2. - 3. októbra 2024 na Žilinskej univerzite v Žiline bude konať 12. ročník konferencie DIM - Dopravná Infraštruktúra v Mestách pod záštitou prof. Ing. Jána ČELKA, CSc. - rektora UNIZA,  Ing. Eriky JURINOVEJ - predsedníčky ŽSK, Mgr. Petra FIABÁNEHO - primátora Žiliny a doc. PaedDr. Jozefa BOŽÍKA PhD. - predsedu ZMOS.


Cieľom konferencie je výmena skúseností v oblasti dopravných problémov miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez rozsiahlych stavebných a technologických opatrení s priamym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych požiadaviek na dopravnú infraštruktúru miest a ich okrajových častí, vyplývajúcich zo zmien migračných návykov obyvateľstva. Bude sa venovať parkovacej politike a jej dopadom na prepravné vzťahy i možnostiam a rizikám využitia alternatívnych pohonov. Súčasťou konferencie bude diskusné fórum s predstaviteľmi MD SR a samosprávy.


V samostatných blokoch budú prebiehať diskusie o nových normách na projektovanie ciest a miestnych ciest, parkovacej politike i možnostiach uplatnenia moderných technológií.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke konferencie.

DIM - DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH 2024

 POZVNKA SK 2024

 

Vedenie fakulty pozýva všetkých zamestnancov a doktorandov  na Športový deň 2024, ktorý sa bude konať 25. júna 2024 na Atletickom štadióne UNIZA od 09:00 hod. 

Tešíme sa na spoločne strávený čas v neformálnej atmosfére pri športe a guláši!

 

V piatok 14. júna sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutočnila slávnosť pri príležitosti 50. výročia promócie - "Zlatá promócia" absolventov z roku 1974. Prítomní absolventi dennej formy inžinierskeho štúdia
študijného programu Stavebná údržba a rekonštrukcia tratí pôvodne na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline sa zišli, aby po päťdesiatich rokoch slávnostne potvrdili svoje inžinierske tituly.

Na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žilne sa pri tejto príležitosti dostavilo 16 inžinierov zo 47 promovaných absolventov v roku 1974. Všetci s úspechom potvrdili, že ich vedomosti a zručnosti, nadobudnuté na našej univerzite, vedeli správne a v plnej miere aplikovať v praxi, boli úspešní nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v zahraničí, preukázali, že vyhoveli všetkým podmienkam, ktoré sú predpísané k potvrdeniu, že titul inžinier získali oprávnene a preto im po zložení zlatého promočného aktu právom prináleží. Absolventi si prebrali "zlaté diplomy" z rúk pána dekana, nasledovali slávnostné príhovory

Celá slávnosť sa niesla vo veľmi príjemnej a neopakovateľnej atmosfére. Želáme novým "zlatým inžinierom" ešte veľa úspechov, zdravia a síl v ďalšom živote, aby stále radi spomínali na roky, ktoré prežili na svojej Alma Mater.

 

  20240614 103617
20240614 101410 20240614 101711
20240614 101916 20240614 103501

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD., Ing. Martin Chrastil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SUDOP PRAHA a.s a Ing. Ivan Pomykáček, podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ podpísali v piatok 24. mája na pôde spoločnosti SUDOP PRAHA a.s. Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Tešíme sa a veríme, že táto vzájomná spolupráca prinesie veľa príležitostí pre obe strany.

 

Mdi

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 30. mája 2024 o 14:00 hod., sa v zasadacej miestosti dekana SvF AE307 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Ľuboša Remeka, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Výskum životného cyklu vozoviek a degradačné modely prevádzkovej spôsobilosti vozovky"

Názov habilitačnej práce: "Ekonomické hodnotenie životného cyklu vozoviek a jeho implementácia v rozhodovacích a informačných systémoch správcu cestnej siete"

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina