Spoločná odborová komisia stavebníctvo a pracovné skupiny pre študijné odbory doktorandského štúdia na SvF UNIZA

Legislatíva

 • Zákon č. 131/2002 Z.z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Smernica č.108 - Štipendijný poriadok UNIZA
 • Smernica č.110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
 • Smernica č.116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov - účinná do 31.08.2023
 • Smernica č.184 - Pravidlá udeľovania ceny rektora Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu
 • Smernica č.206 - Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline
 • Smernica č.215 - o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline
 • Smernica č.216 - Zabezpečovanie kvality doktoranského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
 • Smernica č.243 - Smernica o školnom a poplatkoch
 • Príloha č.1 k Smernici č. 243
 • Metodické usmernenie č.1A/2021 - k dochádzke doktorandov Stavebnej fakulty UNIZA a jej evidencii
 • Príkaz dekana č.9/2021 - o výške školného, poplatkoch a platieb spojených so štúdium a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022
 • Príkaz dekana č.11/2021 - o akademickom kalendári pre doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022
 • Príkaz dekana č.11/2022 - o akademickom kalendári pre doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2022/2023
 • Príkaz dekana č.10/2023 - o akademickom kalendári pre doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024

Zmeny počas doktorandského štúdia

 

Individuálne študijné a vedecké plány doktoranda na AR 2022/2023

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


Ročné hodnotenie doktoranda za AR 2022/2023

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina