Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 20. septembra 2019 o 10:30 hod. uskutoční v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Juraja Šrámeka, PhD. na tému "Životný cyklus asfaltových vozoviek".

:: info ::

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina