Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Poslanie Akademického senátu SvF UNIZA

Akademický senát fakulty je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty v súlade so zákonom a štatútom fakulty. Sleduje plnenie základných cieľov výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Sleduje dodržiavanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody vedeckého bádania, slobody vyučovať a učiť sa v súlade so zásadami demokracie a humanity. 

Ak máte námet na zlepšenie, napíšte senátorom na adresu fstav-senat@uniza.sk.

Zasadnutie AS SvF UNIZA 3.12.2020

Predsedníčka AS SvF UNIZA

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

Podpredseda AS SvF UNIZA  (zamestnanecká časť)

Ing. Matúš Farbák, PhD.

Podpredseda AS SvF UNIZA  (študentská časť)

Ing. Marek Chabada

Tajomník AS SvF UNIZA

Ing. Roman Bulko, PhD.

Členovia AS SvF UNIZA (zamestnanecká časť) 

Ing. Roman Bulko, PhD.

Ing. Peter Danišovič, PhD.

prof. Dr. Ing. Martin Decký

Ing. Peter Dobeš, PhD.

Ing. Matúš Farbák, PhD.

Ing. Filip Gago, PhD.

Ing. Jozef Gocál, PhD.

Ing. Jakub Chromčák, PhD.

Ing. Zuzana Papánová, PhD.

doc. Ing. Radoslav Ponechal, PhD.

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

Ing. Štefan Šedivý, PhD.

Členovia AS SvF UNIZA  (študentská časť)

Barbora Bandíková

Ing. Marek Chabada

Bc. Lenka Lapašová

Aneta Vrabcová

Ing. Erik Vrchovský

Dominika Kyselicová

Legislatíva AS SvF UNIZA

Zásady volieb do Akademického senátu SvF UNIZA - prerokované a schválené dňa 06.07.2023

Rokovací poriadok Akademického senátu SvF UNIZA - prerokovaný a schválený dňa 30.3.2023 

Zápisy zo zasadnutia AS SvF UNIZA

Zápis AS SvF 11_06_2024

Zápis AS SvF 09_05_2024

Zápis AS SvF 04.04.2024

Zápis AS SvF 28.9.2023

Zápis AS SvF 6.7.2023

Zápis AS SvF 16.6.2024

Zápis AS SvF 12.5.2023

Zápis AS SvF 30.3.2023

Zápis AS SvF 8.12.2022

Zápis AS SvF 29.9.2022

Zápis AS SvF 19. - 20.9.2022, Hlasovanie per rollam

Zápis AS SvF 17.6.2022Rokovací poriadok AS SvF UNIZA

Zápis AS SvF 9.6.2022

Zápis AS SvF 5.5.2022

Zápis AS SvF 28.3.2022, Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA

Zápis AS SvF 22.3.2022 (končiaci senát), Zápis AS SvF 22.3.2022 (nový senát) 

Zápis AS SvF 16.12.2021

Zápis AS SvF 13.12.2021

Zápis z hlasovania per rollam AS SvF 8.12.2021

Zápis AS SvF 21.10.2021

Zápis AS SvF 10.9.2021

Zápis AS SvF 21.6.2021

Zápis AS SvF 27.5.2021

Zápis AS SvF 3.12.2020príloha: Organizačná schémarganizačná schéma

Zápis AS SvF 9.7.2020

Zápis AS SvF 3.7.2020

Zápis AS SvF 12.6.2020prílohy: Organizačná schémaPodmienky prijímacieho konania

Zápis AS SvF 5.12.2019

Zápis AS SvF 19.9.2019

Zápis AS SvF 27.6.2019

Zápis AS SvF 24.5.2019

Zápis AS SvF 28.03.2019

Zápis AS SvF 25.10.2018

Zápis AS SvF 28.09.2018

Zápis AS SvF 15.06.2018

Zápisnica z voľby dekana 15.06.2018

Zápis AS SvF 26.04.2018

Zápis AS SvF 22.03.2018

Zápis AS SvF 13.02.2018

Zápis AS SvF 22.01.2018

Zápis AS SvF 19.10.2017

Zápis z hlasovania per rollam 04.07.2017

 Zápis AS SvF 06.04.2017

 Zápis AS SvF 19.01.2017

 Zápis AS SvF 29.09.2016

Zápis z hlasovania per rollam 10.06.2016

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina