Daad štipendium

DAAD štipendium
Spoločnosť bola založená v Heidelbergu v roku 1925 z iniciatívy jedného študenta a dnes je jednou z najdôležitejších organizácií poskytujúcich finančné prostriedky na medzinárodnú výmenu študentov a vedcov.

Chceli by ste  skúmať, absolvovať stáž alebo sa naučiť nemecký jazyk v Nemecku a hľadáte financovanie? Potom je DAAD tým pravým miestom pre vás!

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) každoročne podporuje viac ako 100 000 nemeckých a medzinárodných študentov a vedcov po celom svete - čo z nej robí najväčšiu finančnú organizáciu svojho druhu na svete.

Program SAIA

Program SAIA    
Akademické mobility SAIA 
Zoznam ponúk štipendií a granto  
Vyhľadávanie štipendií 
Podávanie žiadostí 
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Dokument SAIA

CEEPUS

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

Uzávierky na prihlasovanie sa na mobility on-line na www.ceepus.info:

● 15. jún (mobility v zimnom semestri v rámci sietí),
● 31. október (mobility v letnom semestri v rámci sietí),
● 30. november (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri). Uzávierka na podávanie projektov sietí on-line na www.ceepus.info:
● 15. január (nové siete, predĺženie sietí, pripojenie nových partnerov k existujúcim sieťam).

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

uzávierka: každoročne 30. apríl a 31. október

Akcia Rakúsko - Slovensko

Akcia Rakúsko – Slovensko

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republik.

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty-do 15.3.2021

AKO SA UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM

Ako začať?

1.kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať,

2.v akom jazyku dokážete študovať/skúmať.  

Vyhľadajte si štipendijný program,

oboznámte sa s jeho podmienkami.

Vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko v zahraničí, kde chcete realizovať svoj pobyt.

 Kedy sa začať zaujímať o možnostiach štipendií?

Aspoň rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, podkladové materiály atď.).

Prečo tak skoro?

Každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti;

 bez splnenia čo i len jednej podmienky môže byť vaša námaha márna.

Aby vaše úsilie a finančné prostriedky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro. Uzávierky predkladania žiadostí bývajú zväčša jedenkrát ročne, často aj rok pred nástupom na pobyt. Uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štruktúrovaný životopis, odporúčania vysokoškolských učiteľov/zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?  

  • Žiadosť musí byť doručená a/alebo podaná on-line do termínu uzávierky podľa podmienok štipendijného programu.
  • Akceptovaná je len kompletná žiadosť (vrátane príloh), s požadovaným počtom originálov a fotokópií materiálov.
  • Žiadosť Vás reprezentuje a často je jediným obrazom o Vás.
  • Urobte si kópiu odovzdávaných materiálov.
  • Ak sa v podkladových materiáloch požaduje doloženie kópie cestovného pasu, treba priložiť kópiu dvojstrany s fotografiou.
  • dátum platnosti pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do krajiny pobytu alebo podľa podmienok konkrétnej ponuky.
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina