Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Poslanie Akademického senátu SvF UNIZA

Akademický senát fakulty je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty v súlade so zákonom a štatútom fakulty. Sleduje plnenie základných cieľov výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Sleduje dodržiavanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody vedeckého bádania, slobody vyučovať a učiť sa v súlade so zásadami demokracie a humanity. 

Ak máte námet na zlepšenie, napíšte senátorom na adresu fstav-senat@uniza.sk.

Zasadnutie AS SvF UNIZA 3.12.2020

Predseda AS SvF UNIZA

prof. Dr. Ing. Martin Decký

Podpredsedníčka AS SvF UNIZA  (zamestnanecká časť)

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

Podpredseda AS SvF UNIZA  (študentská časť)

Ing. Miroslav Jančula

Tajomníčka AS SvF UNIZA

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.

Členovia AS SvF UNIZA (zamestnanecká časť) 

Ing. František Bahleda, PhD.

doc. Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

Ing. Matúš Farbák, PhD.

Ing. Jozef Gocál, PhD.

doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.

Ing. Jakub Chromčák

Ing. Daniel Papán, PhD.

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

Ing. Štefan Šedivý, PhD.

Členovia AS SvF UNIZA  (študentská časť)

Ing. Marek Bartko

Bc. Daniel Ďugel

Bibiána Martinovičová

Bc. Mário Sivoň

Bc. Erik Vrchovský

Legislatíva AS SvF UNIZA

Rokovací poriadok Akademického senátu SvF UNIZA - schválený 17.12.2015 a platný od 18.12.2015

Zásady volieb do Akademického senátu SvF UNIZA a do Akademického senátu UNIZA - schválené a platné od 22.1.2018 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina