Daad štipendium

DAAD štipendium
Spoločnosť bola založená v Heidelbergu v roku 1925 z iniciatívy jedného študenta a dnes je jednou z najdôležitejších organizácií poskytujúcich finančné prostriedky na medzinárodnú výmenu študentov a vedcov.

Chceli by ste  skúmať, absolvovať stáž alebo sa naučiť nemecký jazyk v Nemecku a hľadáte financovanie? Potom je DAAD tým pravým miestom pre vás!

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) každoročne podporuje viac ako 100 000 nemeckých a medzinárodných študentov a vedcov po celom svete - čo z nej robí najväčšiu finančnú organizáciu svojho druhu na svete.

Program SAIA

Program SAIA    
Akademické mobility SAIA 
Zoznam ponúk štipendií a granto  
Vyhľadávanie štipendií 
Podávanie žiadostí 
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Dokument SAIA

CEEPUS

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

Uzávierky na prihlasovanie sa na mobility on-line na www.ceepus.info:

● 15. jún (mobility v zimnom semestri v rámci sietí),
● 31. október (mobility v letnom semestri v rámci sietí),
● 30. november (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri). Uzávierka na podávanie projektov sietí on-line na www.ceepus.info:
● 15. január (nové siete, predĺženie sietí, pripojenie nových partnerov k existujúcim sieťam).

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

uzávierka: každoročne 30. apríl a 31. október

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina