Najvýznamnejšie výsledky z riešenia výskumných projektov v roku 2010

Číslo projektu: 025/2009/2.1/OPVaV 
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo 
Dosiahnutý výsledok:
Výsledky dosiahnuté za využitia zariadení a softvéru zakúpených z podpory poskytnutej zo štrukturálnych fondov EU boli prezentované v časopisoch a na vedeckých konferenciách. 
Časopisy:
Civil and Environmental Engineering/Stavebné a environmentálne inžinierstvo - (Scientific-Technical Journal/Vedecko-technický časopis); ISSN 1336-5835

 • ČELKO, Ján – PITOŇÁK, Martin: Centrum excelentnosti pre dopravné stavby
 • GAVULOVÁ, Andrea: Výpočet kapacity vjazdu malých okružných križovatiek
 • DRLIČIAK, Marek - KOŠUDA, Rastislav: Hodnotenie dopravnej aktivity dopravných okrskov v maticiach prepravných vzťahov
 • TROJANOVÁ, Mária - ZGÚTOVÁ, Katarína; PEPUCHA, Ľubomír; PITOŇÁK, Martin: Interlaboratory comparison of accredited laborstries in terms of benchmarking in Slovakia
 • IŽVOLTOVÁ, Jana - VILLIM, Andrej: Kontrola stability vytyčovacej siete diaľničného úseku Žilina-Višnové
 • VIČAN, Josef - MORAVČÍK, Milan – ODROBIŇÁK, Jaroslav - BAHLEDA, František: Analýza ŽB nosníkov s GFRP stenou
 • MELCER, Jozef - MARTINICKÁ, Ivana: Pitch effect na silové a kinematické veličiny vozidla
 • Jozef Melcer – Ivana Martinická; Roll effect na silové a kinematické veličiny vozidla

Communications ISSN 1335-4205

 • Martin Bartovic – Marek Drličiak; INFLUENCE OF CAPACITY RESTRAINT FUNCTIONS ON TRAFFIC DISTRIBUTION AND THEIR PRACTICAL USE IN THE TRAFFIC MODELLING; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205 (http://www.utc.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?id=4&v=a&rok=2010 článok 3a/2010)
 • Karel Kovarik; NUMERICAL SIMULATION OF GROUNDWATER FLOW AND POLLUTION TRANSPORT USING THE DUAL RECIPROCITY AND RBF METHOD; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205
 • Josef Vican – Marian Sykora; PROBABILISTIC ANALYSIS OF RESISTANCE DEGRADATION UNDER CORROSION; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205
 • Maria Trojanova – Katarina Zgutova – Lubomir Pepucha – Martin Pitonak; INTER-LABORATORY COMPARISON OF ACCREDITED LABORATORIES IN TERMS OF BENCHMARKING IN SLOVAKIA; COMMUNICATIONS 3A/2010; EDIS 2010; ISSN 1335-4205

Selected Scientific Papers

 •  Jozef Melcer – Ivana Martinická; Critical speeds of vehicle motion; Selected Scientific Papers

KONFERENCIE:

 • Ďurica, Zgútova, Pitoňák, Pazúr názov :Winter maintenance and sustainable development in environment of Slovakia , aktívna účasť Quebec 8-11.2.2010 , XXIII. Svetový zimný cestný kongres
 • Zgútová, Pitoňák : Interlaboratory comparison of accredited laboratories in terms of benchmarking in Slovakia aktívna účasť, Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb ,Medzinárodná vedecká konferencia – CONECO 2010

Q-2010 12. medzinárodná vedecká konferencia;“ Príprava, výstavba a financovanie cestnej a diaľničnej siete“

 • PEPUCHA, Ľubomír - PITOŇÁK, Martin: PPP projekty po slovensky
 • ČELKO, Ján: Systém hospodárenia s vozovkami v SR v kontexte s EU systémami
 •  KOVÁČ Matúš: Využitie fraktálnej geometrie pri hodnotení drsnosti vozovky
 • VALUCH Milan, PEPUCHA Ľubomír, ENGLÁRT Milan, KUDELA Pavol: Využitie benchmarkingu v stavebníctve
 • DECKÝ Martin, ZGÚTOVÁ Katarína: Centrum aplikovaného výskumu stavebnej fakulty žilinskej univerzity v Žiline
 • URDOVÁ Anastázia, PITOŇÁK Martin: Implementácia štrukturálnych fondov do vedy a výskumu v dopravnom staviteľstve
 •  J. Kortiš – J. Melcer; Modálne charakteristiky konštrukcie napodobňujúcej rastlinnú štruktúru; 8th International Conference; New trends in Statics and Dynamics of Buildings; oktober 21-22, 2010 Bratislava
 • G. Lajčáková - J. Melcer; Numerické modelovanie pohybu vozidla po pozemnej komunikácii; New trends in Statics and Dynamics of Buildings; oktober 21-22, 2010 Bratislava
 • Kováč Matúš; Prezentácia centra excelentnosti na medzinárodnom semináry Bentley Fórum 2010 (http://www.bentley.com/bentleyforumcs2010)
 • J.Vičan – F. Bahleda; Overenie reálneho pôsobenia drevenej nosnej konštrukcie mosta; Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty; 36. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií; 28. – 29. október 2010; *** Hotel BOBOTY, Terchová – Vrátna
 • Zora Hroncová – František Bahleda; Porovnanie priehybov nosníkov zhotovených zo železového betónu s GFRP stenou; BETONÁRSKE DNI 2010 CITY HOTEL Bratislava; 21. 10. 2010
 • Ján Čelko - Marek Drličiak; Modelovanie dopravných vzťahov v centrálnej mestskej časti Žiliny; Dopravná infraštruktúra v mestách; 7. medzinárodná konferencia; Žilina 20.-21. október 2010

Číslo projektu: SUSPP-0005-07 (projekt APVV)
Názov projektu:
Centrum aplikovaného výskumu SvF ŽU v Žiline
Dosiahnutý výsledok:
V roku 2010 riešilo CAV tri úlohy aplikovaného výskumu s partnermi: Construction Management , s.r.o. Žilina, RNDr. Boris Starší Kvalitest, s.r.o. Banská Bystrica a Váhostav - SK, a.s. Žilina v celkovom objeme 142 733,86 eur. Príspevok partnerov do CAV činil 16 596,95 eur. Podpora APVV na základe zazmluvnených výskumných aktivít bola v celkovej výške 62 921,52 eur. Výsledky aplikovaného výskumu riešeného v roku 2010 boli zverejnené v 1 vedeckej monografii, v 1 článku vo vedeckých časopisoch v zahraničí, v 1 príspevku na zahraničnej vedeckej konferencii a 5 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách.


Číslo projektu: SAMRS/2008/04/01
Názov projektu: Kvalitné cesty a mosty - infraštruktúra spájajúca ľudí
Dosiahnutý výsledok:
Projekt riešený v rámci slovenskej medzinárodnej rozvojovej spolupráce bol určený pre magistrát hlavného mesta Mongolska Ulánbátar. Pre prijímateľa boli spracované nasledovné výstupy:

 • metodika diagnostiky parametrov povrchových vlastností vozoviek, vrátane odporúčania na prístrojové vybavenie,
 • metodika hodnotenia výkonnosti cestných komunikácií, vrátane odporúčania na prístrojové vybavenie,
 • návrh systému hospodárenia s vozovkami pre podmienky mesta,
 • návrh riešenia krízových dopravných situácií v meste,
 • GIS aplikácia cestnej siete Ulánbátaru, vrátane návrhu cestnej databázy,
 • posúdenie priestorových aspektov rozvoja cestnej siete mesta,
 • metodika hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) vrátane odporučenia vybraných indikátorov.

Číslo projektu: VEGA 1/0152/10
Názov projektu: Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou fraktálovej geometrie
Dosiahnutý výsledok:
V rámci projektu bol autorským kolektívom vyvinutý distribuovaný numerický model pre prúdenie podzemnej vody a transport látok v podzemnej vode. Použili sa moderné numerické metódy, ako fraktálová metóda náhodného kroku, ktorá sa neopiera o princípy Fickových zákonov, ale rieši fraktálovú rovnicu disperzie. Ide o sľubnú novú metódu, ktorá by mala odstrániť väčšinu doterajších problémov numerických modelov transportu. Táto metóda sa v súčasnosti skúša na teoretických príkladoch, ako aj na meraniach na reálnej lokalite.
Výsledky grantu boli prijaté na prezentáciu na medzinárodných konferenciách BEM/MRM (jún 2011, Ashurst, V. Británia) a UNESCO konferencii SDEWES 2011 (september 2011, Dubrovník).


Číslo projektu: VEGA 1/0031/09
Názov projektu: Interakcia v systéme vozidlo - jazdná dráha
Dosiahnutý výsledok: Konkrétne výsledky je možné rozčleniť do niekoľkých oblastí:

 • Pre konkrétne výpočtové modely cestných vozidiel bolo vykonané numerické modelovanie a hodnote ich ohlasu pri pohybe po dopravnej ceste po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke.
 • Pre navrhnuté diskrétne výpočtové modely mostných konštrukcií bola vykonaná analýza presnosti riešenia po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke.
 • Bola vykonaná teoretická analýza hodnôt dynamického súčiniteľa mosta v závislosti od rýchlosti pohybu vozidla.
 • Boli rozpracované metódy numerickej simulácie dynamických účinkov pohybujúcich sa vozidiel na vozovky.
 • Pre overenie používaných numerických postupov pri numerickej analýze v systéme vozidlo- jazdná dráha boli vypracované a odskúšané postupy experimentálnych meraní v laboratórnych podmienkach i v podmienkach in situ.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina