Obhajoby dizertačných prác v AR 2022/2023

Dekan Stavebnej fakulty UNIZA oznamuje, že obhajoby doktorandských  dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA, budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 v nasledovných termínoch:

17. 08. 2023 o 9:00 hod.

Ing. Dušan Briliak

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Vplyv degradačných činiteľov na vlastnosti asfaltových zmesí"

24. 08. 2023 o 10:00 hod.

Ing. Martin Ščotka

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov dizertačnej práce: "Analýza skutočného namáhania kompozitných konštrukcií okien"

25. 08. 2023 o 10:30 hod.

Ing. Marek Bartko

študijný odbor: stavebníctvo

študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov dizertačnej práce: "Teoreticko-experimentálna analýza vybraných okenných konštrukcií pre budovy s takmer nulovou potrebou energie"

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

Tags:
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina