Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 24. marca 2023 sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE 307 uskutočnia štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác doktorandov 3. ročníka externej formy štúdia podľa nasledovného harmonogramu:

23. marec 2023 9:00 hod.

Doktorandka: Ing. Zuzana Pániková
Názov projektu dizertačnej práce: Saturačné efekty dopravného prúdu

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

23. marec 2023 11:00 hod.

Doktorand: Mgr. František Malík
Názov projektu dizertačnej práce: Možnosti a limity metód zlepšovania únosnosti základových pôd

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. ročník odborného seminára PTV VISION, ktorý sa bude konať  24. januára 2023. Seminár organizuje  Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva SvF UNIZA v spolupráci  IR Data Bratislava. Seminár je určený najmä užívateľom programov, projektantom, zamestnancom štátnej samosprávy a všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s modelovaním dopravy. Praktické príklady použitia dopravných modelov budú prezentované v druhej časti seminára. Neváhajte a využite možnosť  oboznámiť sa s najnovšími softvérovými produktami spoločnosti PTV Group.

Pozvánka, program, registrácia

V dňoch 9. – 10. februára 2023 sa bude na našej fakulte konať konferencia GEOSYNTETIKA 2023, ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS SK).

Konferencia sa venuje problematike používania geosyntetických materiálov v dopravnom, pozemnom,  vodohospodárskom a ekologickom stavebníctve. Cieľom konferencie  je poskytnúť najnovšie informácie z tejto  špecifickej a progresívnej oblasti stavebníctva projektantom, zhotoviteľom stavieb, stavebnému dozoru, zamestnancom verejnej správy a  tiež výskumníkom a univerzitným pracovníkom.

Registrácia na konferenciu prebieha do 3. februára 2023 na stránke konferencie.

Konferencia sa koná v roku osláv 70. výročia založenia Žilinskej univerzity a Stavebnej fakulty, súbežným podujatím je aj Deň otvorených dverí a Kariérny deň pre študentov fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mendelova univerzita v Brně a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na 3. seminár projektu DreVeSta s názvom DŘEVO VE STAVEBNICTVÍ - MATERIÁL MINULOSTI I BUDOUCNOSTI, ktorý je realizovaný v rámci projektu INTERREG V-A SR-ČR pod registračným číslom CZ/FMP/11b/10/147. Seminár sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 18. a 19. januára 2023 v miestnosti AFS 09.  Program seminára nájdete kliknutím na tento link.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina