Vážené kolegyne, kolegovia, účastníci a partneri,

19. ročník seminára traťového hospodárstva STRAHOS sa uskutoční 13. a 14. októbra 2022 v Poprade.

Organizátorom seminára je Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Program seminára bude tvorený prezentáciami aktuálnych informácií z oblastí legislatívy a stratégie realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve, modernizácie železničnej infraštruktúry, konštrukcií a konštrukčných prvkov zlepšujúcich životnosť existujúcich a nových železničných tratí a staníc, organizácie výstavby, údržby a opráv železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy. Program seminára je rozšírený o špeciálnu sekciu ‘New Railway Structures' a workshop 'Research Activities of Young Researchers in Railways', ktoré sú podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu v projekte ‚Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS‘. Okrem primárnych výstupov: živých prezentácií a zborníka zo seminára sú aktivity projektu zamerané na rozvoj spolupráce v oblasti výskumu železničnej infraštruktúry a dopravy a na ďalšie publikovanie výsledkov výskumu participujúcich univerzít: Azerbaijan University of Architecture and Construction, Politechnika Śląska, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Žilinská univerzita v Žiline. Aktivity projektu tak pozitívne ovplyvnia rozmanitosť a rozsah vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít na univerzitách zapojených do projektu a prispejú k posilneniu povedomia o legislatíve, vývoji a technických riešeniach plánovania, projektovania a riadenia železničnej infraštruktúry v krajinách V4.

Viac informácií nájdete na stránke podujatia: https://svf.uniza.sk/strahos

Tešia sa na Vás garanti podujatia prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., zo SvF UNIZA a Bc. Milan Kubiček z GR ŽSR.

Image

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v ŽIline oznamuje, že obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022 sa budú konať dňa 22. augusta 2022 od 9:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307.

Harmonogram obhajob a tiež podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na tento link.

Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

V júni sme ukončili projekt REGIAMOBIL (CE1658), ktorý sme riešili tri roky s podporou programu Interreg stredná Európa spolu s ďalšími európskymi partnermi. Aj keď z dôvodu pandémie vznikla neštandardná situácia vo využívaní verejnej dopravy, podarilo sa nám v praxi otestovať rôzne inovatívne riešenia ako sú doprava reagujúca na dopyt, turistické autobusy alebo nové mobilné aplikácie pre plánovanie ciest a dopravné prieskumy v šiestich vidieckych regiónoch. Pripravili sme stratégie a akčné plány pre rozvoj verejnej dopravy pre niekoľko regiónov a výsledky zhrnuli v spoločnej stratégii. Viac o projekte a jeho výsledkoch sa môžete dozvedieť na stránke projektu https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RegiaMobil.html  alebo z projektového videa https://www.youtube.com/watch?v=KzOzAI_MzZ8

Interreg file.jpg

Tak ako každý rok, aj v tomto roku  Slovenská cestná spoločnosť oceňovala najlepšie diplomové a dizertačné práce zamerané na oblasť cestného staviteľstva a cestného hospodárstva za uplynulý rok. Cenu SCS za najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2021 získala naša  minuloročná absolventka doktorandského štúdia Ing. Michaela Ďurinová, PhD. za svoju dizertačnú prácu s názvom "Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou", ktorú vypracovala pod vedením školiteľa prof. Ing. Jána Mikolaja, PhD. Cena SCS bude víťazke odovzdaná v rámci Cestnej konferencie 2022 v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina