiály a technológie výstavby vozoviek a spevnení dopravných plôch.

Vysokoškolská učebnica je primárne určená študentom stavebných fakúlt a čitateľom poskytuje komplexný pohľad na inovatívne, trvaloudržateľné materiály a technológie výstavby vozoviek a plošných spevnení inžinierskych stavieb.

Autorskému kolektívu k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a prajeme im mnoho ďalších tvorivých nápadov a úspechov.

Literarny fond Decký

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 19. a 20. októbra 2022 sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE 307 uskutočnia dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác doktorandov 2. ročníka dennej formy štúdia podľa nasledovného harmonogramu:

19. október 2022 9:00 hod.

Doktorand: Ing. Juraj Mušuta
Názov projektu dizertačnej práce: Experimentálne  posúdenie recyklovaných asfaltom stmelených materiálov v rámci životného cyklu vozovky

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: technológia a manažment stavieb

20. október 2022 09:00 hod.

Doktorandka: Ing. Katarína Hodásová
Názov projektu dizertačnej práce: Inovatívne, klimaticky adaptívne kompozitné materiály dopravných stavieb

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

20. október 2022 11:00 hod.

Doktorand: Ing. Marek Chabada
Názov projektu dizertačnej práce: Teoreticko-experimentálna analýza a vývoj vegetačných častí fasád a striech

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

Dizertačné skúšky sú verejnosti prístupné.

 

Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva SvF UNIZA organizuje  v dňoch 4. – 5. októbra 2022 v Žiline 11. medzinárodnú konferenciu Dopravná infraštruktúra v mestách. Konferencia sa koná pod záštitou rektora UNIZA prof. Ing. Jána Čelka, CSc.; predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej; primátora mesta Žiliny Mgr. Petra Fiabáneho a predsedu ZMOS Mgr. Branislava Trégera, PhD. 

Cieľom konferencie je prediskutovať aktuálne dopravné problémy miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez opatrení, znižujúcich vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie otázok vyplývajúcich z rozporu medzi zvýšenými dopravnými požiadavkami a možnosťami dopravnej ponuky, kapacitou systémov a možnosťami rozvoja. Významným prvkom pre riešenie sú možnosti modelových a simulačných riešení výhľadových vzťahov, aplikácie prvkov smart technológií, zvyšovanie podielu hromadnej dopravy a širšie zavádzanie „zelenej“ mobility. Špeciálna pozornosť bude venovaná riešeniu parkovacej politiky miest.

Prihlasovanie na konferenciu je možné do 23. septembra 2022 na stránke konferencie.

Pozvánka, program

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina