Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 30. mája 2024 o 12:30 hod., sa v zasadacej miestosti dekana SvF AE307 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Mareka Drličiaka, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Návrh prvkov dopravnej infraštruktúry s využitím dopravných modelov"

Názov habilitačnej práce: "Aplikácia dopravných modelov pri optimalizácii návrhu dopravnej infraštruktúry"

Previous Next

Dnes sa u nás konala súťaž BIM Challenge Fakultné kolo 2024, do ktorej sa celkovo zapojilo 10 študentov.

Na úvod im boli vysvetlené podmienky a priebeh súťaže v 3D modelovaní od garanta súťaže Ing. Mareka Bartka, PhD. Následne súťažiacim poskytli cenné rady naši absolventi a úspešní účastníci predošlých ročníkov hlavnej súťaže BIM Challenge (organizuje BIM asociácia Slovensko) Ing. Nikola Valeková, Ing. František Valek a Ing. Michal Zahuranec.


Pre súťažiacich bolo pripravené rovnaké zadanie rodinného domu, ktorý mali namodelovať v 3D (Archicad, Revit) a následne exportovať požadované výkresy. Komisia hodnotila kvalitu modelu a jeho konzistentnosť, úroveň a presnosť výkresov, ako aj vizuálnu stránku celého projektu. Po skončení súťaže dostal každý účastník od komisie spätnú väzbu a pripomienky, ktoré môžu zúžitkovať v hlavnej súťaži.

 

Na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. Sekera Samuel, 2. Šangala Adam, 3. Šprlák Jakub, celkové hodnotenie nájdete v tabuľke nižšie.

 vysledky

 

Výhercom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov na BIM Challenge 2024, ktorá sa bude konať 26. apríla 2024 v Bratislave.

 

 

 

Najväčší stavebný veľtrh začína už v stredu 20. marca a bude trvať až do soboty 23. marca v Bratislavskej Inchebe. Našu fakultu môžete navštíviť v Pavilóne vzdelávania a inovácií pod záštitou Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, kde budeme prezentovať tie najpokrokovejšie technológie a inovácie, ktoré pri výučbe používame.


Súčasťou veľtrhu je aj Fórum Slovenského Stavebníctva. Cieľom podujatia je zoznámenie sa s najnovšími trendmi a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou ako aj propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov a odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.


Tešíme sa na stretnutie

 

Fórum Slovenského Stavebníctva

Coneco Racioenergia

429482560 120208568923270531 8262765743612817115 n

Slovenská komora stavebných inžinierov sa opäť po roku stala hostiteľom najlepších diplomových prác fakúlt technických univerzít na Slovensku.

 

Do 12. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2022/2023 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia uchádzalo 17 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.

Odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

 

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovanýchinžinierov.

 

Čestné uznanie dostal náš absolvent Ing. Dávid Šimon za svoju biplomovú prácu na tému Mestská plaváreň Dubnica nad Váhom, školiteľom bol Ing. Jozef Gocál, PhD. z Katedry stavebných konštrukcií a mostov.

Srdečne blahoželáme.

NZ6 1368 TS 
 NZ6 1248

Zástupcovia Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva a Katedry technológie a manažmentu stavieb sa zúčastnili na úvodnom zasadnutí organizácie PIARC na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

PIARC (World Road Association), ktoré sa konalo dňa 15.01. 20024. Svetová cestná asociácia - medzinárodné fórum odborníkov, ktoré sa zameriava na dôležité témy v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry vo vyspelých i rozvojových krajinách.


Viac informácií o aktivitách PIARC môžete nájsť na stránkach:

https://www.cestnaspol.sk/
https://www.piarc.org/en/

20240115 143630

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina