V zmysle článku 4 Smernice č. 241 - Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, predseda AS UNIZA prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. vyhlasuje voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

Príloha 1: Vyhlásenie volieb do AS UNIZA 2023

Príloha 2: Kandidátna listina - zoznam kandidátov za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce SvF UNIZA

Príloha 3: Vyhlásenie výsledkov volieb do AS UNIZA 2023

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 24. marca 2023 sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE 307 uskutočnia štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác doktorandov 3. ročníka externej formy štúdia podľa nasledovného harmonogramu:

23. marec 2023 9:00 hod.

Doktorandka: Ing. Zuzana Pániková
Názov projektu dizertačnej práce: Saturačné efekty dopravného prúdu

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

23. marec 2023 11:00 hod.

Doktorand: Mgr. František Malík
Názov projektu dizertačnej práce: Možnosti a limity metód zlepšovania únosnosti základových pôd

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

V dňoch 9. – 10. februára 2023 sa bude na našej fakulte konať konferencia GEOSYNTETIKA 2023, ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS SK).

Konferencia sa venuje problematike používania geosyntetických materiálov v dopravnom, pozemnom,  vodohospodárskom a ekologickom stavebníctve. Cieľom konferencie  je poskytnúť najnovšie informácie z tejto  špecifickej a progresívnej oblasti stavebníctva projektantom, zhotoviteľom stavieb, stavebnému dozoru, zamestnancom verejnej správy a  tiež výskumníkom a univerzitným pracovníkom.

Registrácia na konferenciu prebieha do 3. februára 2023 na stránke konferencie.

Konferencia sa koná v roku osláv 70. výročia založenia Žilinskej univerzity a Stavebnej fakulty, súbežným podujatím je aj Deň otvorených dverí a Kariérny deň pre študentov fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. ročník odborného seminára PTV VISION, ktorý sa bude konať  24. januára 2023. Seminár organizuje  Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva SvF UNIZA v spolupráci  IR Data Bratislava. Seminár je určený najmä užívateľom programov, projektantom, zamestnancom štátnej samosprávy a všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s modelovaním dopravy. Praktické príklady použitia dopravných modelov budú prezentované v druhej časti seminára. Neváhajte a využite možnosť  oboznámiť sa s najnovšími softvérovými produktami spoločnosti PTV Group.

Pozvánka, program, registrácia

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina