Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce Ing. Zuzany Papánovej, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 04. júla 2024 o 11:00 hod., sa v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA na Novej Menze, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej asistentky Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Zuzany Papánovej, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Vlnové procesy v pružnom polpriestore a šírenie seizmických účinkov"

Názov habilitačnej práce: "Technická seizmicita indukovaná vybranými zdrojmi stavebnej mechanizácie"

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina