Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2021/2022 / Admission procedure in PhD. studies for the academic year 2021/2022 

Dôležité termíny:

  • 31.03.2021 - zverejnenie tém dizertačných prác / publication of dissertation topics
  • do 31.05.2021 - podávanie prihlášok študentov na doktorandské štúdium / application deadline
  • 24.06.2021 - prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2021/2020 / the date of the admission procedure 

Spoločná odborová komisia stavebníctvo a pracovné skupiny pre študijné odbory doktorandského štúdia na SvF UNIZA

Legislatíva

  • Smernica č.110 v znení dodatkov 1,2,3 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
  • Smernica č.116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov
  • Smernica č.103 - O záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline
  • Smernica č.184 - Pravidlá udeľovania ceny rektora Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu
  • Metodické usmernenie č.1/2021 - k dochádzke doktorandov Stavebnej fakulty UNIZA a jej evidencii
 

Individuálne študijné a vedecké plány doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


Ročné hodnotenie doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina