Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Ing. Jozefa Gocála, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 04. júla 2024 o 09:00 hod., sa v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA na Novej Menze, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Jozefa Gocála, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Odolnosť priečne namáhaných spojov drevených konštrukcií kolíkového typu"

Názov habilitačnej práce: "Skutočné pôsobenie vybraných detailov oceľových a kombinovaných dreveno-oceľových mostných sústav"

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina