Disciplinárna komisia SvF UNIZA

Disciplinárna komisia Stavebnej fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na Stavebnej fakulte. Výnimkou je riešenie priestupkov, ktorých sa študenti dopustili v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity.

Členovia disciplinárnej komisie SvF UNIZA

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. - prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Marek Bartko - študent

Bc. Daniel Ďugel - študent

Bibiána Martinovičová - študentka

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina