Mobilita- učiteľ, zamestnanec

Aktuálny oznam-25.5.2022

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podať si prihlášku  v rámci programu Erasmus+ na školský rok 2022/2023.
MOBILITA UČITEĽA 
1. za účelom Výučby
2. mobilita kombinovaná, špecifická za účelom výučby a školenia

MOBILITA zamestnancov/ŠKOLENIE
1. Aktivity zamestnancov v rámci školenia môžu byť rôzne: školenia, študijná návšteva, spoločná práca, praktická príprava a pod.
Účasť na konferenciách nie je povolená!

Mobilitu je možné realizovať na vysokých školách, univerzitách, prípadne iných inštitúciách na základe potvrdeného pracovného programu.

Prihlášku a potvrdený Pracovný program /akceptujeme aj kópie/ v slovenskom, alebo anglickom jazyku /Mobility Agreement/ predložte:  koordinátorovi Erasmus + mobilít- Zuzane Pudikovej, AE 205. Fakultný termín na podávanie prihlášok spolu s potvrdeným programom je  najneskôr do 6.7.2022.

Program mobility-výučba                                      

Interné pravidlá - Mobilita zamestnancov- aktivita školenie

Interné pravidlá - Mobilita učiteľov-  výučba, výučba a školenie

Aktuálny oznam-15.6.2021

V nadväznosti na Metodické usmernenie č. 2/2021 UNIZA si Vám dovoľujeme oznámiť, že mobility pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorým bol pridelený grant Erasmus+  na školský rok 2020/2021, sa môžu realizovať do 30.9.2021.

Aktivity zamestnancov v rámci školenia môžu byť rôzne: školenia, študijná návšteva, spoločná práca, praktická príprava a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Mobilitu je možné realizovať na vysokých školách, univerzitách, prípadne iných inštitúciách na základe potvrdeného pracovného programu.

Prihlášku a potvrdený Pracovný program /akceptujeme aj kópie/ v slovenskom, alebo anglickom jazyku /Mobility Agreement/ treba predložiť: AE -205 alebo p. prodekanovi Ing. arch. Petrovi Krušinskému, PhD.

Fakultný termín na predloženie prihlášok :13.7.2021

Aktuálny oznam-15.5.2021
 

Aktivity zamestnancov v rámci školenia môžu byť rôzne: školenia, študijná návšteva, spoločná práca, praktická príprava a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Mobilitu je možné realizovať na vysokých školách, univerzitách, prípadne iných inštitúciách na základe potvrdeného pracovného programu.

Prihlášku a potvrdený Pracovný program /akceptujeme aj kópie/ v slovenskom, alebo anglickom jazyku /Mobility Agreement/ treba predložiť:

zamestnanci fakulty prodekanovi pre zahraničné vzťahy/koordinátorovi programu Erasmus+

termín na predloženie prihlášok :13.7.2021

Aktuálny oznam-15.5.2020
 
Na SvF UNIZA je posledný termín na predloženie prihlášok -MOBILITA UČITEĽA v rámci programu Erasmus+ na školský rok 2020/2021-  6.7.2020. Prihlášky môžete priniesť na AE 205 alebo pánovi prodekanovi pre zahraničné vzťahy a rozvoj SvF UNIZA.

 

Čo je to mobilita

Mobilita je možnosť zúčastniť sa výučby, alebo školenia v partnerskej inštitúcii.

Výučba je možnosť vyučovať vysokoškolským pedagógom na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí, aby vyučovali na vysokej škole a odovzdal praktické skúsenosti študentom.

Školenie je určené pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Pre koho je určená

Mobilita je určená pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí sú zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.

Mobility sa môžu zúčastniť aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UNIZA, ktorí sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.

Mobilita je určená aj pre študentov doktorandského štúdia, ak sú zároveň zamestnancami UNIZA.

 Podmienky jej získania

Podmienky výberu stanovia pracoviská univerzity. Zamestnanec predloží prihlášku na mobilitu a programu mobility potvrdený prijímajúcou inštitúciou v zahraničí na zahraničnom oddelení svojho pracoviska/riaditeľovi ústavu. Pracoviská univerzity uskutočnia výberové konanie a odporučia/zamietnu pridelenie grantu žiadateľovi. O pridelení grantu definitívne  rozhodne Rada Erasmus+ na UNIZA.

Mobilita VÝUČBA:

  • Česká republika 4 dni/4 noci
  • Poľsko 6 dni/6 noci
  • ostatné krajiny 7 dní/7 nocí.

Mobilita ŠKOLENIE:

  • Česká republika 3 dni/3 noci
  • ostatné krajiny 5 dní/5 nocí.

Kontakt SvF UNIZA

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5707
e-mail: peter.krusinsky@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF
miestnosť: AE 205
tel.: +421 41 513 5801  
e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Zuzana Pudiková / tel.: +421 41 513 5801 / e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina