Zmluvná spolupráca

 Jednou z priorít rozvoja fakulty je spolupráca so zahraničnými univerzitami a výskumnými pracoviskami. V roku 2022 SvF v oblasti medzinárodnej spolupráce pokračovala v upevňovaní kontaktov s krajinami EÚ, ako aj krajinami mimo EÚ, napr. so Srbskom, Azerbajdžanom, USA, Mexikom a Brazíliou. Program Erasmus+ postupne reflektuje na potreby digitálnej transformácie s cieľom zlepšiť, zjednodušiť a rozšíriť vzdelávanie. Zároveň je dôležitou súčasťou vytvorenia Európskeho vzdelávacieho priestoru pre nasledujúce roky. V roku 2022 bolo pripravených celkovo 34 bilaterálnych zmlúv so 140 miestami pre študentské výmenné pobyty, možnými 96 miestami pre učiteľské mobility a 73 miestami pre zamestnancov v rámci programu ERASMUS+. Uzavreli sa 2 nové bilaterálne zmluvy s novými partnerskými univerzitami – University PAU, Francúzko a Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen, Francúzko. Záujem študentov o Erasmus+ študijné pobyty a stáže po covidovom období mierne narastá. Z úrovne vedenia fakulty bola snaha o motiváciu študentov o zahraničné mobility a stáže. Jedným z krokov bola propagácia jazykových kurzov poskytovaných ÚCV UNIZA pre zvýšenie úrovne znalosti angličtiny z B1 na B2. Ďalším krokom boli informačné stretnutia prodekana so skupinami študentov, kde boli prizvaní študenti a doktorandi, ktorí absolvovali E+ pobyty v minulom období. Fakulta má uzatvorených osem dvojstranných medzinárodných zmlúv o spolupráci, a to s VŠB-TU Ostrava, Wroclavskou polytechnikou, Varšavskou polytechnikou, Univerzitou v Bydgoszczi, Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějoviciach, ATH v Bielsko-Bialej a s univerzitou v Parme. Z pozície univerzity je aktívna zmluva o kooperácii SvF s Universidad Nacional Autónoma de México. Taktiež sú stále aktívne zmluvy o spolupráci so srbskými univerzitami v Kragujevci, v Novom Sade a s univerzitou v Novom Pazare, s Univerzitou v Charkove na Ukrajine, Rhodos univerzitou a tromi univerzitami v Havane (Kuba). Tieto zmluvy sa dotýkajú výmeny študentov, pedagógov a participácie na vedeckých a vzdelávacích podujatiach. Menný zoznam platných bilaterálnych zmlúv (mimo programu ERASMUS+ a v rámci programu ERASMUS+) 

Nezmluvná spolupráca

 

V oblasti nezmluvnej medzinárodnej spolupráce sa fakulta snaží upevňovať kontakty s krajinami EÚ, Poľskom, Francúzskom, Nemeckom, Fínskom, Talianskom, ale aj mimo EÚ, napr. s Ukrajinou, Srbskom a Tureckom. Spoluprácu zaisťujú zamestnanci fakulty, ako aj jednotlivci, na základe osobných kontaktov a jej výsledkom sú spoločné vedecké alebo odborné publikácie.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina