Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2023/2024

Dekan Stavebnej fakulty UNIZA oznamuje, že obhajoby doktorandských  dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA, budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 v nasledovných termínoch:

19. 08. 2024 o 10:00 hod.

Ing. Jakub Bartuš

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Resistance and Behavior of Composite Beams with Web Openings"

 

20. 08. 2024 o 9:00 hod.

Ing. Katarína Hodásová

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Inovatívne, klimaticky adaptívne konštrukcie spevnených dopravných plôch"

 

22. 08. 2024 o 9:00 hod.

Mgr. František Malík

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Možnosti a limity metód zlepšovania únosnosti základových pôd"

 

22. 08. 2024 o 11:00 hod.

Ing. Marek Chabada

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov dizertačnej práce: "Teoreticko-experimentálna analýza a vývoj stavebných konštrukcií s vegetačnou vrstvou"

 

23. 08. 2024 o 10:00 hod.

Ing. Juraj Mušuta

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: technlógia a manažment stavieb

Názov dizertačnej práce: "Posúdenie asfaltom stmelených recyklovaných materiálov v rámci životného cyklu vozovky"

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina