Najvýznamnejšie výstupy z riešenia výskumných projektov v roku 2019

 

Číslo projektu: Rozborová úloha RVT
Názov projektu: Návrh metodiky pre posúdenie kapacity neriadených križovatiek so zalomenou hlavnou cestou
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.
Popis výstupu:
• Základným výstupom rozborovej úlohy riešenej v období 2018-2019 je navrhnutá metodika pre posúdenie kapacity neriadených križovatiek so zalomenou hlavnou cestou. Pre takýto typ neriadených križovatiek neboli doteraz k dispozícii žiadne výsledky výskumov alebo dopravných prieskumov u nás či v zahraničí a ani všeobecne platné kapacitné výpočty a postupy. V rámci výskumnej úlohy boli uskutočnené viaceré podrobné dopravné prieskumy, na základe ktorých boli identifikované špecifiká týchto križovatiek, ich spôsob a miera vplyvu. Tieto boli zohľadnené pri modifikácii výpočtových postupov, resp. stanovení nových vzťahov a pri stanovení hodnôt vstupných parametrov. Navrhnutý teoretický model výpočtu kapacity a jej posúdenia bol preverený v reálnych podmienkach na existujúcich križovatkách a tiež pomocou mikrosimulácií.


Číslo projektu: ITMS 04011P777, INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Názov projektu: TransData - Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.
Popis výstupu:
• Hlavným cieľom projektu je vývoj prototypu neinvazívneho magnetického sčítača dopravy určeného primárne pre krátkodobé a strednodobé prieskumy cestnej dopravy. Vedúcim partnerom tohto dvojročného projektu 2019-2020 je Žilinská univerzita v Žiline. Ďalšími partnermi sú VUT Brno a firmy DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina a TNtech, s.r.o., Bytča.
V priebehu roku 2019 bola navrhnutá a prakticky implementovaná prvá verzia prototypu zariadenia, vrátane riadiacej elektroniky a softvéru. V prvej fáze vývoja bol navrhnutý základný koncept prototypu, jeho komponenty, minimálne technické parametre a funkcionalita. V rámci výberu vhodného magnetometra boli odskúšané viaceré AMR snímače v laboratórnych podmienkach testovacím zariadením špeciálne zhotoveným pre tento účel a vybrané z nich aj v reálnych podmienkach na ceste I/64 v Porúbke. Neskôr boli realizované viaceré ad-hoc testy prototypu na cestnej sieti v Žiline, optimalizácia riadiaceho softvéru a spotreby zariadenia. Validácia nameraných údajov sa uskutočnila na základe výsledkov softvéru pre spracovanie obrazu z kamerového záznamu, ktorý je v rámci projektu vyvíjaný súbežne s vývojom prototypu.
Na 14 hraničných priechodoch SK-CZ prebehli prvé profilové merania intenzít dopravy radarovým sčítačom dopravy.
Vytvorená bola spoločná databáza slovenských a českých malých a stredných podnikov, resp. výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti dopravy, dopravných stavieb, služieb a systémov. Vybrané firmy sú súčasťou Pracovného tím projektu.


Číslo projektu: SK-CN-2017-0037
Názov projektu: REPEAT Spoločný výskum reologických vlastností asfaltov a vlastností asfaltov po starnutí pre recykláciu asfaltových zmesí
Zodpovedný riešiteľ:
 prof. Dr. Ing. Jozef Komačka
Popis výstupu:
• Cieľom projektu zameraného na sledovanie zmien reologických vlastností (komplexný modul v šmyku a fázový uhol) asfaltových spojív po umelom starnutí skúškou RTFO bolo získať podklady na vytvorenie predpovedného modelu vplyvu recyklácie na výsledné asfaltové spojivo v recyklovanej asfaltovej zmesi.
V rámci riešenia boli okrem reologických vlastností skúmané aj rozdiely v elementárnom a skupinovom zložení asfaltov a bol sledovaný ich vzájomný vzťah.  Boli zistené rôzne koeficienty determinácie medzi jednotlivými zložkami asfaltu (prvkov uhlík, vodík, dusík, síra a obsahom SARA skupín) a reálnou (pružnou) či imaginárnou (plastickou) zložkou komplexného modulu v šmyku. Tiež bolo preukázané, že hodnotu tohto súčiniteľa ovplyvňuje frekvencia pri skúške DSR.


Číslo projektu: CE1101 Interreg Central Europe
Názov projektu: AIR TRITIA Jednotný prístup k systému riadenia kvality ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne Tritia
Zodpovedný riešiteľ
: doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc.
Popis výstupu:
• Konzorcium riešiteľov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky získalo projekt AIR TRITIA zameraný na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne TRITIA (SR: Žilinský samosprávny kraj, ČR: Moravsko-sliezskeho kraj, PL: Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo). Líder partnerom projektu je VŠB Technická univerzita Ostrava. Na projekte spolupracuje pätnásť projektových partnerov z regiónu, vzdelávacie a výskumné organizácie spolu s mestami a inštitúciami regionálnej samosprávy. Mestá zúčastnené priamo na riešení projektu sú Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik.
Projekt začal v júni 2017 a ukončený by mal byť v roku 2020. Cieľom projektu AIR TRITIA je pomôcť orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia vytvorením jednotnej priestorovej informačnej databázy, zavedením nových nástrojov pre riadenie a predpovedanie znečistenia ovzdušia a spracovaním stratégií kvality ovzdušia pre jednotlivé mestské funkčné oblasti a spoločné stratégie regiónu TRITIA.
Hlavnou inováciou projektu je uplatnenie spoločného prístupu k riadeniu kvality ovzdušia na medzinárodnej úrovni, podporeným detailným matematickým modelovaním, overenie výsledkov rôznymi typmi špecifického merania a spoločný návrh optimálnej kombinácie opatrení s prihliadnutím na vplyv na zdravie ľudí spolu s hodnotením nákladov. Navrhované postupy a výstupy budú uplatniteľné všeobecne v mestských oblastiach s podobnými problémami.
Základnými výstupmi projektu sú Systém riadenia kvality ovzdušia - AQMS, expertný systém, ktorý bude analyzovať výsledky modelovania znečistenia ovzdušia. Predpovedný systém varovania – PWS, ktorý umožní modelovanie informácií o znečistení ovzdušia počas nasledujúcich 72 hodín získaných z monitorovania ovzdušia a meteorologických údajov. Posledným výstupom projektu je  Spoločná stratégia riadenia kvality ovzdušia pre región TRITIA. Tieto výstupy sú spracované pre zúčastnených 5 miest.
Počas projektu boli vykonávané aj špecializované merania znečistenia ovzdušia. V Žiline bolo realizované celoročné sledovanie znečistenia tuhými časticami. Na poľsko-českom pohraničí prebiehal monitoring ovzdušia v Horní Suché (CZ) a v Raciborzi (PL).


Číslo projektu: DTP1-1-045-3.1 Interreg Danube Transnational Programme
Názov projektu: CityWalk -  Smerom k energeticky zodpovedným mestám: vytvorenie lepších miest pre chôdzu v Dunajskom regióne
Zodpovedný riešiteľ
: doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc.
Popis výstupu:
• V rámci projektu  CityWalk spolupracovalo v období jún 2017 až máj 2019 sedemnásť partnerov z deviatich krajín. Spolupráca umožnila vytvorenie spoločných postupov a metodík v oblasti trvalo udržateľnej mestskej mobility a dopravy. Na projekte spolupracovala vyvážená skupinu miestnych, regionálnych a národných partnerov (verejných a akademických), vrátane stredne veľkých miest, rozvojových agentúr, výskumných organizácií, ako aj obchodnej a priemyselnej komory.  Slovensko zastupovala spoločnosť  CLS Cassovia Life Sciences a Stavebná fakulta Žilinskej univerzity.
Projekt CityWalk ponúkol  mestám v podunajskom regióne metodiky pre znižovanie emisií, hluku a možnosti, ako sa stať bezpečnejšími miestami na život tým, že sa zvýši úloha udržateľnejších foriem mobility v mestskej dopravnej infraštruktúre, najmä aktívnych foriem dopravy - ako je pešia doprava a cyklistická doprava.
Kľúčové otázky, na riešenie ktorých sme sa v rámci projektu CityWalk v meste Žilina zamerali, boli nasledovné:

  • hodnotenie a plánovanie pešieho pohybu po meste,
  • merateľnosť pešieho pohybu po meste - stanovenie indexu walkability/chodeckosti,
  • zvyšovanie povedomia obyvateľov a podpora chôdze v meste.

Počas projektu sa uskutočnili vzájomné semináre riešiteľov v účastníckych krajinách, kde sa preberali napr. dobré príklady z praxe a   pripravili sa pilotné projekty pre zúčastnené mestá. Na odbornom seminári sa s nami zúčastnili aj pracovníci oddelenia udržateľnej mobility MÚ Žilina.

Pre mesto Žilina bol spracovaný rozsiahly dotazníkový prieskum a audit miestnych komunikácií, ktoré slúžili ako podkladové materiály pre vypracovanie:

  • Strategického plánu walkability
  • Plánu rozvoja mestských častí

Číslo projektu: CE55
Názov projektu: RUMOBIL - vplyv demografických zmien na mobilitu vo vidieckych regiónoch Európy
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
Popis výstupu:
• Hlavným cieľom medzinárodného projektu (financovaného z programu Interreg Stredná Európa) je odhadnúť vývoj sociálno-demografických zmien vo vidieckych oblastiach strednej Európy a ich dopad na mobilitu. Demografické procesy, spolu so zmenami ekonomického prostredia a regulačného rámca verejných politík, vytvárajú predpoklady pre zmeny v oblasti mobility obyvateľov. V rámci projektu sme skúmali vybrané rurálne oblasti v partnerských krajinách a analyzovali konzekvencie meniaceho sa sociálno-demografického profilu na dopyt po dopravných službách. V podobe 7 pilotov sme potom testovali inovatívne dopravné služby, ktoré reagujú na zmeny. Ako úspešné sa ukázali najmä nové mobilné aplikácie, napríklad pre dopravu na dopyt, ktoré boli testované v regióne Castelfranco Emilia Romagna alebo systémy s informáciami o železničnej doprave v reálnom čase, testované v poľskom Mazovskom vojvodstve. V regióne Rajeckých Teplíc sa skúšali prvky integrácie rôznych druhov dopravy. Výsledky analýz a pilotov boli zhrnuté v stratégii RUMOBIL, ktorá slúži ako referenčný dokument pre samosprávy a operátorov verejnej dopravy pri plánovaní a príprave dopravných politík, ktoré adekvátne reagujú na trendy budúceho demografického vývoja vo vidieckych oblastiach.


Číslo projektu:
Názov projektu: Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Zodpovedný riešiteľ
: Ing. Peter Danišovič, PhD., SvF UNIZA, RNDr. Ján Glasa, CSc. (Slovenská akadémia vied)
Popis výstupu:
• Riešitelia projektu zastupujúci Žilinskú univerzitu v Žiline v poslednom kalendárnom roku riešenia projektu spolupracovali s riešiteľmi ÚI SAV na príprave a realizácii meraní v tuneli Ovčiarsko, na príprava  a implementácii 30 vizualizácií priebehu a parametrov šiestich scenárov požiaru vo virtuálnom cestnom tuneli v Simulátore riadenia tunelov (SRT). Tieto scenáre boli integrované vo forme šiestich videí ako didaktická pomôcka nielen pre študentov Stavebnej fakulty, ale aj operátorov tunelov SR, na ktorých je možné vizuálne vysvetliť rozdiel medzi 2 rôznymi prístupmi požiarneho vetrania, ktoré sa využívajú na Slovensku.
Riešiteľský tím vo finále projektu intenzívne spolupracoval na príprave záverečnej správy riešenia projektu a napĺňaní merateľných ukazovateľov, a to najmä publikačných výstupov. Z plánovaných 27 príspevkov bolo publikovaných 42. Aj ďalšie merateľné ukazovatele sa podarilo naplniť na viac ako 100%.
Hlavnému odberateľovi projektu (NDS) bolo odovzdaných 9 štúdií a metodík, 18 vizualizácií priebehu a parametrov požiarov súvisiacich s vypracovanými štúdiami požiarov v tuneloch Poľana a Považský Chlmec, ktoré bude ďalej využité špecialistami NDS pri návrhu a pripomienkovaní technických podmienok súvisiacich s vetraním tunelov a riadením stratifikácie dymu.


Číslo projektu: 
Názov projektu: Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
Popis výstupu:
• Významné výsledky projektu VEGA č. 1/0945/16 Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb v roku 2019
Výsledky je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:
Pokračovanie vo vývoji a overovaní ľahkých sendvičových obalových konštrukcií drevostavieb pre pasívne a inteligentné budovy, „priaznivých“ k životnému prostrediu pomocou vyvíjanej unikátnej metodiky, zahrňujúcej možnosti experimentálneho výskumu pracoviska, spočívajúceho v numerických experimentoch pomocou tepelnovlhkostných simulácií, v dlhodobom experimentálnom hodnotení vzoriek pomocou pavilónového výskumu (stacionárne podmienky vnútorného prostredia a reálne podmienky vonkajšej klímy) a v meraniach v klimatických komorách formou hot-boxu so zohľadnením laboratórnych účinkov rozdielnych teplôt, tlakov vodných pár, vetra, dažďa a slnečného žiarenia. Významnejší pokrok bol dosiahnutý najmä v oblasti simulácií, ktoré boli umožnené zakúpením programu Design Builder.
Dosiahnuté bolo výrazné doplnenie a spresnenie rozsiahlej databázy klimatických údajov vonkajšej klímy situovania Laboratórneho centra KPSU SvF ŽU v Žiline (meteostanica na budove BJ3) a budovy Výskumného centra ŽUŽ (36 meracích staníc na fasáde budovy) s premenlivým časovým krokom (od hodiny po minútové intervaly počas dvoch kalendárnych rokov – teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu, rýchlosť a smer vetra, priame a difúzne slnečné žiarenie, atmosférické zrážky). Bolo to dosiahnuté aj premiestnením a doplnením pôvodnej meteostanice z budovy BJ3 na oplotenú plochu pred budovou VC UNIZA. Údaje slúžia pre tvorbu testovacieho referenčného roku, umožňujúceho energetické simulácie obalových konštrukcií a techniky prostredia budov, na dlhodobé sledovanie zmien parametrov vonkajšej klímy v areáli ŽUŽ a kvantifikáciu účinkov vplyvov tepelného ostrova v rámci areálu UNIZA.
Významným počinom boli aj výsledky dosiahnuté v záverečnom roku riešenia z oblasti počítačových simulácií letného prehrievania budov (problematika tvorby rozvrhov vnútorných tepelných ziskov, problematika tvorby rozvrhov vetrania cez okná a vonkajšia klimatická okrajová podmienka).


Číslo projektu: 
Názov projektu: Reálne geometrické imperfekcie a ich vplyv na stabilitu oblúkových mostov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Popis výstupu:
• Projekt je orientovaný na analýzu odolnosti tlačených oblúkov mostov v dôsledku straty stability z ich roviny pri zohľadnení skutočných geometrických imperfekcií, ktoré sa získavajú meraním in-situ. Súčasne sa sleduje odolnosť parciálneho prúta oblúka namáhaného tlakom a ohybom. V tejto fáze výskumu bol skončený zber dát formou meraní geometrických imperfekcií na 9-tich mostoch typu Langerovho trámu. Merania boli vykonané pomocou 3D skenovania, pri ktorom sa získavajú mračna bodov s následným softvérovým vyhodnotením. Meraniami získané reálne priebehy geometrických imperfekcií sa nahradili matematickou funkciou získanou rozvojom nameraných hodnôt do Fourierovej rady. Z vyhodnotení je zrejmé, že namerané imperfekcie vykazujú výrazne nižšie hodnoty, ako sú normové dáta, ktoré však rešpektujú aj vplyv štrukturálnych imperfekcií. Súbežne sa pripravili numerické modely na báze MKP, pomocou ktorých sa vykonali pilotné nelineárne analýzy na úrovni GNIA s transformovanými priebehmi geometrických imperfekcií. Ďalší výskum sa sústredí na nelineárne parametrické štúdie vplyvu oboch typov imperfekcií  s cieľom definovať ich spoločný vplyv na odolnosť oblúkov.
V rámci analýzy odolnosti parciálneho prúta namáhaného tlakom a ohybom bol zrealizovaný rozsiahly experimentálny výskum odolností excentricky tlačených prútov s koncovými okrajovými podmienkami kĺb-votknutie.  V súčasnosti sa vyhodnocujú výsledky experimentov a numerickou analýzou na úrovni GMNIA sa verifikujú modely testovaných prútov s cieľom vykonať parametrickú štúdiu odolností prútov namáhaných tlakom a ohybom.


Číslo projektu: 
Názov projektu: Vplyv degradačných činiteľov na trvanlivosť konštrukcií a mostov 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Popis výstupu:
• Hlavným cieľom projektu je štúdium a stanovenie agresivity prostredia (environmentálne zaťaženie) na území Slovenska a jej vplyvu na degradáciu materiálov a trvanlivosť prvkov mostných objektov. Predstavuje to štúdium agresivity prostredia dané znečistením na území SR, štúdium vplyvu degradačných procesov na zmenu deformačných a pevnostných charakteristík betónu v čase. V tejto fáze výskumu prebieha zber dát formou meraní koróznych úbytkov na vzorkách betonárskej výstuže a konštrukčnej výstuže na meracích staniciach a reálnych mostných konštrukciách v Žilinskom kraji a vo firme Zin s.r.o. Hronský Beňadik. Zároveň prebieha tvorba máp agresivity prostredia (v spolupráci s SHMI) a z nich tvorba koróznych máp uhlíkovej ocele a zinku. Zároveň pokračovali merania koróznych úbytkov výstuže na reálnej mostnej konštrukcii v Kolároviciach. Zároveň bol na mostnom objekte meraný obsah chloridov v zimnom období na začiatku roku.
Súčasne boli vytvorené modely vplyvu degradácie materiálu (korózie betonárskej výstuže) na odolnosť železobetónového priečneho rezu v čase namáhaného ohybom a šmykom. Boli vykonané citlivostné analýzy a výsledky boli overené na reálnej mostnej konštrukcii. Zisťoval sa aj vplyv povrchovej ochrany betonárskej výstuže pomocou pozinkovania na predĺženie dĺžky pasívneho štádia.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina