Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác v AR 2022/2023

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 24. marca 2023 sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE 307 uskutočnia štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác doktorandov 3. ročníka externej formy štúdia podľa nasledovného harmonogramu:

23. marec 2023 9:00 hod.

Doktorandka: Ing. Zuzana Pániková
Názov projektu dizertačnej práce: Saturačné efekty dopravného prúdu

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

23. marec 2023 11:00 hod.

Doktorand: Mgr. František Malík
Názov projektu dizertačnej práce: Možnosti a limity metód zlepšovania únosnosti základových pôd

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina