Záverečná konferencia projektu TRANS TRITIA

Srdečne Vás pozývame na záverečnú on-line konferenciu projektu TRANS TRITIA, zameraného na zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRITIA, ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2020  od 10:00 hod. Konferencia bude prebiehať v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Pre registráciu na konferenciu je potrebné použiť odkaz https://forms.gle/LdsDv76gWP27bYuZA

Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšenie strategického plánovania a podmienok rozvoja nákladnej dopravy v cezhraničnom území Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky a tiež posilnenie spolupráce a informačných tokov medzi regionálnymi záujmovými skupinami a autoritami. Projekt je zameraný na optimalizáciu ekonomickej efektívnosti a zlepšenie podpory rozvoja environmentálne priaznivých spôsobov dopravy, ktoré budú viesť k presunu tokov nákladnej dopravy z ciest na železnicu a vnútrozemské vodné cesty. Celkové riešenie projektu je zamerané na hľadanie riešení pre naplnenie cieľov dopravnej politiky Biela kniha. V priebehu konferencie budú prezentované výsledky projektu, prínosy cezhraničnej spolupráce v oblasti nákladnej dopravy a ďalšia perspektíva rozvoja multimodálnej nákladnej dopravy. 

Pozvánka 

Invitation (in English)

 

 

 

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 21.10. - 22.10.2020 sa v zmysle § 54 zákona č.131/2002 Z z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  budú konať štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác.  Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline – AE 307 podľa nasledovného harmonogramu:

21.10.2020 o 09:00 hod

Ing. Marek Kovačic

Študijný odbor:         stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Optimalizácia riešení fotovoltických fasád a striech v pasívnych drevostavbách z hľadiska ich energetickej účinnosti v kontexte s požiarnou bezpečnosťou nosných konštrukcií

 

21.10.2020 o 10:30 hod.

Ing. Peter Kysela

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Hodnotenie vplyvu infiltrácie a vetrania na energetickú spotrebu a komfort v budovách v súvislosti s globálnym otepľovaním

 

22.10.2020 o 09:00 hod.

Ing. Jakub Kraľovanec

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Možnosti analýzy predpätia u existujúcich betónových konštrukcií

 

22.10.2020 o 10:30 hod.

Ing. Ján Mihálik

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Použitie moderných metód geotechnického prieskumu pre navrhovanie pilótových základov

 

 

BIM CHALLENGE 2020

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 5. ročník súťaže BIM CHALLENGE 2020 pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční 27.3.2020 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 

Odborníci zo Stavebnej fakulty UNIZA budú počas nadchádzajúcich 27 mesiacov intenzívne pracovať na revízii základných noriem projektovania cestnej infraštruktúry. Kontrakt medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v celkovej hodnote 418 800 EUR (s DPH) bol podpísaný vo februári 2020. Predmetom projektu je aktualizácia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100 na základe skúseností s ich aplikáciou priamo v praxi s cieľom odstránenia doterajších nezrovnalostí pri projektovaní dopravných stavieb a pri schvaľovacom procese.  

Projektový tím pod vedením prof. Ing. Jána Čelka, CSc. bude zložený z odborníkov zo SvF UNIZA, STU v Bratislave a spoločnosti Dopravoprojekt a. s. Bratislava.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina