Akreditované študijné programy Ing. štúdia

 nosné konštrukcie budov

(len v dennej forme)

Ako absolvent štúdia  si  plne  akceptovaný  spoločnosťami pracujúcimi v oblasti pozemného staviteľstva a navrhovania konštrukcií budov. Môžeš vykonávať  činnosti  spojené  s  návrhom  a  posudzovaním nosných  konštrukcií  budov,  vo  výskumných  a  vývojových centrách, v správe a údržbe budov, ako aj v stavebnej výrobe.

Podrobné študijné plány nájdete TU

 

pozemné staviteľstvo

(len v dennej forme)

V odbore pozemné staviteľstvo získaš primerané prírodovedné a technické vzdelanie a základné vedomosti z oblasti spoločenských a ekonomických disciplín. Pochopíš a osvojíš si pojmy, princípy a teórie architektonických konštrukcií a teórie techniky prostredia budov a ďalších inžinierskych disciplín na základe ich ekologickej, materiálnej, statickej, fyzikálnej, energetickej, technologickej, ekonomickej a manažérskej podstaty.

Podrobné študijné plány nájdete TU 

 

 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 

(aj v externej forme)

Štúdium v externej forme inžinierskeho štúdia je spoplatnené sumou 900,-€ na jeden akademický rok.

Ako absolvent budeš schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získaš hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, ktoré ti umožnia navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie.

Podrobné študijné plány pre CS nájdete TU 

Podrobné študijné plány pre ODS, ŽS nájdete TU

Podrobné študijné plány pre externú formu štúdia nájdete TU

 

 Civil Engineering Structures 

(v anglickom jazyku)

Graduates is able to analyse, design, construct and maintain engineering and transport structures, to carry out research with a high degree of creativity and independence. Graduate acquires deep knowledge in the field of bearing structures analyses, enabling him/her to design, maintain and reconstruct safe, useable, durable and aesthetic constructions. The study programme is focused on the acquisition of theoretical and practical knowledge and on the development of the graduate's ability of his/her creative application when performing the profession. Aft er graduating, graduate of the second degree study has knowledge of principles and methods of analysis of bearing structures of civil and transport constructions, principles of their design, diagnosis and evaluation. When solving problems in different areas he/she is able to use gained experience with application soft ware tools. In addition to such knowledge and abilities he/she has knowledge of economics of constructions, their preparation and management as well as the impact of buildings on the environment. Graduate is qualified to work as a designer, and later an authorised engineer in the design and construction of engineering and transport structures. They can also be used in the preparation of investment construction engineering activities, in construction, management, operation and maintenance of transport infrastructure (roads, highways, urban roads, airports, railways and stations, bridges and underground structures). They can apply for positions in design off ices, investor units, construction companies, government and public administration. By completing the study programme and acquiring the master‘s (engineer) degree, the graduate will acquire the qualification to pursue a regulated profession. Aft er passing appropriate practice and examinations in front of the Examining Board of the Slovak Chamber of Civil Engineers (SCCE) the graduate may be authorized to work as an „authorized civil engineer“. The content and structure of the study programme corresponds with the structure and scope of the core subjects required by SCCE to qualify for the profession of an authorized civil engineer in the category I3 - engineer for the statics of constructions, namely for buildings, engineering structures and bridges and geotechnics.

Podrobné študijné plány nájdete TU 

 

 plánovanie dopravnej infraštruktúry

Štúdium v externej forme inžinierskeho štúdia je spoplatnené sumou 900,-€ na jeden akademický rok.

V tomto študijnom programe sa naučíš analyzovať, navrhovať a prevádzkovať inžinierske stavby a s primeranou mierou samostatnosti a tvorivosti vykonávať výskum. Získaš potrebné teoretické znalosti z oblasti analýzy a navrhovania dopravných stavieb, ktoré ti umožnia navrhnúť bezpečné a spoľahlivé konštrukcie a udržateľné územné systémy. Získaš znalosti potrebné na plánovanie a hodnotenie dopravnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť stabilitu a ekologickú udržateľnosť územia.

 Podrobné študijné plány v dennej forme nájdete TU

 plánovanie dopravnej infraštruktúry

(aj v externej forme)

Štúdium v externej forme inžinierskeho štúdia je spoplatnené sumou 900,-€ na jeden akademický rok.

V tomto študijnom programe sa naučíš analyzovať, navrhovať a prevádzkovať inžinierske stavby a s primeranou mierou samostatnosti a tvorivosti vykonávať výskum. Získaš potrebné teoretické znalosti z oblasti analýzy a navrhovania dopravných stavieb, ktoré ti umožnia navrhnúť bezpečné a spoľahlivé konštrukcie a udržateľné územné systémy. Získaš znalosti potrebné na plánovanie a hodnotenie dopravnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť stabilitu a ekologickú udržateľnosť územia.

 Podrobné študijné plány v dennej forme nájdete TU

 Podrobné študijné plány v externej forme nájdete TU

 

 technológia a manažment stavieb

(len v externej forme)

Štúdium v externej forme inžinierskeho štúdia je spoplatnené sumou 900,-€ na jeden akademický rok.

Absolvent je kvalifikovaný odborník pre oblasť technológie, riadenia a ekonomiky stavebníctva, skúšobníctva, manažérstva kvality a výkonu správy s osobitným zameraním na inžinierske a pozemné stavby. Dokáže samostatne pripraviť a riadiť výstavbu zložitých inžinierskych a pozemných stavieb, riadiť výrobu stavebných materiálov, riadiť samostatne stavebnú firmu, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť zamestnancov a viesť pracovné skupiny pôsobiace na veľkých projektoch. Vie analyzovať a riešiť problémy stavebnej výroby, optimalizovať stavebné postupy a zavádzať nové technológie do stavebných procesov. Získaním teoretických a praktických poznatkov sa môže absolvent inžinierskeho štúdia uplatniť najmä v prípravnej fáze investičného procesu a v príprave a výstavbe zložitých inžinierskych, pozemných a vodných stavieb. Získa schopnosti analyzovať variantné možnosti technologických procesov a ich uplatnenie v čase spracovania projektovej dokumentácie a realizačnej fáze, kvalifikovane riadiť procesy zmien technológie z pohľadu inovácií, posúdiť kvalitu stavebných materiálov, technologických postupov a konštrukcií, skúšať materiály, zmesi, konštrukcie, riadiť výstavbu stavieb, uplatniť optimálne postupy s ohľadom na ekonomiku a kvalitu, vykonávať ekonomický rozbor stavebného procesu, uplatniť princípy ekonomického riadenia. Vie pracovať samostatne, ako riadiaci pracovník pri dodržiavaní zásad etiky a morálky. Absolvent sa uplatní v oblasti teórie technológií a stavebných materiálov, prípravy a riadenia stavieb, investičnej prípravy projektov, skúšobníctva, manažérstva kvality a riadenia výkonu správy dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb. Absolvent je pripravený na výkon povolaní priamo na stavbe, v príprave ale aj v riadiacich funkciách. Je schopný samostatne riadiť stavebnú firmu, po primeranej praxi viesť projekty a pracovné tímy veľkých projektov. Uplatní sa pri analytických a optimalizačných činnostiach, je schopný podieľať sa na riešení výskumných projektov základného a aplikovaného výskumu. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenia. Absolvovaním študijného programu získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný inžinier v rámci novopripravovanej legislatívy v kategórii I6 – Inžinier pre investičnú prípravu a zaistenie kvality stavieb.

Podrobné študijné plány nájdete TU

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina