Najvýznamnejšie výstupy z riešenia výskumných projektov v roku 2015

Číslo projektu: APVV-0106-11
Názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov
Doba rieš. projektu: 07/2012-12/2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc
Charakteristika výsledkov projektu:
· Na základe modifikácie úrovne spoľahlivosti existujúcich mostov, kompatibilnej s európskymi normami pre stavebné konštrukcie a mosty, s následnou úpravou metódy parciálnych súčiniteľov pre výpočet zaťažiteľnosti existujúcich mostov bola vypracovaná jednotná metodika hodnotenia železničných mostných objektov. Opiera sa o výsledky sprievodných výskumných aktivít zameraných na experimentálne a numerické analýzy overenia správania sa vytypovaných nosných konštrukcií mostov a ich detailov. Pozornosť sa venovala najmä overeniu správania sa doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi, analýze tuhosti nitovaných prípojov mostovkoých prvkov železničných mostov s prvkovými mostovkami, výskumu odolnosti prútov namáhaných tlakom a ohybom, výskumu reologických vplyvov v betóne a vplyvu teplotného gradientu po výške prierezu na odolnosť predpätých mostných trámov, analýze vplyvu trhlín v oceľobetónových mostných prierezov v oblasti namáhania negatívnymi ohybovými momentmi a výskumu zohľadnenia vplyvu korózie výstuže na šírku trhlín a odolnosť železobetónových a oceľových prierezov. Pomocou technického hodnotenia metódou nedostatkových bodov a ekonomickej kvantifikácie technológií rehabilitácií mostných objektov založenej na metóde CBA bola vypracovaná metodika optimálneho procesu rozhodovania o poradí naliehavosti rehabilitácie mostných objektov. Výstupy výskumu boli použité pri spracovaní Všeobecných technických požiadaviek pre diagnostiku, určovanie zaťažiteľnosti a technicko-ekonomické hodnotenie železničných mostných objektov, ktoré boli odovzdané odberateľovi - ŽSR. Okrem toho boli výsledky publikované v roku 2015 v 1 karentovanom časopise, v 3 článkoch v zahraničných časopisoch, v 1 článku v domácich časopisoch (z toho 2 články sú evidované databázou Scopus) a v 19 príspevkoch na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách (z toho 6 príspevkov je evidovaných v databázou Scopus).


Číslo projektu: IEE/12/698/SI2.644741
Názov projektu: ENDURANCE (EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility)
Doba rieš. projektu: 2013 - 2016
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
Charakteristika výsledkov projektu:
· ENDURANCE je paneurópsky projekt implementovaný v 25 krajinách po celej Európe. Pomáha mestám a regiónom pri príprave plánov udržateľnej mestskej mobility tým, že vytvára sieť a podmienky pre vzájomné učenie a výmenu skúseností a pozitívnych príkladov z praxe.

· V roku 2015 sa dobudovala národná sieť CIVINET Česká a Slovenská republika, prebiehal transfer poznatkov medzi členmi siete a zahraničnými partnermi. Pripravili sa podklady pre Metodickú príručku pre Integrovaný regionálny operačný program, výsledkom je aj kapitola o plánovaní mestskej mobility v učebnici Dopravné plánovanie.


Číslo projektu: VEGA 1/0756/12
Názov projektu: Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia
Doba rieš. projektu: 01/2012-12/2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
Charakteristika výsledkov projektu:
· Na základe vykonaných experimentálnych meraní na modeloch konštrukcie železničnej trate v mierke 1:1, laboratórnych meraní (stanovenie mernej tepelnej kapacity a súčiniteľov tepelnej vodivosti vybraných materiálov používaných do konštrukcie podvalového podložia) a aplikáciou softvéru SVHEAT-SoilVision na matematické modelovanie tepelného režimu konštrukcie podvalového podložia bol daný návrh na úpravu existujúcej metodiky dimenzovania podvalového podložia na nedopravné zaťaženie (účinky mrazu). Návrh spočíva v zmene návrhových hodnôt teplo-technických parametrov materiálov koľajového lôžka a ochrannej vrstvy a taktiež v spôsobe stanovenia konštrukčnej hrúbky ochrannej vrstvy. Význam nového návrhového nomogramu je v tom, že v návrhu konštrukčnej hrúbky ochrannej vrstvy zohľadňuje nielen verifikované hodnoty teplo-technických charakteristík materiálov a okrem indexu mrazu je zohľadnená aj ďalšia významná klimatická charakteristika, a to stredná ročná teplota vzduchu.

· V nadväznosti na použitie návrhového nomogramu, významným výsledkom je poznatok, že je možné vynechať posúdenie konštrukcie podvalového podložia na nedopravné zaťaženie v prípade území, kde hodnoty návrhového indexu mrazu Im,n ≤ 300 °C.deň, resp.hodnoty priemer. roč. teploty Tm ≥ 8 °C.


Číslo projektu: VEGA 1/0729/13
Názov projektu: Teoretická, experimentálna a numerická analýza konštrukčnej tvorby energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov
Doba rieš. projektu: 01/2013-12/2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
Charakteristika výsledkov projektu:
· Bola dobudovaná nová laboratórna základňa v oblasti fyziky budov a ich konštrukcií ojedinelej svojho druhu na Slovensku, založená na vedeckej metóde pavilónového výskumu s reálnymi podmienkami vonkajšej klímy a stacionárnymi podmienkami vnútorného prostredia. Na jej základe bola spracovaná rozsiahla databáza údajov rozhodujúcich tepelno-vlhkostných a energetických parametrov piatich typov ľahkých obalových konštrukcií na báze dreva a troch progresívnych okenných konštrukcií. Získané údaje boli konfrontované s teoretickými predpokladmi simulačnými modelmi. Využitie sledovaných obalových konštrukcií sa predpokladá pre budúce budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

· V rámci riešenia projektu bol vyvinutý a overený prototyp experimentálneho zariadenia na meranie intenzity vetrom hnaného dažďa na vertikálnu rovinu, ktorý bude použitý na obvodových stenách Výskumného centra UNIZA.

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina