Milé študentky a študenti,

ponúkame Vám možnosť participovať na vedeckovýskumnej a odbornej činnosti stavebnej fakulty už počas štúdia. Na SvF UNIZA bude vytvorených 8 pozícií študentských vedeckých síl  (na každej  katedre 1 miesto). Podmienky činnosti študentov a spôsob odmeňovania upravuje Príkaz dekana č. 13/2020.

Dôležité termíny:

do 16. októbra 2020 - odovzdanie, príp. elektronické odoslanie prihlášky na príslušnej katedre;

20. októbra 2020 - zverejnenie výsledkov výberu na stránke fakulty;

od 21. októbra 2020 do 14. mája 2021 - obdobie vykonávania dohodnutých úloh;

február 2021 - výplata štipendia za mesiace 10 - 12/2020, 01/2021;

jún 2021 - výplata štipendia za mesiace 02 - 05/2021.

V prípade Vášho záujmu sa obráťte na príslušnú katedru, na ktorej chcete pracovať v pozícii ŠVS.

 

 

 

 

 

Dňa 28.9. o 14:00 sa v aule AR1A3 (NR3) uskutoční úvodné stretnutie so študentmi 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme. Prítomní budú zástupcovia vedenia SvF, študijní poradcovia, zástupca študentskej komory AS SvF, pracovník ÚTV. 

Prváci sa dozvedia mnohé dôležité informácie o priebehu akademického roka, ich účasť je žiadúca.

Prezentácia zo stretnutia

Začiatok výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 je pre študentov 1. a 2. stupňa dennej formy štúdia 28. 9. 2020.

Sústredenia pre študentov v externej forme štúdia budú prebiehať prezenčnou formou v pôvodne plánovaných termínoch (Bc. štúdium 7.-11.9.2020, Ing. štúdium 14.-18.9.2020) podľa rozvrhu, študijné skupiny 4ZS11L a 4ZS21K budú mať vyučovanie v miestnosti AF1A1 (Aula 1).

Základné informácie pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline súvisiace so začatím akademického roka 2020/2021 nájdete na stránke UNIZA.

Dokument - základné informácie

Príkaz rektora č.11/2020 (študenti)
Príkaz rektora č.12/2020 (zamestnanci)
Príkaz rektora č. 13/2020 - organizácia štúdia počas zimného semestra

Príloha: Čestné vyhlásenie študenta UNIZA - Študenti externého štúdia 1. a 2. stupňa sú povinní odovzdať v písomnej forme vyplnené Čestné vyhlásenie na svojom príslušnom študijnom referáte najneskôr v deň začatia výučby - prvý deň sústredenia.

Študenti 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia sú povinní Čestné vyhlásenie vyplniť elektronicky v akademickom informačnom a vzdelávacom systéme E-vzdelávanie (vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie) najneskôr 27. 9. 2020. V prípade, že čestné vyhlásenie nie je možné vyplniť elektronicky, výnimočne si študent toto vyhlásenie vytlačí, vyplní ho a odovzdá na príslušnom študijnom referáte, resp. zašle emailom v rovnakom termíne. 

 

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny - Slovenská komora stavebných inžinierov a zriaďovatelia - Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 10. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020.

Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Ďalšie informácie

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 15. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2020. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôlna Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a stavby, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Ďalšie podrobnosti

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina