Nový projekt REMAKE-3D

Úvodné stretnutie k novému univerzitnému projektu APVV na tému „Posilnenie odolnosti kľúčových prvkov infraštruktúry využitím pokrokov v 3D modelovaní - REMAKE-3D" sa uskutočnilo na univerzitnej pôde dňa 29.9.2023. Na projekte spoločne participujú tri fakulty (FBI, SvF, FRI). Fakulta bezpečnostného inžinierstva ako koordinátor projektu pod vedením prof. Ing. Zděnka Dvořáka, PhD. Za Stavebnú fakultu sú zapojené Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Katedra geodézie, Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky. Fakultu riadenia a informatiky zastupuje Katedra informatiky. Stretnutia sa zúčastnili riešitelia projektu a pozvaní hostia. Cieľom projektu je výskum a vývoj inovatívneho integrovaného informačného systému určeného pre kritické objekty, zameraný na hodnotenie ich odolnosti voči vnútorným a vonkajším hrozbám a bezpečnostným rizikám. Primárne sa bude jednať o aplikáciu tzv. Building Information Modeling (BIM) na vybrané územie, vytvorením pilotného "Informačného modelu odolnosti územia" AResIM (Area Resilience Information Modeling) v trenčianskom kraji. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí zastávajú funkciu koncového užívateľa projektu.

Vzájomná spolupráca fakúlt tak umožňuje zdieľanie rôznych perspektív a skúseností na danú problematiku. Veríme, že v roku 2027 úspešne spropagujeme výstupy spoločného projektu REMAKE-3D.

 

Remake 3D

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina