V piatok 19. mája sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutočnila slávnosť pri príležitosti 50. výročia promócie - "Zlatá promócia" absolventov z roku 1973. Prítomní absolventi dennej formy inžinierskeho štúdia študijného programu Stavebná údržba a rekonštrukcia tratí pôvodne na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline sa zišli, aby po päťdesiatich rokoch slávnostne potvrdili svoje inžinierske tituly. Na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žilne sa pri tejto príležitosti dostavilo 21 inžinierov zo 44 promovaných absolventov v roku 1973. Všetci s úspechom potvrdili, že ich vedomosti a zručnosti, nadobudnuté na našej univerzite, vedeli správne a v plnej miere aplikovať v praxi, boli úspešní nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj ďalekom zahraničí, preukázali, že vyhoveli všetkým podmienkam, ktoré sú predpísané k potvrdeniu, že titul inžinier získali oprávnene a preto im po zložení zlatého promočného aktu právom prináleží. Absolventi si prebrali "zlaté diplomy" z rúk prodekanky pre študijnú a pedagogickú činnosť, nasledovali slávnostné príhovory. Spomínalo sa aj na tých, ktorí sa už, bohužiaľ, slávnosti nemohli zúčastniť. Pozvaní boli aj niektorí bývalí pedagógovia "zlatých inžinierov." Celá slávnosť sa niesla vo veľmi príjemnej a neopakovateľnej atmosfére. Želáme novým "zlatým inžinierom" ešte veľa úspechov, zdravia a síl v ďalšom živote, aby stále radi spomínali na roky, ktoré prežili na svojej Alma Mater.

absolventi73 2

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 25. mája 2023 o 09:30 hod., sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Juhása s názvom ""Environmentálna optimalizácia zhodnocovania asfaltových materiálov v konštrukciách vozoviek"Dizertačná práca je záujemcom k nahliadnutiu na dekanáte SvF UNIZA - na referáte vedy a výskumu, autoreferát k dizertačnej práci si môžete pozrieť tu.

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

Oficiálne zahájenie projektu HUMANITA

Stavebná fakulta bola úspešná a získala ako vedúci partner konzorcia podporu pre projekt v rámci prvej výzvy programu Interreg stredná Európa v aktuálnom programovacom období. V projekte s názvom HUMANITA (Human-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on Protected Areas) bude spolu s organizáciami zo strednej Európy vyvíjať nové metódy monitorovania dopadu turistických aktivít na prírodu v chránených oblastiach.

Do projektu sú zapojené katedry geotechniky a geodézie a Výskumný ústav vysokohorskej biológie.

Základné informácie o projekte uvádza poster. Uzávierka pre podanie projektovej žiadosti v 2. výzve je 17. 5. 2023.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 24. mája 2023 o 09:30 hod., sa v zasadacej miestosti dekana SvF AE307 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej asistentky Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Petry Bujňákovej, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Experimentálna analýza kotevných systémov mostov v havarijnom stave"

Názov habilitačnej práce: "Vybrané problémy prvej generácie kotevných systémov v prefabrikovaných predpätých mostoch"

V zmysle článku 4 Smernice č. 241 - Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, predseda AS UNIZA prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. vyhlasuje voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

Príloha 1: Vyhlásenie volieb do AS UNIZA 2023

Príloha 2: Kandidátna listina - zoznam kandidátov za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce SvF UNIZA

Príloha 3: Vyhlásenie výsledkov volieb do AS UNIZA 2023

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina