Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 17. - 20. októbra a 26. októbra 2023 sa budú konať štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác študentov 2. ročníka dennej a 3. ročníka externej formy doktorandského štúdia. Harmonogram spolu so zložením jednotlivých komisií nájdete na tomto linku.

Úvodné stretnutie k novému univerzitnému projektu APVV na tému „Posilnenie odolnosti kľúčových prvkov infraštruktúry využitím pokrokov v 3D modelovaní - REMAKE-3D" sa uskutočnilo na univerzitnej pôde dňa 29.9.2023. Na projekte spoločne participujú tri fakulty (FBI, SvF, FRI). Fakulta bezpečnostného inžinierstva ako koordinátor projektu pod vedením prof. Ing. Zděnka Dvořáka, PhD. Za Stavebnú fakultu sú zapojené Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Katedra geodézie, Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky. Fakultu riadenia a informatiky zastupuje Katedra informatiky. Stretnutia sa zúčastnili riešitelia projektu a pozvaní hostia. Cieľom projektu je výskum a vývoj inovatívneho integrovaného informačného systému určeného pre kritické objekty, zameraný na hodnotenie ich odolnosti voči vnútorným a vonkajším hrozbám a bezpečnostným rizikám. Primárne sa bude jednať o aplikáciu tzv. Building Information Modeling (BIM) na vybrané územie, vytvorením pilotného "Informačného modelu odolnosti územia" AResIM (Area Resilience Information Modeling) v trenčianskom kraji. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí zastávajú funkciu koncového užívateľa projektu.

Vzájomná spolupráca fakúlt tak umožňuje zdieľanie rôznych perspektív a skúseností na danú problematiku. Veríme, že v roku 2027 úspešne spropagujeme výstupy spoločného projektu REMAKE-3D.

 

Remake 3D

Memorandum o spolupráci so spoločnosťou DYNAMIK HOLDING, a.s.

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a generálny riaditeľ spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s. Ing. Vladimír Vikor ml. podpísali na pôde Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline memorandum o vzájomnej spolupráci. Na stretnutí sa diskutovalo o najbližších krokoch budúcej spolupráce. Študenti sa od nového akademického roka 2023/2024 budú môcť zúčastniť zaujímavých praktických prednášok, odborných exkurzií, absolvovať stáž v prosperujúcej spoločnosti na Slovensku a v zahraničí alebo si budú môcť vybrať zaujímavé témy záverečných prác prepojené priamo s praxou.

 

Veríme, že naša vzájomná spolupráca prinesie veľa príležitostí pre budúci kariérny rast študentov.

 

20230824 100731 kpia

20230824 100826

Dekan Stavebnej fakulty UNIZA oznamuje, že obhajoby doktorandských  dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA, budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 v nasledovných termínoch:

17. 08. 2023 o 9:00 hod.

Ing. Dušan Briliak

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Vplyv degradačných činiteľov na vlastnosti asfaltových zmesí"

24. 08. 2023 o 10:00 hod.

Ing. Martin Ščotka

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Analýza skutočného namáhania kompozitných konštrukcií okien"

25. 08. 2023 o 10:30 hod.

Ing. Marek Bartko

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov dizertačnej práce: "Teoreticko-experimentálna analýza vybraných okenných konštrukcií pre budovy s takmer nulovou potrebou energie"

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

Tags:

V pondelok 26. júna 2023 sa konalo 8. výjazdové zasadnutie Kolégia dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity vo výrobnom závode KIA – Teplička nad Váhom.

Prehliadka závodu poskytla príležitosť dozvedieť sa viac o najmodernejších výrobných postupoch automobilov tejto značky, ako aj z prevádzky a údržby závodu, vrátane technických detailov. Príjemným spestrením bola jazda na testovacom okruhu a príležitosť ochutnať kórejskú kuchyňu. Po obede pokračovala otvorená a neformálna diskusia v Tréningovom centre KIA – Gbeľany, ktorá viedla k zaujímavým témam a perspektívam budúcej spolupráce.

 

Ďakujeme spoločnosti KIA za pozvanie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina