Najvýznamnejšie výstupy z riešenia výskumných projektov v roku 2014

Číslo projektu: APVV-0106-11
Názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Dosiahnutý výsledok:
Dokončenie a odovzdanie smernice na určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov. Výstupy experimentálnych a numerických analýz odolnosti tlačených a ohýbaných prútov poskytli podklady pre komparatívne analýzy s normovými výpočtami a formulovanie záverov a odporúčaní pre overovanie spoľahlivosti týchto prútov aplikáciou mechanických modelov. V oblasti spriahnutých oceľobetónových mostných objektov bolo experimentálne aj numericky sledované správanie sa spriahnutého prierezu namáhaného záporným ohybovým momentom s odporúčaniami možností modelovania a zohľadňovania betónovej dosky v ťahanej zóne namáhania kompozitného prierezu. Bola vykonaná identifikácia ekonomicko-matematických ukazovateľov pre návrh technológií opráv nosných konštrukcii mostných objektov v závislosti od ich technického stavu a úrovne stanovenej zaťažiteľnosti. Výsledky výskumu boli publikované v 3 článkoch v zahraničných časopisoch, v 4 článkoch v domácich časopisoch, z toho v 1 článku evidovanom databázou Scopus, v 13 príspevkoch na zahraničných vedeckých konferenciách, z toho v 3 príspevkoch evidovaných databázou Scopus, v 3 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách a v 3 príspevkoch na odborných podujatiach.


Číslo projektu: VEGA 1/0789/12
Názov projektu: Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Dosiahnutý výsledok:
V prvej etape riešenia projektu boli aplikované bezsieťové modely na riešenie úloh prúdenia podzemnej vody a prenos znečistenia v tejto vode, ovplyvňovaný zmenami hustoty roztoku (znečistenie s výrazne vyššou hustotou alebo tiež geotermálne úlohy). V druhej etape boli v rámci riešenia viacfázových úloh odvodené rovnice bezsieťovej metódy na riešenie prúdenia oblaku častíc. Tie môžu byť využité aj v iných výskumných úlohach, predovšetkým v problematike prenosu prachových častíc pri znečistení vplyvom dopravy. Výsledky riešenia projektu boli prezentované pomocou článkov v karentovaných časopisoch evidovaných v databáze WoS a na medzinárodných konferenciách evidovaných v databáze SCOPUS.


Číslo projektu: IEE/10/199 (S12.589412)
Názov projektu: ADVANCE - Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
Dosiahnutý výsledok:
Hlavným výstupom projektu je návrh metodiky hodnotenia mobilitných plánov, ktorý bude v budúcnosti používať Európska Komisia na hodnotenie kvality dopravných a mobilitných plánov v európskych mestách. Realizácia auditu ADVANCE má za cieľ nielen zlepšiť kvalitu plánu PUMM v podobe dokumentácie plánovania a politiky mobility v meste, ale jej cieľom je tiež analyzovať, systematizovať a zlepšiť celý proces prípravy plánu PUMM (spoluúčasť občanov a zainteresovaných strán, prítomnosť jasnej vízie, spolupráca medzi rôznymi rezortmi (územné plánovanie, doprava…atď.)

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina