Dňa 16. októbra 2019 o 10:30 hod. sa v Aule Datalan uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijných programoch geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažment stavieb za účasti vedenia Stavebnej fakulty, prednostu Mestského úradu v Žiline, členov Akademického senátu Stavebnej fakulty, študijných poradcov a pracovníkov fakulty. Po príhovoroch dekana fakulty, prodekanov, predsedu Akademického senátu SvF a prednostu Mestského úradu pána Ing. Michala Bergera nasledoval slávnostný imatrikulačný akt a naši prváci sa oficiálne zaradili medzi členov akademickej obce Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Slávnostnú atmosféru umocnilo hudobné vystúpenie študentov Konzervatória.

Spoločnosť SMP CZ - Praha, člen skupiny Vinci, zverejnila pre študentov vysokých škôl a univerzít výzvu – súťaž Cena za inováciu 2019. Študentky a študenti môžu do súťaže prihlásit svoju semestrálnu prácu, bakalársku prácu. Z prihlásených projektov odborná porota vyberie troch víťazov, ktorí získaju okrem iného i finančné ohodnotenie. Podmienky súťaže, prihlasovací formulár

Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác študentov druhého ročníka doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa uskutočnia v miestnosti AE307 podľa nasledovného harmonogramu:

22.10.2019

Študijný odbor:     stavebníctvo
Študijný program:  teória a konštrukcie pozemných stavieb

9:00 hod. Ing. Peter Barňák
Názov projektu dizertačnej práce:
"Kvantifikácia činiteľov, ovplyvňujúcich energetickú bilanciu „inteligentnej“ budovy VC UNIZA"

10:30 hod. Ing. arch. Michal Diviš
Názov projektu dizertačnej práce:
"Optimalizácia skladieb teplo-výmenného plášťa drevostavieb v pasívnom štandarde z hľadiska akustickej ochrany"

12:00 hod. Ing. Dominika Vandličková
Názov projektu dizertačnej práce:
"Optimalizácia skladieb teplo-výmenného plášťa drevostavieb v pasívnom štandarde z hľadiska požiarnej ochrany"

23.10.2019 

Študijný odbor:     stavebníctvo
Študijný program:  technológia a manažment stavieb

10:00 hod. Ing. Michaela Ďurinová
Názov projektu dizertačnej práce:
"Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti netuhej vozovky a užívateľských nákladov v systéme hospodárenia s vozovkou"

11:15 hod. Ing. Lenka Mikulová
Názov projektu dizertačnej práce:
"Hodnotenie parametrov prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkových nákladov netuhej vozovky v rámci jej životného cyklu"

24.10.2019

Študijný odbor:     stavebníctvo
Študijný program:  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

9:00 hod. Ing. Matej Brna
Názov projektu dizertačnej práce:
"Vplyv morfológie povrchu vozovky na jej protišmykové vlastnosti"

10:30 hod. Ing. Michal Cingel
Názov projektu dizertačnej práce:
"Deľba prepravnej práce v dopravných prognózach"

Študijný odbor:      strojárstvo
Študijný program:  aplikovaná mechanika

12:30 hod. Ing. Eva Merčiaková
Názov projektu dizertačnej práce:
"Interakcia vozidlo – vozovka, riešenie v časovej i vo frekvenčnej oblasti"

 

 

V rámci letného semestra akademického roka 2019/20 sa uskutočnia paralelné prednášky v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme a budú realizované blokovou výučbou v termínoch:

  • 24.02.2020 (pondelok) v čase od 15:00 - 19:00 v miestnosti AE 203,
  • 27.02.2020 (štvrtok) v čase od 16:00 - 19:00 v miestnosti AE 202,
  • 28.02.2020 (piatok) v čase od 12:00 - 16:00 v miestnosti AF 210,

ďalšie termíny budú oznámené v priebehu semestra.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS  a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia vo všetkým programoch IKDS, TMS, NKB.
Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je účasť povinná.

Občianske združenie “Múzeum Martina Rusnáka” v Námestovo vyhlasuje ku dňu 16.9.2019 anonymnú študentskú architektonickú súťaž s názvom „Oravské Múzeum Etnografie Námestovo“ na návrh budovy múzea etnografie v lokalite na nábreží. Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy múzea etnografie v lokalite na nábreží v Námestove v blízkosti autobusovej stanice a riešenie  priľahlého nábrežia. Plagát. Bližšie informácie. 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina