Daad štipendium

DAAD štipendium
Spoločnosť bola založená v Heidelbergu v roku 1925 z iniciatívy jedného študenta a dnes je jednou z najdôležitejších organizácií poskytujúcich finančné prostriedky na medzinárodnú výmenu študentov a vedcov.

Chceli by ste  skúmať, absolvovať stáž alebo sa naučiť nemecký jazyk v Nemecku a hľadáte financovanie? Potom je DAAD tým pravým miestom pre vás!

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) každoročne podporuje viac ako 100 000 nemeckých a medzinárodných študentov a vedcov po celom svete - čo z nej robí najväčšiu finančnú organizáciu svojho druhu na svete.

Program SAIA

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 


Bulletin SAIA 1/2022 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla je Sprievodca Národným štipendijným programom SR.

V bulletine prinášame aj informácie o výsledkoch výberového konania na štipendiá NŠP a štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch. 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/). 

Program SAIA    
Akademické mobility SAIA 
Zoznam ponúk štipendií a granto  
Vyhľadávanie štipendií 
Podávanie žiadostí 
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

Dokument SAIA

CEEPUS

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

Uzávierky na prihlasovanie sa na mobility on-line na www.ceepus.info:

● 15. jún (mobility v zimnom semestri v rámci sietí),
● 31. október (mobility v letnom semestri v rámci sietí),
● 30. november (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri). Uzávierka na podávanie projektov sietí on-line na www.ceepus.info:
● 15. január (nové siete, predĺženie sietí, pripojenie nových partnerov k existujúcim sieťam).

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

uzávierka: každoročne 30. apríl a 31. október

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina