Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Poslanie Akademického senátu SvF UNIZA

Akademický senát fakulty je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty v súlade so zákonom a štatútom fakulty. Sleduje plnenie základných cieľov výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Sleduje dodržiavanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody vedeckého bádania, slobody vyučovať a učiť sa v súlade so zásadami demokracie a humanity. 

Ak máte námet na zlepšenie, napíšte senátorom na adresu fstav-senat@uniza.sk.

Zasadnutie AS SvF UNIZA 3.12.2020

Predsedníčka AS SvF UNIZA

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

Podpredseda AS SvF UNIZA  (zamestnanecká časť)

Ing. Matúš Farbák, PhD.

Podpredseda AS SvF UNIZA  (študentská časť)

Ing. Marek Chabada

Tajomník AS SvF UNIZA

Ing. Roman Bulko, PhD.

Členovia AS SvF UNIZA (zamestnanecká časť) 

Ing. Roman Bulko, PhD.

Ing. Peter Danišovič, PhD.

prof. Dr. Ing. Martin Decký

Ing. Peter Dobeš, PhD.

Ing. Matúš Farbák, PhD.

Ing. Filip Gago, PhD.

Ing. Jozef Gocál, PhD.

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.

Ing. Jakub Chromčák, PhD.

Ing. Zuzana Papánová, PhD.

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

Ing. Štefan Šedivý, PhD.

Členovia AS SvF UNIZA  (študentská časť)

Ing. Marek Bartko

Ing. Dušan Briliak

Ing. Marek Chabada

Bc. Lenka Lapašová

Bc. Bibiána Martinovičová

Bc. Matej Prišč


Legislatíva AS SvF UNIZA

Rokovací poriadok Akademického senáta SvF UNIZA - schválený 17.06.2022 a platný od 18.06.2022

Zásady volieb do Akademického senátu SvF UNIZA a do Akademického senátu UNIZA - schválené a platné od 22.1.2018 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina