Zahraničná prednáška – Bridge managment in a changing climate

Katedra stavebných konštrukcií a mostov v spolupráci s Lusófona university v Portugalsku Vás pozývajú na prednášku prof. Eloia Figueireda na tému:

 

How can smartphones and transfer learning support the adaptation of bridges to climate change?

 

Prednáška sa bude konať v stredu 19. Apríla 2023 od 10:00 – 10:45 v miestnosti AE 303.

Prenáška je vhodná pre študentov všetkých stupňov štúdia a záujemcov o inovácie. Bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Prof. Eloi Figueiredo sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti venuje Bridge managmentu a monitorovaniu mostov modernými metódami so zameraním na identifikáciu ich poškodenia vplyvom klimatických zmien. Vedecký výskum realizoval v spolupráci s niekoľkými inštitúciami v Európskej únii, Spojených štátoch, Brazílii, Spojenom kráľovstve a Nórsku.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerizity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2023/2024

v nasledovných študijných programoch študijného doboru stavebníctvo:

- teória a konštrukcie pozemných stavieb

- teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

- technológia a manažment stavieb.

Prihlášky je možné podávať do 31. mája 2023 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 22.06.2023.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania ako aj vypísané témy dizertačných prác nájdete TU.

Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva SvF UNIZA v rámci spolupráce s externými partnermi z praxe v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu  spoločnosťou EUROVIA SK a. s. a zástupcom spoločnosti VUMOS OY na Slovensku  pripravila pre študentov a všetkých záujemcov prvú z cyklu prednášok o nových poznatkoch v oblasti stavebníctva. Prednášky sa budú konať v miestnosti AE013 dňa 13. apríla 2023 v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. na témy:

 

Výnimočné stavby spoločnosti EUROVIA SK alebo čo predchádza kvalitnej stavbe  (prednáška 14:00 – 14:40 ; diskusia 14:40 – 14:55)  

  • prednáša: Ing. Miloš Farkaš, EUROVIA SK, riaditeľ závodu Stred

 

Ekologické a udržateľné riešenia pre nespevnené cesty (prednáška 15:00 – 15:40; diskusia 15:40 – 15:55) 

  • prednáša: Ján Dobrovolný, Vumos Oy, zastúpenie pre SR 

 

Pozvánka na výberovú prednášku

Katedra technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty UNIZA  v zmysle Rámcovej dohody o spolupráci s externým partnerom z praxe v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu  so spoločnosťou KROS, a. s. Žilina  pripravila a zrealizuje sériu prednášok najnovších poznatkov z oblasti digitalizácie v stavebníctve. Prednášky sa budú konať v miestnosti AF208 v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod. v nasledovných termínoch:

27. 3. 2023 Ing. Adam Príbela:  Ocenenie BIM modelu a prepojenie s programom CENKROS 4.

3. 4. 2023  Marcel Barčík:  KROS Výmery – nová aplikácia od KROSu na meranie výmer z projektovej dokumentácie (https://www.kros.sk/vymery/).

17. 4.2023  Ing. Richard Miške, PhD.:  Tvorba ceny stavebných prác. Obsah cenníkovej databázy CENEKON. Využívanie databázy CENEKON pri tvorbe rozpočtu. Ukážka využívania databázy CENEKON v programe CENKROS 4.

Vážení študenti,

počas apríla letného semestra AR 2022/23 bude prebiehať ďalší blok paralelných prednášok v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.  
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme, prednášky budú prebiehať prezenčnou formou v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams v nasledovných termínoch:

  • 13.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.
  • 20.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.
  • 27.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia v programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je buď prezenčná alebo online účasť povinná. V prípade Vášho záujmu o online účasť použite nasledujúci link.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina