Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 15. decembra 2022 o 10:00 hod., sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava Jančulu s názvom "Trvanlivosť prvkov oceľových mostných objektov".  Dizertačná práca je záujemcom k nahliadnutiu na dekanáte SvF UNIZA - na referáte vedy a výskumu, autoreferát k dizertačnej práci si môžete pozrieť tu.

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

UNIZA je členom viacerých medzinárodných organizácií, čo je dôležité pre jej internacionalizáciu a zviditeľnenie v rámci Európskeho výskumného  priestoru.

Jednou z nich je aj ECTRI (The European Conference of Transport Research Institutes).

Doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. zo Stavebnej fakulty sa stala novou zástupkyňou UNIZA v zhromaždení ECTRI, zároveň novou členkou rady bola zvolená prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. z Oddelenia medzinárodných výskumných projektov ERAdiate+. 

Valné zhromaždenie sa konalo 16. novembra 2022 v Lisabone a nová rada sa ujme funkcie od 27. januára 2023 s dvojročným mandátom.

Ectri Lisabon 22Blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov!

 

11. novembra 2022 sa uskutočnil devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT), ktorého cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Laureátom tohtoročného ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov sa stal Ing. Jakub Kraľovanec, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, za vynikajúce výsledky počas doktorandského štúdia, nadpriemerné publikačné aktivity a vedecký prínos vo výskume inžinierskych konštrukcií a mostov. Srdečne GRATULUJEME.

Jakub Kraovanec 1

Jakub Kraovanec 2

Jakub Kraovanec 3

Podávanie návrhov projektov bolo ukončené, v súčasnosti prebieha proces ich hodnotenia.


Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe Metodického usmernenia rektora č. 9/2020 v znení dodatku č.1 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA Vám oznamujeme, že dekan SvF vypísal dňa 9.11.2022  výzvy na podávanie fakultných projektov v schémach pre:

Návrhy projektov sa podávajú cez Informačný systém vedy a výskumu UNIZA do 25.11.2022 do 23:59 hod. Pre plánovanie riešiteľských kapacít a výdavkov projektu môžete použiť pomocný formulár. Bližšie informácie ku grantovej schéme Vám poskytnú prodekan pre VaV doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. a Ing. Andrea Husáriková.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina