Dňa 5. februára 2020 sa konal DoD Stavebnej fakulty UNIZA

za účasti zamestnancov katedier, študentov, partnerov: Strabag, Eurovia, ŽSR, Prodex, Reming Consult, Colas, Geart, Chemia servis .... 
...ale hlavne za účasti mnohých zvedavých uchádzačov, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s fakultou, jej priestormi, laboratóriami, ponúkanými študijnými programami, s možnosťami uplatnenia ako aj s vedeckou a odbornou činnosťou pracovníkov, mohli si vyskúšať virtuálnu realitu, zapojiť sa do rôznych súťaží, odniesť si spomienkové foto. Panovala výborná atmosféra.

svf web 2020

Pozrite si prezentáciu o možnostiach štúdia na SvF UNIZA.

STRABAG, jedna z účastnených spoločností priblížila atmosféru nášho DOD na svojom webovom sídle.

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu celej akcie.

dod1dod2dod3

 

 

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 21. novembra 2019 o 13:30 hod., sa v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Pitoňáka, PhD., odborného asistenta Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, na tému "BIM pre riadenie a správu cestnej infraštruktúry".

info

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina