Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerizity v Žiline vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v externej forme na akademický rok 2024/2025.

Uchádzači si môžu podať prihlášky na štúdium v nasledovných študijných programoch odboru stavebníctvo, kde sú ponúkané nasledovné témy:

Prihlášky je možné podávať do 15. augusta 2024 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 22. augusta 2024.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa 2. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete TU.

Slávnostné promócie absolventov SvF - 27. 6. 2024

Vo štvrtok  27. 6. 2024  sa vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline uskutočnia slávnostné promócie absolventov Stavebnej fakulty UNIZA spojené s odovzdávaním diplomov v  termínoch:

  • o 9:00 hod.- promócie absolventov inžinierskeho štúdia - všetky študijné programy v dennej a externej forme,
  • o 11:00 hod.- promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijný program pozemné staviteľstvo v dennej forme,
  • o 13:00 hod. - promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijné programy geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, technológia a manažment stavieb, v dennej a externej forme.

V tento deň  sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA  zrušené úradné hodiny.

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov (súčasne aj líder odborných garantov), Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú  13. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2023/2024.

Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Ďalšie podrobnosti

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 18. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2024. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a stavby, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

V tomto ročníku je spoluorganizátorom naša Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Ďalšie podrobnosti

Záverečný týždeň letného semestra na Stavebnej fakulte v Žiline každoročne patrí odborným exkurziám. Vďaka dlhoročnej spolupráci s našimi partnermi z praxe mohli študenti balkarského aj inžinierskeho stupňa navštíviť niekoľko zaujímavých stavieb.


Prvá zastávka patrila Obaľovačke kameniva spoločnosti COLAS v Mojšovej Lúčke. Nasledovali stavby v blízkosti univerzity a to rezidenčný projekt od Cresco & Licitor s názvom Kvetnica, nájomne byty Samavu a Zuri, ktoré stavia spoločnosť SYTIQ.
V rámci modernizácie železničného uzla Žilina mali študenti možnosť vidieť viaceré objekty -zriaďovaciu stanicu Žilina-Teplička, realizáciu a modernizáciu železničných tratí a nový zavesený most, ktorý bude funkčným prepojením ulíc 1. mája a Ľavobrežnej. Jedná sa o jednu z najväčších investícií Železníc slovenskej republiky. Výstavbu zabezpečuje Združenie pod Dubňom (STRABAG, EUROVIA, Subterra, AŽD Praha). Samozrejme študenti neobišli ani „domácu stavbu“ našej univerzity, konkrétne výstavbu Športovej haly, ktorú zabezpečuje spoločnosť ODU Trade v areáli univerzitného atletického štadióna. Moderné obchodné a kancelárske priestory a zaujímavé technické riešenia mali možnosť študenti vidieť v rámci návštevy technologického centra NORDCITY developerskej spoločnosti Reinoo.

Ďakujeme zástupcom jednotlivých katedier za prípravu prínosných exkurzií pre našich študentov a partnerom z praxe za možnosť navštíviť zaujímavé stavby.

 

Exkurzia Zilina 15 5 2024 obr3  Exkurzia Teplicka 19 4 2024 obr1  Exkurzia Zilina 15 5 2024 obr1 
 20240514 102842  20240425 125552  20240514 103600

Strana 1 z 31

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina