Najvýznamnejšie výstupy z riešenia výskumných projektov v roku 2013

Číslo projektu: APVV-0106-11
Názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Dosiahnutý výsledok:
V roku 2013 boli výskumné aktivity projektu podriadené vypracovaniu návrhu smernice na určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov. V súvislosti s týmto cieľom bolo nutné stanoviť definitívnu úroveň spoľahlivosti pre posudzovanie existujúcich mostov vo forme predpísaných hodnôt parciálnych súčiniteľov účinkov zaťažení a odolnosti prierezov. Súčasne sa riešili parciálne problémy súvisiace s určovaním zaťažiteľnosti existujúcich mostov. Išlo o problém skutočnej tuhosti prípoja pozdĺžnika na priečnik mostov s prvkovými mostovkami. Problém bol riešený numerickou aj experimentálnou cestou na reálnom mostnom objekte a boli sformulované odporúčania pre modelovanie tohto prípoja v prútových aproximáciách. Nemenej dôležitá je aj otázka metód globálnej analýzy mostov s poruchami a ich zohľadnenie vo výpočtových modeloch globálnej analýzy a modeloch odolnosti prierezov. V rámci stabilitného výskumu bola numericky sledovaná odolnosť tlačených a ohýbaných prútov, ako aj vplyv pozdĺžneho stuženia na stabilitu oblúkov mostných objektov. Výsledky výskumu boli publikované v 1 CC časopise, v 3 článkoch uverejnených v časopisoch evidovaných databázou Scopus a v 17 príspevkoch v domácich časopisoch a na zahraničných a domácich konferenciách, z toho v 6 príspevkoch evidovaných databázou WOS.


Číslo projektu: 7. RP EÚ - 832699
Názov projektu: RECYPMA-Possibilities for High Quality recycling of polymer modified asphalt
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Komačka
Dosiahnutý výsledok:
V roku 2013 boli ukončené laboratórne výskumy vlastností modifikovaných asfaltov obsiahnutých v odfrézovaných asfaltových zmesiach obrusných vrstiev vozoviek a vlastností asfaltových zmesí obsahujúcich odfrézované (recyklované) asfaltové zmesi obsahujúce modifikovaný asfalt. Bolo preukázané, že modifikované asfalty v odfrézovaných asfaltových zmesiach majú aj po dlhom období exploatácie v obrusných vrstvách vozoviek (viac ako 10 rokov) stále aktívny SBS modifikátor a majú potenciál modifikovať novo pridané cestné asfalty. To sa potvrdilo aj pri skúškach vlastností asfaltových zmesí s rôznym obsahom odfrézovaných asfaltových zmesí. Bez pridania odfrézovaného materiálu obsahujúceho modifikované spojivo boli vlastnosti asfaltových zmesí s cestným asfaltom najhoršie a postupne sa zlepšovali v závislosti od množstva pridaného odfrézovaného materiálu.

Doterajšie publikačné výstupy z projektu obsahujú okrem troch výskumných správ aj dva články v karentovanom časopise. 


Číslo projektu: VEGA 1/0789/12
Názov projektu: Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Dosiahnutý výsledok: 
Boli vyvinuté algoritmy pre použitie bezsieťových metód LBIEM a MLPG v geotechnike a boli otestované na ďalších kontrolných príkladoch. Priebežné výsledky boli publikované na štyroch medzinárodných konferenciách, v dvoch článkoch v karentovanom časopise a dvoch článkoch v databáze Scopus.

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina