Katedra technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty UNIZA  v zmysle Rámcovej dohody o spolupráci s externým partnerom z praxe v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu  so spoločnosťou KROS, a. s. Žilina  pripravila a zrealizuje sériu prednášok najnovších poznatkov z oblasti digitalizácie v stavebníctve. Prednášky sa budú konať v miestnosti AF208 v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod. v nasledovných termínoch:

27. 3. 2023 Ing. Adam Príbela:  Ocenenie BIM modelu a prepojenie s programom CENKROS 4.

3. 4. 2023  Marcel Barčík:  KROS Výmery – nová aplikácia od KROSu na meranie výmer z projektovej dokumentácie (https://www.kros.sk/vymery/).

17. 4.2023  Ing. Richard Miške, PhD.:  Tvorba ceny stavebných prác. Obsah cenníkovej databázy CENEKON. Využívanie databázy CENEKON pri tvorbe rozpočtu. Ukážka využívania databázy CENEKON v programe CENKROS 4.

Vážení študenti,

počas apríla letného semestra AR 2022/23 bude prebiehať ďalší blok paralelných prednášok v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.  
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme, prednášky budú prebiehať prezenčnou formou v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams v nasledovných termínoch:

  • 13.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.
  • 20.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.
  • 27.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia v programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je buď prezenčná alebo online účasť povinná. V prípade Vášho záujmu o online účasť použite nasledujúci link.

Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu v spolupráci so spoločnosťou Proma Vás pozývajú na prednášku Manažment projektovej prípravy a realizácie stavieb v praxi s vyžitím digitálnych nástrojov – BIM systém. Prednáška sa bude konať dňa 7. marca 2023 o 12:00 hod. v miestnosti AC 12.

Vážené študentky, vážení študenti,

v mene vedenia fakulty,

pozývame všetkých študentov na Informačné stretnutie Erasmus+, v stredu 8.3. 2023 od 13:00 - 14:00 v miestnosti AE203  počas ktorého budú prezentované základné informácie o Erasmus+ programe a možnosti zahraničných stáží vo firmách.

Viac informácií nájdete: link https://www.svf.uniza.sk/index.php/studenti/studentsky-zivot/studium-v-zahranici-erasmus 

Pozvánka

Strana 1 z 20

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina