Zoznam najvýznamnejších ocenení študentov

V roku 2019 boli študentom SvF UNIZA udelené nasledovné ocenenia

Národná a medzinárodná úroveň: 

Miriam Chovanová získala 2. miesto v 14. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2019 v sekcii inžinierske konštrukcie a dopravné stavby za bakalársku prácu v akademickom roku 2018/2019 „Návrh nástupišťa železničnej stanice v Žiline“,
Bc. Tibor Sovík získal čestné uznanie v 9. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2018/2019 za diplomovú prácu „Futbal TATRAN Aréna v Prešove – Hlavná tribúna“,
Bc. Lukáš Zummer (študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) získal Cenu Slovenskej cestnej spoločnosti za diplomovú prácu,
Bc. Jakub Kraľovanec (študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) získal Cenu Arpáda Tesára za svoju diplomovú prácu,
Bc. Patrik Pilka (inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) - jeho diplomová práca bola nominovaná na cenu Medzinárodnej federácie betónu FIB,

V Česko-slovenskej súťaži vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ, ktorá sa konala 05.2019 na Stavebnej fakulte UNIZA

  • v sekcii Pozemné stavby a architektúra získal 2. miesto Bc. Peter Kysela (študijný program pozemné staviteľstvo),
  • v sekcii Dopravné stavby získali 2. miesto Miroslav GajdošBc. Tomáš Mikeš ( študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby);
  • v sekcii Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb získala 1.miesto Bc. Zuzana Maslíková (študijný program technológia a manažment stavieb) a 2. miesto Ján Achberger (študijný program technológia a manažment stavieb);

 Ocenenia študentov v rámci UNIZA:

Ing. Jakub Kraľovanec (študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) - Cena rektora UNIZA za vynikajúce študijné výsledky
Ing. Jozef Gábor (študijný program technológia a manažment stavieb) - Cena rektora UNIZA za najlepšiu diplomovú prácu

Klára Dominová (študijný program geodézia a kartografia) - Cena dekana SvF UNIZA za výborné študijné výsledky,
Lucia Kochanová (študijný program technológia a manažment stavieb) - Cena dekana SvF UNIZA za výborné študijné výsledky,
Bc. Zuzana Maslíková (študijný program technológia a manažment stavieb) - Cena dekana SvF UNIZA za výborné študijné výsledky,
Ing. Jozef Gábor (študijný program technológia a manažment stavieb) - Cena dekana SvF UNIZA za výborné študijné výsledky.

Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

V roku 2019 boli pracovníkom SvF UNIZA udelené nasledovné ocenenia za výskumné aktivity

Cenu rektora UNIZA za rok 2019 získali:

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. - za jeho dlhoročné vedecké aktivity spojené s výchovou mladých vedeckých pracovníkov a za dlhoročnú prácu šéfredaktora časopisu Civil and Environmental Engineering.

Ing. František Bahleda, PhD.- za významnú publikačnú činnosť v indexovaných zahraničných časopisoch, vďaka ktorej výrazne prispel k zvyšovaniu kvality publikačnej činnosti fakulty a jej vedeckého uznania doma i v zahraničí.

Ing. Juraj Pieš - za príkladný prístup k riešeným úlohám pracoviska pri plnení výskumných úloh a úloh spolupráce s praxou pre ŽSR a iné subjekty. Za publikačnú činnosť, výpomoc pri organizácií vedeckých konferencií fakulty a marketingové aktivity fakulty.

prof. Ing. Josef Vičan, CSc. a doc. Ing. Peter Koteš, PhD. - za vydanie knižnej publikácie s názvom „Hodnotenie existujúcich mostných objektov“. Uvedená vedecká monografia je veľmi žiadaným titulom nielen medzi študentmi, ale aj odborníkmi z praxe, v kontexte jej významnosti, pretože prináša komplexný pohľad na hodnotenie existujúcich mostných konštrukcií na Slovensku, ale rovnako aj v zahraničí.

V júni 2019 bola udelená spoločnosti STRABAG s.r.o. a prof. Ing. Martinovi Moravčíkovi, PhD., prestížna cena Stavba roku 2019 za inovačné riešenie projektu „Most Ružín – rekonštrukcia“.

prof. Ing. Josef Vičan, CSc, získal významné ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2019“, ktoré mu bolo odovzdané na medzinárodnej odbornej konferencii „Fórum koľajovej dopravy“.

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. je ako jediný nominant zo Slovenska členom vrcholového združenia Science Europe v oblasti Engineering (ENGITEC) a predsedom Slovakian Goup of IABSE (najväčšej organizácie inžinierov a vedcov na svete zameraných na inžinierske konštrukcie a mosty). Vďaka jeho aktivitám sa zviditeľňuje tak Stavebná fakulta UNIZA, ako aj samotná UNIZA a získavajú sa tak poznatky o prebiehajúcich aktivitách v európskom výskumnom priestore.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina